אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » ויתור על מזונות לצורך קבלת גט

ויתור על מזונות לצורך קבלת גט

שאלה:

האם האשה יכולה למחול על מזונות ילדיה במסגרת הסכם גירושין, כדי לקבל את הגט מידי בעלה?

תשובה:

האשה אינה יכולה למחול על חוב המזונות, משום שהמזונות הם של ילדיה.

מקורות:

לכאורה נידון זה תלוי במחלוקת הפוסקים, אם חיוב מזונות הבנים הוא מכלל חיוב מזונות האם, או דין בפני עצמו. דעת הר"ן (שם כח ע"ב מדפי הרי"ף), ובשו"ת אגרות משה (אבהע"ז ח"א סי' קו), הביא דעה זו להלכה. אבל נראה כי דבריו כלל לא מוסכמים בפוסקים. ומלבד מה שהביא מהבית שמואל והחלקת מחוקק, עי' בית מאיר שם בסי' עא, אבני משפט שם, שו"ת דברי מלכיאל (ח"ה סי' קסה), שו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' קנ) ועוד הרבה מהאחרונים.  וכן הוא המנהג בכל בתי הדינים לחייב מזונות באופן זה. ואמנם חיוב מזונות הילדם בבתי הדינים בארץ הוא מכח תנקת הרבנות הראשית עי' פסקי דין רבניים (כרך ג' עמוד 170) פס"ד של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכן כרך י"א עמוד 215, כרך ב' עמוד 298, ועוד הרבה מקומות

ונראה, שהואיל והכרעת הפוסקים היא שחיוב מזונות הבנים דין בפני עצמו הוא המוטל עליו ביחס לבנים, ממילא, אין תוקף למחילתה, וכ"כ בס' עין יצחק (ח"א סי' יז אות ט). וראה תשובתו של הגרי"ש אלישיב (פסקי דין רבניים ח"ג עמ' 170), שו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' קנ), ושו"ת ברכת שלמה (טנא, חו"מ סי' יד אות ב).

יתירה מזו נראה, שאף אם מועילה מחילתה של האשה על עיקר החיוב המוטל על האב מדאורייתא או מתקנת אושא לפרנס את הבנים עד היותם בני שש שנים, מ"מ החיוב המוטל עליו לזונם משום מצות צדקה, כדי שלא יפלו לנטל על הציבור, ומשום ד"הקרוב קרוב קודם", ודאי אינו ניתן למחילה, דמצוה היא המוטלת על קרקפתא דגברא ואינו חוב ממון, ודי בחיוב זה כדי לכופו לספק להם את כל צרכיהם. וראה עוד בספר משנת הכתובה פרק לד

הגב על הנושא

לתחילת הדף