אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב עובדיה יוסף טולידנו (Page 3)
הרב עובדיה יוסף טולידנו

מספר כתבות : 122

צליית כבד במנגל חשמלי

שאלה: האם מותר לצלות כבד במנגל חשמלי, כאשר נותנים מים במגש שתחת רשת הצליה, ובשעת הצליה נוטפין טיפות דם מן הכבד אל המים שבמגש, ומחמת חום הגריל, מתחממים המים והדם שעמהם, וחוזרים באדים אל הכבד. תשובה.. לענ"ד נראה שאין בכך כל איסור. מקורות. עי' בשו"ת מעשה חושב (ח"ה סי' כט) שהאריך בזה רב, והעלה עיקר דלכתחילה יש לחוש דחשיב שנתבשל בדמו, אך בדיעבד יש להקל בזה, הן לפי מ"ש מרן בשו"ע (יו"ד סי' עג ס"א) הכבד, יש בו ריבו ...

קרא עוד

הדלקת נרות שבת בבתי מלון

שאלה: בבתי מלון לא מרשים להדליק נר בחדר. מה עדיף, להדליק נר ליד חדר האוכל עם כל האורחות או לחלופין להדליק בחדר פנס העובד על סוללה. תשובה: שאלת חכם חצי תשובה. אם ספרדי אתה, כיון שקיבלנו ע"ע הוראות מרן השלחן ערוך, הרי לדעתו אין לברך על תוספת אורה, ועל כן אין להדליק נר שבת בברכה בשום פנים ואופן בחדר האוכל היכן ששאר האורחות מדליקות, אלא אם היא מדליקה ראשונה, שאז היא זאת שיוצרת את האור הראשון. לפיכך, מן הראוי לכ ...

קרא עוד

מנהגי האזכרה ויאר צאייט בשנה מעוברת

שאלה: אמי נפטרה בתאריך י"א בניסן תשע"ג ונקברה בי"ג בניסן, מתי אנו אמורים לקיים את אזכרת אחד עשר חודש. תשובה. נהגו לערוך אזכרה בתשלום השנה ומידי שנה בשנה, בתאריך יום הפטירה. ביום זה, ראוי להרבות בלימוד התורה הקדושה, לומר השכבה ולהדליק נר לעילוי נשמת המנוח, וכן לעלות לקברו. [ויש הנוהגים שהבנים אף צמים ביום זה]. ואפשר גם להביא למשתתפים מינים שונים לברכה, כדי להרבות בברכות לעילוי נשמת המנוח. במקביל נהגו לציין א ...

קרא עוד

רכישת אבידה שלא הוחזרה

שאלה: הציעו לי לקנות טלפון במחיר מוזל מאוד, והתברר לי כי המוכר מצא את המכשיר ומחק ממנו את כל הנתונים, האם יש לי איסור לקנות את זה או לא? שאלה כיו"ב באחד שקרוב משפחתו הוא נהג בחברת הסעות, ומאחר והנהג אינו שומר תו"מ, אינו מקפיד להשיב את האבידות לבעליהן, אלא מחלקן לקרובי משפחתו כראות עיניו. והשואל שהנו חוזר בתשובה ומדקדק קלה כבחמורה, שאלתו בפיו, האם רשאי הוא להשתמש באבידות אלו. תשובה. מאחר ואבידה זו היתה טעונה ...

קרא עוד

קיום מצוות בשמיעה דרך מכשיר שמיעה

שאלה: אבקש לדעת האם שמיעה באמצעות מכשיר שמיעה, דינה כשמיעה לענין מצות קריאת מגילה, שופר וכיו"ב. תשובה. בדבר זה האריכו גדולי הפוסקים, זה אומר בכה וזה אומר בכה. ולכתחילה ודאי ראוי להשתדל בכל כחו לשמוע את המצוות בלא המכשיר. ורק באין שום אפשרות, פשטה ההוראה להקל, שיוצא ידי חובתו אף בשמיעה באמצעות מכשיר שמיעה. מקורות. בשנות העשרים (תש"כ לפ"ק) המציאו המדענים מכשיר מיוחד המיועד לחרשים, כשעל ידו יוכלו לשמוע. וגדולי ...

