אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב יהושע חילו
הרב יהושע חילו

מספר כתבות : 12

מזיק על ידי עין הרע

שאלה: ראובן קנה מכונית יקרה ומפוארת, הגיע לבקרו שונאו הגדול, ושבחו בגוזמה גדולה על קניית הרכב, לאחר זמן קצר פגעו  ברכב קשות עד כדי שנהרס לגמרי והפוגע נעלם, והנה בטוח ראובן בעצמו ששמעון חבירו הזיקו "בעינא בישא", ונפשו בשאלה אם יכול לתובעו על כך. תשובה: נחלקו הדעות בדין מי שמזיק ע"י עין הרע או ע"י כח סגולי האם נחשב מעשיו בכדי לחייב אותו לשלם, ומ"מ בנידו"ד בודאי שאי אפשר לחייב את ראובן אף לדברי המחייבין כיון ד ...

קרא עוד

מזיק באונס

שאלה: אשה יצאה מהמכולת עם עגלה ובה מצרכים שקנתה, המכולת בנויה בראש גבעה ומסביבה ותחתיה מגרש חניה. באותו יום נשבו רוחות חזקות מאד, העגלה נשמטה מיד האשה התגלגלה על גלגליה בירידה ושברה חלון מכונית האם האשה חייבת בתשלום החלון?  תשובה: אמרו חז"ל אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין אונס ובין ברצון ובכל אופן שהזיק חייב לשלם, אלא דנחלקו הדעות  האם "באונס גמור" פטור, ולכן בכל שאלה כגון אלו צריכים לדון ולבחון אם אכן ...

קרא עוד

עין הרע

א מקורות בתורה על עין הרע הנה יעקב אבינו מברך את יוסף (מט כב) "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור" ופירש"י בסוף דבריו "ועוד דרשוהו לענין שלא ישלוט בזרעו עין הרע, ואף כשברך מנשה ואפרים ברכם כדגים שאין עין הרע שולטת בהם".  ובגמ' ברכות דף כ. ואמר רב אבהו אל תקרי 'עלי עין' אלא 'עולי עין' (ופרש"י: מסולקין מן העין שאינה שולטת בהן]. רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא 'וידגו לרוב בקרב הארץ' מה דגים שבים מים מ ...

קרא עוד

להיכנס לשירותים של חנות ללא רשות

שאלה: האם מותר להיכנס לשירותים של חנות כאשר אין בדעתו לקנות שם, או אף כאשר הוא אחד הקונים אך השרותים מיועדים לעובדים בלבד. והאם במקומות שיש תנאים בכניסה שאסור להכנס עם אוכל, האם מותר לעשות בנגוד לרצונם ולהכנס עם אוכל. תשובה: קיי"ל ששואל שלא מדע גזלן הוי, ולכן אסור להשתמש בחפץ השייך לאדם אחר ללא רשותו, גם כאשר לא נגרם לחפץ נזק כל שהוא מחמת ההשתמשות, ומעתה גם בנידון שלך נראה שאם ידוע שבעלי החנות מקפידים שלא י ...

קרא עוד

אמירה לגוי להדליק גז שנכבה

שאלה: במקרה שנכבה הגז בליל שבת, האם יש היתר לקרוא לגוי שידליק את הגז בכדי שיוכלו לאכול למחרת את החמין. תשובה: אם הגוי הדליק את הגז וחימם את החמין מותר להנות מהתבשיל. ואף מותר לרמוז לו לעשות כן, דסוף סוף אין כאן אלא תוספת הנאה מפעולת הגוי. ויש לחלק בין במאכלים שניתן לאוכלם קר כגון גפילטע פיש וכדו', דאז יש להקל אף כשהצטננו לגמרי, לתבשילים כאלו שאי אפשר לאוכלם קר כמו בטשואלנט וכדו' דאז יש להקל רק אם עדיין הוא ...

קרא עוד

השתתפות במשחקי בינגו על כסף

שאלה: האם מותר לארגן מסיבת "בינגו". במסיבה זו כל אדם הנכנס משלם סכום של  100 דולר, כאשר חלק מהכסף הולך לצורכי הסעודה ושכירת האולם, ורובו של הכסף הוא לצורך קניית פרסים מיוחדים. בהמהלך הסעודה ישנם משחקים שהמנצח ב"בינגו" זוכה בפרסים. והשאלה האם יש איזה בעיה מצד "אסמכתא", דהא פשוט הוא שכל מי שנותן את הכסף הוא רק על סמך הסיכוי שינצח בבינגו ויזכה בפרס, ואילו היה יודע מתחילה שהיה מפסיד בודאי לא היה נותן את הכסף, ו ...

