אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי מורינו הרב אשר וייס (Page 10)
מורינו הרב אשר וייס

מספר כתבות : 279

אם יש מצוה באכילת מצה יותר מכזית

פסחים דף ק"ח ע"א כתב המהר"ל בגבורות ה' פרק מ"ח "ומהא דאמר ריב"ל השמש שאכל כזית מצה בהסיבה יצא, יש לי ללמוד מדקאמר בדיעבד יצא, שכל מה שאוכל מצה בליל פסח לכתחלה צריך הסיבה, דאף ע"ג דיוצא בכזית אחד אם אכל הרבה הכל הוא מצוה אחת, ויותר עדיף שיהיה כל אכילתו במצוה ולפיכך יש לנו לאכול כל האכילה של מצה בהסיבה שהוא דרך חירות, דאם לא כן למה נקט השמש שאכל כזית מצה בהסיבה יצא אלא דוקא שמש שמשמש לבני סעודה ואי אפשר לו לה ...

קרא עוד

הגעלת כלים חדשים

לשאלת רבים אם יש צורך להגעיל כלי נירוסטה חדשים כדי להשתמש בהם כל השנה או לפסח, הנני לבאר בזה את הנלענ"ד. הנה רבים נהגו להגעיל כלי נירוסטה חדשים משום שלאחר גמר ייצורם של כלים אלה מושחים אותם בשומן מן החי והמשיחה נעשית כאשר הכלי חם יותר מיד סולדת ויש כאן בליעת איסור. ובאמת אם יש בזה חשש איסור ספק אם בהגעלה סגי ושמא צריך ליבון שהרי אין הבליעה ע"י בישול במים, ושמא הוי כתשמישו ע"י האש. ונחזי אנן. הנה המחבר כתב ל ...

קרא עוד

פרשת כי תשא – בעניני פיקוח נפש

"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת" (ל"א ט"ז). א במקור ההלכה דפקו"נ דוחה כל התורה כולה "ר' שמעון בן מנסיא אומר ושמרו בני ישראל את השבת אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, א"ר יהודה אמר שמואל אי הואי התם הוא אמינא דידי עדיפא מדידהו וחי בהם ולא שימות בהם, אמר רבא לכולהו אית להו פירכא בר מדשמואל דלית ליה פירכא וכו' אשכחן ודאי ספק מנא לן ודשמואל ודאי לית ליה פירכא" (יומא פ"ה ע"ב).   אך בא ...

קרא עוד

פרשת תצוה – זכור – זכירת מעשה עמלק

"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים" (דברים כ"ה י"ז). א הנה נחלקו הראשונים בביאור מצוה זו, באיזה ענין ואופן מצווים אנו בזכירת מעשה עמלק, ושלש מחלוקות בדבר: א. מדברי התוס' בברכות (י"ג ע"א ד"ה בלשון) מבואר דמה"ת חייב לקרוא פרשה זו שבתורה ולא די בזכירה בעלמא כל אחד לפי צחות לשונו, שהרי דחו פרש"י שכתב דנפ"מ אם כל התורה בלשון הקודש נאמרה או בכל לשון לענין קריאת התורה דהלא קריה"ת מדרבנן ותקנת עזרא היא, וכ ...

קרא עוד

מי שאינו יכול לברך מתי מותר לו לאכול בלי ברכה

במה ששאל לדעתי במי ששוכב בבית החולים לאחר ניתוח ואינו שולט מ"ר ומשו"כ אינו יכול לברך ברכות הנהנין האם מותר לו לאכול ולשתות בלי ברכה ובאיזה תנאים. הנה כבודו לא פירט בשאלתו למה לדעתו אינו רשאי לברך. האם זה משום שסמוך לו יש שקית ובו מ"ר, דאי משום הכי יכול לכסותו, ואם אין כל איח, וגם אין השקית נראית אין מניעה מלברך. אך אפשר דכונתו דכיון דאינו שולט על צרכיו אפשר שמטיל שתן בשעה שמברך, ולכאורה נראה דודאי אין לברך ...

קרא עוד

פרשת תרומה – קרפף יותר מבית סאתיים בעירובין

"ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים" (כ"ז י"ח). "וכמה שיעור סאתיים כחצר המשכן, מנא הני מילי א"ר יהודה דאמר קרא 'ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים', אמרה תורה טול חמשים וסבב חמשים" (עירובין כ"ג ע"ב ועי"ש ברש"י). הנה אחת השאלות הגדולות שיש בתיקון עירובין היא הלכה זו דכל שטח שיותר על בית סאתיים שלא הוקף לדירה אסור לטלטל בו ד' אמות. דאף שמה"ת הוי רה"י כיון שיש בו ד' מחיצות, מדרבנן גזרו דהוי ככרמלית דכיון שאי ...

קרא עוד

פרשת יתרו – ברכה שאינה צריכה

"לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (כ' ז'). "כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא" (ברכות ל"ג ע"א). ברכה לבטלה הנה נחלקו רבותינו הראשונים אם ברכה לבטלה איסור דאורייתא היא או איסור דרבנן. דעת הרמב"ם בשו"ת (פאר הדור סימן ק"ה) דהוי מה"ת, וכך דייקו האחרונים מדבריו בהלכות ברכות (פ"א הט"ו) "כל המברך ברכה שא"צ הרי זה נושא שם לשוא והרי זה כנשבע לשוא וכו'". וכך כתב המגן אברהם סימן רט"ו סק"ו. ומאידך דעת התוס' בר"ה (ל ...

קרא עוד

פרשת בשלח – שלש סעודות וזמניהן

"ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה" (ט"ז כ"ה). "תנו רבנן כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלש. רבי חידקא אומר ארבע. א"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, 'ויאמר משה אכלהו היום...' רבי חידקא סבר הני תלתא היום לבר מאורתא, ורבנן סברי בהדי דאורתא" (שבת קי"ז ע"ב). אם הוי מהתורה הנה מפשטות הסוגיה נראה דשלש סעודות בשבת מה"ת הם שהרי דרשו מקרא מלא דכתיב ג' פעמים היום כנגד ג' סעודות. ואכן כך כתב הלבוש ...

קרא עוד

נר חנוכה במוצאי שבת בבית מלון

שאלה: אנו מתכוונים לשהות בשבת חנוכה בבית מלון. האם במוצאי שבת יש להדליק נרות במלון, מיד בצאת השבת, או שמא כשמגיעים הביתה בהמשך הערב? וכן האם בבית הכנסת בתפילת ערבית יש להדליק נרות? תשובה: שאלה זו נידונה על-ידי פוסקי זמנינו בנוגע למשפחה המתארחת לשבת אצל משפחה אחרת. דעת ה'חזון איש' זצ"ל שעדיף להדליק נרות בבית, ולכן צריך להזדרז לעזוב את דירת המארחים ולשוב הביתה (ופעם אחת אפילו הורה שיש לעשות שליח שידליק עבורו ...

קרא עוד
לתחילת הדף