קרא עוד

ברית מילה בשבת כשהנוכחים יחללו שבת

שאלה: הוזמנתי לערוך ברית מילה בשבת, מבירור קל שערכתי נראה שמשפחת הנימול אינה שומרת שבת, ויש חשש גדול שבני המשפחה יחללו שבת עבור הגעתם לברית. מה עלי לעשות? תשובה. דעת מורנו הגאב"ד שליט"א דמאחר והחילול שבת אינו נגרם מעצם מעשה המילה, הרי אמרו חז"ל שאין אנו צריכים לעשות תקנה לרשעים, ומותר אתה למול את הרך ביום השמיני. מקורות. בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סי' ג) כתב לדון לענין מוהל שהוזמן לערוך ברית בשבת, וחושש שמא מחמת ...

קרא עוד

שבעת ימי שמחה בנישואי גרוש עם רווקה

שאלה: אני מוזמן לסדר קדושין לבחור המתקרב לתורה שהינו גרוש, המתחתן עם בחורה רווקה בעלת תשובה שאינה בתולה, האם יברכו שבע ברכות במשך שבעה ימים, או רק יום א'? תשובה. אם לא גרו יחדיו קודם לכן, יש מקום להקל להם לברך ז' ברכות (באופנים שמברכים את כל הז' ברכות, או ברכה אחריתא לבד) במשך ז' ימים. ובפרט שכיום הרי הם מתקרבים לדת ישראל, ומשום תקנת השבים, יש להתחשב בזה. אך אם גרו כאיש ואשה גם קודם לנישואין, אין להם לברך ז ...

קרא עוד

ברית בשבת לבן מעוברת שנתגיירה

שאלה: אשה מעוברת שנתגיירה כדת וכדין, ילדה בן זכר בשבת קודש. הוזמנתי למולו, האם למול אותו בשבת, או רק ביום ראשון. תשובה. שאלה זו נחלקו בה גדולי האחרונים, ורבים מהם נקטו למולו בשבת, אך מ"מ מחמת חומר איסור חילול שבת, קשה להורות כן למעשה. וכן הורה למעשה מורנו הגאב"ד שליט"א. מקורות. בגמרא ביבמות (עח.) אמר רבא: נכרית מעוברת שנתגיירה - בנה אין צריך טבילה, אמאי אין צריך טבילה? וכי תימא משום דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק ...

קרא עוד

גילוח בתער בגרון ובצוואר

שאלה: האם איסור גילוח בתער – בסכין הוא רק על הלחיים או גם על הגרון והצוואר. תשובה. בצוואר העורף אין איסור כלל לגלח בתער. ובגרון, יש מהפוסקים שהחמירו שלא לגלח בתער, וכ"כ הרמ"א. אך למעשה נהגו להקל. רק יזהר מאד שלא יעלה כלפי מעלה והצדדים למקום הפאות. מקורות. עיין מאירי (מכות כ:) וז"ל: וכן מעשים בכל יום שאף אותם שנהגו שלא לספר בתער כלל, מספרים הם השפם ותחתית הזקן המתחבר לצואר בלא שום פקפוק, אלא שגדולי המחברים כ ...

קרא עוד

שיעור הפאות וארכם – לנוהגים כדעת השלחן ערוך

שאלה: ספרדי הנוהג כדעתו של מרן השלחן ערוך, עד היכן מותר לו לקצר את פאותיו, האם עד סוף האוזן, או שדי גם עד העצם שמול חור האוזן. כמו כן, אבקש לדעת מהו שיעור עובי הפאה שיש צורך להשאירה. תשובה: נהגו להקל לגלח את השער מסוף העצם שמצד הנקב שבאוזן. לשאלתך השניה, מדברי מרן השו"ע משמע שהאיסור הוא על כל רוחב הפאה, ולא כמו שיש שמרשים לעצמם לגלח [מעט] מן הצדדים. וגם למי שחולק, הרי יש איסור דרבנן בזה. והעובי שיש לשייר, י ...

