אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » מכירת ספרים לגוי

מכירת ספרים לגוי

כבוד ידי"נ הגה"ח

מחשובי המשפיעים

הרב משה סמסנוביץ שליט"א

משגיח בכולל בית אבא

במה ששאל לדעתי אודות ספרו היקר והחשוב שתורגם לספרדית במטרה לקרב את המוני הצעירים מבני ישראל הרחוקים מחיי תורה ומצוות. כדי שספר זה יגיע לצעירים אלה אין דרך אלא למסור את הפצת הספר לחברת הפצה נכרית, אלא שברור שספרים רבים ירכשו ע"י גויים, ונמצא אליה וקוץ בה דאם רוצים אנו שספרים אלה יגיעו למירב היהודים בהכרח יגיעו גם לגויים רבים.

ושאל כת"ר אם יש בזה איסור מצד איסור לימוד תורה לגויים.

לענ"ד אכן מן הראוי למסור את הפצת הספר לחברה הנ"ל כדי לחלקו ביעקב ולהפיצו בישראל אף אם עי"ז גם גויים ילמדו לדעת איזו דרך ישכון בה אור.

דהנה שני טעמים מצינו באיסור ללמד תורה לגוי. א: משום לפני עור לא תתן מכשול, וכיון דגוי שלמד תורה חייב מיתה כל המלמדו עובר בלפני עור. ב: משום "מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי" וכמבואר בחגיגה י"ג ע"א.

והנה אם טעם האיסור הוא משום "לא עשה כן לכל גוי", נראה דאין איסור אלא כשהוא מלמדו ממש וכלשון חז"ל שם "דאין מוסרין ד"ת לעכו"ם". אך לפי הטעם דלפנ"ע יש לדון בזה לפי הגדרים הכלליים של לפני עור בכל מקום. וכבר הקשו התוס' בחגיגה שם למה אסרו משום פסוק דספר תהלים תיפ"ל משום לפנ"ע, ותירצו דקמ"ל דאסור אף בליכא תרי עברי דנהרא כגון שיש גוי אחר ללמדו, עי"ש.

ונחזה אנן בני"ד, דהלא ברור שאין כאן תרי עברי דנהרא דהלא בזמנינו אין גבול ליכולתו של כל אדם ללמוד כל חלקי תורה דרך ערוצי התקשורת השונים. ונראה דגם איסור מסייע אין כאן. חדא דלא מצינו איסור זה אלא בישראל ולא בגוי, ויתירה מזו כתב הש"ך ביו"ד סימן קנ"א דאף במומר לא אסרו מסייע לידי עוברי עבירה (ובדגול מרבבה שם הוסיף לחדש דאם עובר במזיד אין איסור מסייע ודבריו חידוש הם ואכמ"ל). ועוד דכבר הארכתי במק"א לבאר דרק המסייע בשעת העבירה עובר באיסור ולא במי שמסייע שלא בשעת החטא. ובר מן דין נראה דאין כלל איסור ללמד את בני נח יראת ה' ואהבתו והשקפה טהורה באמונה ובטחון ומדות טובות.

ומשום כל זה נראה דאין בזה עבירה כלל, ואף אין כאן מקום להחמיר דהלא מצווים אנו לקרב לב ישראל אל אביהם שבשמים ובכל כעי"ז אמרו כל המוסיף גורע ומשום כך תחזקנה ידיו של מעכ"ת להגדיל תורה ולהאדירה.

באהבה רבה

ובהוקרה גדולה

אשר וייס

הגב על הנושא

לתחילת הדף