אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » ארוחת ליל שבת מבעוד יום

ארוחת ליל שבת מבעוד יום

שאלה:

 בבתי חולים רבים בימי הקיץ הארוכים ניתנת ארוחת ליל שבת מבעוד יום לפני כניסת שבת, האם שרי לאוכלה  לפני כניסת שבת לפני שהתפלל ?

תשובה:

חולה המקבל ארוחה בבית חולים בשעה שהיא לפני כניסת שבת וצריך לאוכלה בהקדם כיון שעובדי בית החולים מפנים לאחר זמן את כל מה שנשאר שם ואין לו אוכל אחר לאכול בליל שבת בלילה, מותר לקדש ולאכול לפני זמן כניסת השבת לפני שהתפלל ערבית של שבת ובלבד שיהיה לאחר זמן פלג המנחה שהוא פחות משעה ורבע זמנית לפני הלילה, ואם יכול טוב שיאכל כזית מזונות בלילה לשם סעודת שבת.

ביאור ומקורות:

כתב הבית יוסף בסי' רסז' בסוף הסימן וז"ל " וזה לשון ספר אהל מועד מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואם ירצה מקדש על הכוס, ומתפלל של מוצאי שבת בשבת, במה דברים אמורים לאחר י"א שעה פחות רביע ואם ירצה אומר הבדלה על הכוס וכן דעת הגאון רבינו והר"ם תלמידו וכן עיקר אף על פי שיש מהגאונים שאמרו שאינו מקדש ולא מבדיל עד הערב ע"כ לשונו

ובשלחן ערוך בסי' רסז' סעי' ב' פסק "ומפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד"

וכתבו המשנה ברורה ס"ק ה' בדעת מרן השו"ע והט"ז בסי' רצא' ס"ק ו' שדין זה אפילו שמסיים סעודתו לפני הלילה. וביאר המ"ב שם הטעם, כיון שקיבל עליו שבת והוסיף מחול על הקודש נחשב לשבת לענין זה. וכתב המג"א בסוף ס"ק א', והמ"ב בס"ק ה' שיש לחוש לדעת ספר חסידים והב"ח בסי' תעב' ולכתחילה נכון לאכול כזית לחם בלילה לאחר צאת הכוכבים, וכתב הפרי מגדים במש"ז רסז' ס"ק א' שלא מספיק בבין השמשות (לאחר השקיעה לפני צאת הכוכבים). אף שדעת ערוה"ש רסז' סעי' ב' שחומרא בעלמא הוא ממידת חסידות אבל יש לנהוג כן בפרט שצ"ב בדבריו שכתב שכן משמע גם במג"א והמעיין במג"א יראה שלשונו "וטוב להחמיר" ואינה חומרא בעלמא.

ולכן בענייננו רשאי לעשות כן וטוב שיאכל בלילה אם יכול עוד כזית לפחות של מזונות לשם סעודת שבת.

הגב על הנושא

לתחילת הדף