קרא עוד

השבת אבידה בצ'יק

שאלה: מצאתי שני צ'קים ברחוב, על שניהם לא היה כתוב שם המוטב, אלא רק שם בעל הצ'ק [על כל צ'ק שם אחר], הסכום וחתימתו, למי צריך אני להשיבם. או שמא אף רשאי אני ליטלם לעצמי. תשובה. יש להכריז ככל דין אבידה שיש בה סימן, ואם יבוא מי שיתן סימנים [כגון על היות שני הצ'קים הללו יחדיו] ויתבעם, הרי צריך להחזירם לו. ואין לחשוש שמא העבירם לאחרים. ואם לא יבוא מי שיתן סימנים, אין להחזירם לבעל הצ'ק, אלא יהא מונח עד שיבוא אליהו. ...

קרא עוד

הערמה על חברת ביטוח

שאלה: אני תושב חו"ל, רכבי המבוטח בחברת ביטוח כאן זקוק לטיפולים בסכום רב, הוצע לי על ידי חברי לגרסו, ולהצהיר לחברת הביטוח על גניבתו, מבקש אני לשאול, אם אין בזה איסור גזל. תשובה. איסור גמור לעשות זאת, הן משום איסור גזל, והן משום שקר והשחתת המידות. מקורות. כתב הרמב"ם (פ"א מגזילה ה"א): כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנא' (ויקרא יט יא) "לא תגזול", ואין לוקין על לאו זה, שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חיי ...

קרא עוד

תרגום ומכירת ספרי תנ"ך

שאלה: אבקש לדעת האם מותר לתרגם את התנ"ך לספרדית, כאשר המטרה היא מסחרית, למכירה בחו"ל, כשהספרים יוצעו למכירה בכל דוכני הספרים, וודאי שגם עכו"ם יקנו. תשובה. גם אם יש מקום להקל לענין עצם התרגום, הנה באופן שעיקר הקונים יהיו אינשי דלא מעלי, דהיינו עכו"ם, יש לאסור משום איסור מסירת התורה לעכו"ם. מקורות. במסכת סופרים (א, ז) אמרו חז"ל על היום בו תרגמו חכמים את התורה ליוונית עבור תלמי המלך "והיה היום קשה לישראל כיום ...

קרא עוד

תביעה ייצוגית בערכאות

שאלה: אבקש לדעת האם יש איסור להכלל בתביעה ייצוגית בערכאות. תשובה. באופן שפסיקת תשלום הממון אינה נגזרת ממספר השותפים לתביעה, וגם אילו אחד מהקבוצה יודיע על אי רצונו להכלל בתביעה, התביעה תמשיך להתנהל כסדרה ופסק הדין יישאר על מכונו. פשוט שאין מניעה להיות חלק מן המקבלים. הרחבת הדברים. בשנת 2006 נחקק חוק תובענה ייצוגית, כשמטרת החוק לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויו ...

קרא עוד

הנאה מאוכל שהובא בשבת

שאלה: אני משרת בצבא, הוריו של אחד החברים שלי שאינו שומר תורה ומצוות מגיעים אליו באופן קבוע בשבת לבקרו, ומביאים לו תופינים וממתקים. מידי פעם הוא מציע לי ממה שהובא לו, האם רשאי אני לאכול מהם? תשובה. לצערנו, הוריו של אותו חבר עוברים במעשיהם על ג' איסורים: א. איסור תחומין. ב. איסור הוצאה מרשות לרשות. ג. איסור הבערה – בהדלקת הרכב ובנסיעה. אי לכך, בשבת עצמה, אסור ליהנות מהאוכל שהובא בשבת. אולם, במוצאי שבת, אין מנ ...

