אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » ניעור שלג מבגדים בשבת

ניעור שלג מבגדים בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לנער את השלג מעל הבגדים.

תשובה: שלג שירד על הבגד, כל זמן שהשלג רך מותר לנערו מעל הבגד, [כדין נוצות], אך יזהר לנערו בנחת, ובבגד שאינו סופג כ"ש שמותר. ואם השלג נמס בתוך הבגד והבגד הוא שחור וחדש, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס.

מקורות והרחבת הדברים:

הנה בגמרא (שבת דף קמז, א) המנער טליתו בשבת – חייב חטאת. ולא אמרן אלא בחדתי, אבל בעתיקי – לית לן בה. ולא אמרן אלא באוכמי, אבל בחיורי וסומקי – לית לן בה. והוא דקפיד עלייהו.

וכתבו התוספות (שם ד"ה המנער טליתו) פי' ר"ח מן הטל שעליו דהיינו כיבוס וליבון חייב חטאת, [דלא כפירש"י ועוד ראשונים, עיי"ש].

וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סי' שב סעיף א) המנער טלית חדשה, שחורה, מן הטל שעליה, חייב שהניעור יפה לה כמו כיבוס. והוא שמקפיד  עליה שלא ללבשו בלא ניעור. הגה: וכ"ש שאסור לנער בגד שנשר במים או שירדו עליו גשמים. ודוקא בבגד חדש שמקפיד עליו, … אבל מותר להסיר הנוצות מן הבגד בשבת.

וכתב באליה רבה סימן שב אות א*, בטל. והוא הדין שלג (אגודה שבת סי' קפג). הביאו בביאור הלכה שם ד"ה מן הטל, אכן כתב, ונ"ל דאם עדיין השלג לא נמס כלל מותר דהוא כעין נוצות המבואר לקמן בהג"ה משום דעומדין מלמעלה ולא נכנסין בתוכו אך יזהר לנער בקל דאף אם היה נמס קצת ולא מינכר לא יפול כ"א ממשות השלג העומד מלמעלה,

מ"מ יזהר מלנערו מן המים בחוזק בענין שיבוא לידי סחיטה באותו הניעור כידוע כשהבגד בלוע ממים הוא נסחט יפה ע"י הניעור [ש"ג והביאו הא"ר] (משנה ברורה ס"ק ד')

אכן יש לדון בבגדים שאינם סופגים מה דינם,

הנה באבני נזר (או"ח סי' קנ"ז אות ד') נקט דאין בהדחת כלים איסור מלבן, כיון דאין הלכלוך בלוע. ואינו נחשב מחובר לכלי ע"ש, ונראה דאין לדעת האב"נ נפק"מ אם נותנים שם מים או לא. והנפק"מ היא אם הלכלוך בלוע או לא.

ובשו"ע הרב (סי' ש"ב ס"ק י"ט) כתב דבעור אין איסור מלבן מה"ת, והיינו ג"כ כיון שאין הלכלוך בלוע בעור ודו"ק.

וכתב הג"ר משה פיינשטיין ז"ל באגרות משה (יו"ד ח"ב סי' עו), ובדבר המפות של פלאסטיק מסתבר שאינו דומה לעורות שהוא דבר שאין המים נכנסים כלל לתוכו אלא רק על גביו כמו עצים ומתכות, ואף הרכים לענין זה הם כהקשים, שלכן אין זה ענין כיבוס, ואין לדמות בסברות מינים אחרים לעורות, הגע עצמך דהא בעורות אפילו קשין איכא מ"ד בזבחים צ"ד שאיכא איסור כבוס והרבה ראשונים פוסקים כן לדינא, ע"ע בבאור הלכה סי' ש"ב סעיף ט' ד"ה אבל, ומ"מ לא מדמינן להו מינים אחרים, דהא מותר להדיח כלים אלו שאין קשין יותר מעורות קשים, שלכן אין לנו אלא עורות, אבל מ"מ כיון שלא שייך למצוא דין זה מפורש, דהוא מין חדש שדורות שלפנינו לא ראו אותם, מן הראוי שלא לשפשף בידים בחוזק שהוא כעין שפשוף צדו זה על זה, ורק לנקות ע"י מים בקלות יש להקל לכו"ע. ע"כ. 

העולה להלכה: בגד שחור או כהה שיש על גביו טל או שלג שהחל להנמס, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס, אבל מותר לנער בנחת שלג שעדיין לא נמס משום שדינו כמו חוטים המונחים על גבי הבגד שאין איסור להסירם, ובבגד שאינו סופג כ"ש שמותר.

הגב על הנושא

לתחילת הדף