קרא עוד

שימוש באור שהדליק ילד בשבת

שאלה: ילד בן שש כיבה את האור ללא כוונה בשבת, ושוב הדליק אותה מפחד אביו שיגער בו, האם מותר להשתמש לאורה כגון לקרוא ספר לאורו? תשובה: מותר להשתמש לאורה, דזה הוי כאילו הדליקו לצרכו דשרי. מקורות והרחבת הדברים:     הנה קיי"ל שאם עבר הקטן ועשה מלאכה בשבת בשביל הישראל אסור להנות ממנה בשבת, ומיהו אם עשה את המלאכה לצורך עצמו, אז מותר להנות ממנה. כ"כ במג"א (שכ"ה סקכ"ב), והובא בביה"ל (סעי' י ד"ה א"י שמילא) דקטן שמילא ...

קרא עוד

תשלום לפועל בצ'ק דחוי

שאלה: שכיר שמסכים לקבל את תשלום שכרן בצ'ק דחוי לתאריך מרוחק, דהיינו שאין באפשרות בקלות לפורטו או להשתמש בו לצרכיו ולפרוע חובותיו, או בכרטיס  אשראי שהשכיר מקבל את שכרו מחברת אשראי לאחר זמן, האם מקיים בכך מצות ביומו תתן שכרו [בבל תלין ברור שאינו עובר כיון שהתרצה לכך]. תשובה: נראה דאף דאינו עובר בבל תלין מכל מקום אינו מקיים מצות "ביומו תתן שכרו", מיהו ראיתי דמטו משמי' דהגאון ר' צבי פסח פראנק זצ"ל דנשאל בזה וענ ...

קרא עוד

ראיית פני הכלה בחופה

שאלה: אתמול השתתפתי בחתונה והרב המסדר קידושין הקפיד שהעדים יראו את פני הכלה בשעת הקדושין, שאלתי האם יש להקפיד על כך או שיש להשאיר את פניה מכוסות?  תשובה: נחלקו הפוסקים אם צריכים העדים להסתכל בפני החתן והכלה כדי שידעו מי המקדש ואת מי הוא מקדש, ולמעשה  מנהג הספרדים לגלות את פני הכלה ולהסיר הצעיף שעל פניה בשעת הקדושין, אך מנהג אשכנז שאין לגלות פני הכלה. ומיהו ראוי שהעדים ילכו לראות את כיסוי ההינומא ואז יראו פנ ...

קרא עוד

שימוש בכלי לא טבול בשעת הדחק

שאלה: בחורים החוזרים בתשובה שגרים בבית ההורים, האם יש דרך להקל להם לאכול בכלים שבבית שאינם טבולים. תשובה: מי שנכנס לבית חברו ומגישים לו אוכל או כוס שתיה וכדו' והמשקה נמצא בכלי הטעון טבילה והוא יודע בבירור שחברו לא הטביל כליו, לכתחילה בודאי שאין לאכול. אך בשעת הדחק נראה להקל, ובפרט בחורים החוזרים בתשובה שגרים בבית ההורים וההורים אינם מסכימים שהבנים יטבלו את הכלים. ובמיוחד במקרה שיגרם מריבה ועגמת נפש. וטעם הה ...

קרא עוד

שלח עם שליח מעטפה עם תשלום חוב והמקבל מצא בה פחות מהסכום שנשלח

שאלה: אדם שהיה חייב אלף ש"ח שכר לימוד בבית ספר עבור בתו, האבא הניח הכסף במעטפה ושלחם עם בתו בכדי שתמסור למזכירה, באותה שעה ישבה במשרד אשה שהיתה ממלאת מקום של המזכירה, היא אכן קיבלה את המעטפה והניחה בתוך המגירה, למחרת כשבדקה המזכירה את המעטפה ראתה בתוכה רק ארבע מאות ש"ח. עתה המנהל תובע את האבא על שש מאות ש"ח החסרים, ואילו האבא טוען בטענת ברי שהוא הניח את האלף ש"ח בתוך המעטפה ונתנה לבתו, וכיון שגם הבת ברי לה ...

קרא עוד

האם חייב עובד לגלות ללוקח שבעל העסק מרמה אותו

שאלה: אדם הגיע למוסך בכדי לתקן בעיה שאירע במכונית, בעל המוסך בדק ואמר לבעל הרכב שיש בעיה רצינית והשלום על התיקון הוא 7000 ש"ח, בעל הרכב הסכים והשאיר את הרכב לתיקון. אחד הפועלים במוסך שגם בדק את הרכב יודע שהבעיה היא קלה ביותר ולא עולה על כמה מאות שקלים, ורק בעל המוסך שהינו אדם רמאי, רצה לנצל את תמימותו של בעל הרכב ולהרוויח על ידו סכום גדול. ועתה נפשו בשאלה האם חייב להגיד זאת לבעל הרכב ולגלות לו על הרמאות של ...

קרא עוד
לתחילת הדף