קרא עוד

הזכרת שם האם או שם האב במי שברך

שאלה: אבקש לדעת מה המנהג הראוי להזכיר ב"מי שברך" ובהשכבה, האם את שם האב או את שם האם, ומה טעם הדבר. תשובה: ישנם מנהגים שונים בין בני הקהילות, יש שנהגו להזכיר במי שברך ובהשכבה, וכן בכתיבת המצבה, דוקא את שם האם, כדברי הגמרא בשבת (סו:), ועוד, שהאם היא ודאית, ואילו האב רק מכח רוב. ויש שנהגו להזכיר את שם האב, ככתוב "למשפחותם לבית אבותם", ייחסם הכתוב אחר האב. ואין לזה מנהג ידוע בקהילות הספרדים או האשכנזים, ואין ב ...

קרא עוד

כשרות הג'לטין

שאלה: אנחנו בשליחות ברוסיה, רבים מהמוצרים קשה למצוא להם כשרות טובה, ביררתי אצל המבינים בכשרות, והתברר שרבים מהמוצרים יש בהם "דז'לעטין", ומשום כך אין להם כשרות טובה. ברצוני לדעת האם יש איסור באכילתו. וכן, האם במוצרי חלב יש בו איסור בשר בחלב. תשובה: בדינו של ה"ג'לטין" נחלקו הפוסקים כבר לפני חמישים שנה, יש מהם שנקטו לאסור ויש שנקטו להתיר, אולם גם אותם שנקטו להתיר כתבו שלמעשה יש מקום להחמיר בזה. ובפרט בזמנינו ש ...

קרא עוד

אורח בהדלקת נרות חנוכה

שאלה: בשבת חנוכה , אנכי מתעתד להתארח ביחד עם בני משפחתי בבית קרובי משפחתי, אבקש לדעת כיצד אנהג בהדלקת הנר. תשובה. למנהג האשכנזים שנהגו שכל אחד מבני הבית מדליק, רשאי אתה להדליק אחרי בקשת רשות מהמארחים כדרכך בכל ימות החג. למנהג הספרדים שנהגו שרק בעל הבית מדליק, מאחר והנך סמוך על שלחנו של בעל הבית לכל דבר, הרי שגם בדבר זה אתה נכלל בהדלקתו. ויש שכתבו שראוי שתזכה לעצמך חלק בנרות ע"י השתתפות בפרוטה ובהגבהת השמן. ...

קרא עוד

אמירת "אל מלך נאמן" או "ה' אלקיכם אמת"

שאלה. אבקש לדעת מה מקור המנהג לומר בתחילת הקריאת שמע "אל מלך נאמן", ומדוע יש שאינם נוהגים בזה. תשובה. בקריאת שמע ישנן רמ"ה תיבות (מילים), ובכדי להשלימה לרמ"ח תיבות כנגד רמ"ח איבריו של אדם, נהגו לומר בתחילת קריאת שמע "אל מלך נאמן". אמנם מנהג הספרדים ועדות המזרח להשלים את מנין התיבות לרמ"ח, ע"י אמירה חוזרת של סיום הקריאת שמע "ה' אלקיכם אמת", ומקורם ע"פ המבואר בספר הזהר. מקורות. במדרש (תנחומא קדושים ו) א"ר מני ...

קרא עוד

תשלום פיצויים בפיטורים

שאלה: אבקש לדעת האם גם על פי ההלכה יש חיוב למעסיק לשלם פיצויי פיטורין, והאם חיוב זה שייך בעובד שמקבל שכרו לפי איכות וכמות העבודה ולא לפי שכר חודשי. תשובה: בחובת תשלום פיצויים, הראו האחרונים מקור מדברי ספר החינוך שכתב שכשם שאמרה תורה לתת הענקה לעבד בשחרורו, כך ראוי לתת הענקה לכל שכיר בצאתו עמו. אולם גם בלא זה, בדברים הללו אנו הולכים אחר מנהג המדינה. אולם, מאחר וקביעת הפיצויים נעשית מכח המנהג, לפיכך רק כאשר נ ...

קרא עוד

השבת אבידה בחפץ שהוחלף

שאלה: בני חזר מהבית ספר עם נעליים שלא שלו, מתברר שבבית הספר הביאו מתקני קפיצה שצריך להוריד את הנעלים בכניסה. לאחר מכן בטעות הוא לבש נעלים שדומות לנעלים שלו, אך למעשה הם אינם שלו. מבירור עם הנהלת הבית ספר אין ילד אחד שהתלונן על החלפת נעלים, וכן פרסמנו מודעות ושלחנו פתקים על הדבר. האם יכול הילד ללבוש את הנעלים? מה קורה במקרה שהילד שם לב שלקחו לו את הנעלים ונשאר במקום זוג אחד האם מותר לקחתם? תשובה: בשאלה זו, נ ...

קרא עוד

תפיסת כסף שנתקבל בטעות עבור חוב שחייב הנותן לאחר

שאלה. לפני תקופה הופקד אצלי בחשבון הבנק סכום ע"ס 3900 ש"ח ממוסדות .... מסתבר [לא ע"פ ידיעה] שטעות זו קרתה, לאחר שקיבלתי מהם כמה משכורות בשנה שעברה, עבור עבודה שעבדתי עבורם, ולכאורה פשוט שעלי להחזיר להם את הכסף, ככל דין השבת אבידה. אלא שאחד מקרובי משפחתי עובד עבור המוסד הנ"ל גם עתה, והוא לא קיבל משכורות מזה כמה חודשים, השאלה האם אני יכול להעביר את הכסף הזה לאותו קרוב כנגד אחת המשכורות המגיעות לו, או לא. אציי ...

קרא עוד

תפילת שחרית לפני הנץ החמה

שאלה: שלום רב, עד סוף שבוע הבא הנץ החמה יוצא בשעה מאוד מאוד מאוחרת, כיון שאני רגיל להיות בעבודה בשבע וחצי אני לא יכול להספיק להתפלל בתפילת ותיקין. האם אני יכול להתפלל במנין שמתחיל בשש, או שאני חייב לחכות לותיקין. חשוב לציין שאין בעיה שאני יגיע לעבודה בשמונה רק כך אני רגיל כבר שנים וזה יותר נח לי. תודה רבה תשובה: פועלים הממהרים לעבודתם, רשאים להתחיל להתפלל ברוך שאמר ופסוקי דזמרה אחר עלות השחר (בימים אלו הוא ...

קרא עוד

ניזוק קל ושוב ניזוק מאחר נזק גדול יותר

שאלה. לפני כחודש ניזוקתי ברכבי מאחור ע"י אדם אחד נזק קל, והוסכם בינינו שמחמת מצבו הכלכלי אני אתקן את הנזק, ובעוד כמה זמן כשירווח לו, הוא ישלם ע"כ. אלא שלאחר זמן קצר, קודם שתיקנתי את הנזק, ניזוק הרכב שוב מאדם נוסף בנזק חמור, כשע"י התיקון של השני תוקן גם הנזק של הראשון. האם מותר לי לגבות את דמי התיקון של הראשון אף שכבר תוקן ע"י השני. תשובה. ראשית יש להקדים כי בדיני ממונות לעולם אין לפסוק את הדין ללא שמיעת שני ...

קרא עוד

קטיפת ד' מינים מרשות הרבים של גויים

שאלה: האם מותר לצורך מצות ד' מינים לקטוף ערבות מגנים ציבוריים במקום מושבינו - רוסיה? תשובה: עיקר הדבר תלוי אם יש קפידא על לקיחה זו, שכן אם נוטל לעצמו ולבניו מספר ערבות בודדות, ודאי שאין קפידא מצד המלכות, ולכן שפיר רשאי לעשות כן. אך אם רוצה ליטול את כל העץ לעצמו, וכדי לעשות מזה מסחר או לחלק לבני הקהילה, י"ל דבמקום שהמלכות מקפדת, אף אם אין כאן "גזל", מ"מ "לכם" ליכא. אך אם נוטל מעצים הנמצאים ביער או במקום שאין ...

קרא עוד

עבודה במסעדה של גויים

שאלה: האם מותר לעבוד במסעדה של גוים כשאין עבודה אחרת? תשובה: אם כוונתך לעבודה כמלצר, נקיון וכיו"ב, אזי יש מקום גדול יותר להקל בזה. אם כוונתך לעבוד כטבח ו/או התעסקות עם המאכלים, שהנם נבלות וטרפות, יין נסך וכיו"ב, אזי יש מן הפוסקים שמחמירים בזה לאסור. ונכון מאד לעשות כל טצדקי להתפרנס בדרכי היתר בטוחים, לחוש לדעת הרבה אחרונים הנוטים לחומרא בנ"ד. אמנם במקום שאין מוצא, וכידוע כי בעוונות הרבים קשה מאד להשיג פרנסה ...

קרא עוד

מזגן המרעיש לשכן

שאלה: שכן הגר בקומה התחתונה הניח מזגן מתחת לחלון החדר שינה .האם אני יכול לעכב עליו מפני שהדבר מפריע ע"י רעש ואויר חם הנפלט ממנו .אשמח אם תשיבו לי על ענין זה תשובה: דברים אלו תלויים במנהג המדינה, ובזמן הזה נראה שלדעת כולם אין מקום למנוע מהשכן להתקין מזגן בחצר המשותפת, מאחר וכך הוא המנהג, והוא חלק מצרכי הדיירים, ובכלל שימוש מקובל של שותפין, ויש לו זכות על עצם השימוש, והרי זה כעושה בתוך שלו. וכל שהתקינו במקום ...

קרא עוד

מחיר על מוצר שנכתב בטעות

שאלה: יש לי חנות מכשירי כתיבה וילקוטים אתמול משפחה דתיה קנתה אצלי דברים, הם קנו תיק שבעיקרון עולה 79 ש"ח וכשעשיתי את החשבון הם הראו לי שיש מדבקה על התיק של 39. אמרתי להם שזה טעות ולא יכול להיות, הם התחילו לצעוק עלי שזה החוק ואסור לי לקחת יותר ואני גנב והם ילשינו עלי ועוד ועוד צעקות אמרתי להם לי זה עולה יותר מ60 שקל אז איך אני אמכור ב40, הם אמרו לא מענין וממש נוצרה קטטה. בסופו של דבר בגלל שנוצר בלאגן ויתרתי ...

קרא עוד

נזק ברכב שחנה במקום אסור

שאלה: שלום, חניתי את הרכב במקום שהיה אסור לחנות ורכב חולף פגע בי והזיק לי את הרכב, הפוגע אומר שהוא לא צריך לשלם כיון אני אשם שחניתי במקום אסור, אבל אני טוען שמה זה קשור אליו הוא היה צריך להיזהר ולא לפגוע. סיכמנו שנשאל רב ומה שהוא יחליט נעשה. תשובה: ראשית יש להבהיר, כי שאלה זו אינה פשוטה, וכל פרט משנה את דינה. אין בחניה במקום אסור בכדי לפטור את הפוגע מתשלום, אלא שהעיקר תלוי אם הדבר משונה מדרכו של עולם, וכגון ...

קרא עוד

כתובת קעקע של שם קדוש

שאלה: שלום. אני עוסק כעת קצת בקירוב של יהודי שהיה אטאיסט בנשמתו ושונא דת בכל לבבו, ב"ה לאט לאט היהודי הנ"ל שם על ליבו שהעולם אינו הפקר ואנו לאו כבהמות, והנה אתמול סיפר לי (ואף הראה לי) שיש בגופו במקום מוצנע כתובת קעקע של שם הוי"ה, ונזדעזעתי כ"כ שאין מרגוע לנפשי. ושאלתי ובקשתי בתחינה ממש: מה אפשר לעשות בנידון, ואם שרי למחוק בכה"ג הכתובת קעקוע הזה, ומה צריך לעשות אותו יהודי כשנכנס לבית המרחץ או לבית הכסא. תשו ...

קרא עוד
לתחילת הדף