אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב זאב ליטקה
הרב זאב ליטקה

מספר כתבות : 29

בן מאומץ בכיבוד הורים

שאלה: האם בן מאומץ חייב בכבוד הוריו המאמצים? תשובה: למרות שאין עליו חיוב ומצווה מדין "כיבוד אב ואם" שהרי אינם הוריו האמתיים, מ"מ חייב הוא לכבדם משום שהם גידלו אותו. מקורות: בחינוך מצוה ל"ו כתב משרשי המצוות כיבוד אב ואס הוא שיכיר ויגמול חסד עם מי שעשה אתו טובה ולא יהיה נקל ומתנכר וכפוי טובה שזו מדה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים וכו' ולפי"ז אף בנדון המאומץ כיון מאמציו הטיבו עמו באמוצו הרי שיש לו לכבדם ...

קרא עוד

שהחיינו אימוץ ילדים

שאלה: האם יש לברך ברכת שהחיינו על אימוץ ילדים? תשובה: אין לברך שהחיינו אלא בלידת בת, באימוץ לא מברכים שהחיינו. מקורות: מקור ההלכה שמברכים שהחיינו בלידה הוא בשו"ע או"ח סי' רכ"ג סעי' א' ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב וכו'. ושם במשנה ברורה סק"ב כתב מדסתמי הפוסקים משמע דאפילו היו לו כמה זכרים ותאב שיולד לו בת כדי שקיים מצוות פריה ורביה אפ"ה אם נולדה בת אין מברך על זה. ומ"מ נראה לי פשוט דבפעם ראשון כשרואה אותה מ ...

קרא עוד

ויתור על מזונות לצורך קבלת גט

שאלה: האם האשה יכולה למחול על מזונות ילדיה במסגרת הסכם גירושין, כדי לקבל את הגט מידי בעלה? תשובה: האשה אינה יכולה למחול על חוב המזונות, משום שהמזונות הם של ילדיה. מקורות: לכאורה נידון זה תלוי במחלוקת הפוסקים, אם חיוב מזונות הבנים הוא מכלל חיוב מזונות האם, או דין בפני עצמו. דעת הר"ן (שם כח ע"ב מדפי הרי"ף), ובשו"ת אגרות משה (אבהע"ז ח"א סי' קו), הביא דעה זו להלכה. אבל נראה כי דבריו כלל לא מוסכמים בפוסקים. ומלב ...

קרא עוד

חיוב אשה בצדקה

שאלה: האם אשה נשואה חייבת במצוות צדקה? תשובה: אשה נשואה שכל רכושה ומעשי ילדיה לבעלה אינה חייבת במצוות צדקה, שהרי היא אנוסה. ולמרות שמותר לה לתת צדקה מועטת ללא ששאלה את בעלה קודם לכן, בכל זאת היא פטורה ממצוות צדקה. מקורות: נראה שלמרות שהאשה רשאית לתת מנכסי הבעל מתנה מועטת לצדקה, אין בכך כדי לחייבה בקיום מצוה זו. בשו"ת עצי הלבנון (יו"ד סי' נט) כתב לחדש, דכיון שהטעם שמקבלים מן האשה מעות מועטות לצדקה הוא משום ד ...

קרא עוד

חיוב מזונות כשנישאו בנישואין אזרחיים

שאלה: בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, האם חייב הבעל במזונות אשתו כדין בעל שחייב במזונות אשתו, או לא? תשובה: הבעל אינו חייב לזון את אשתו, וראה במקורות. מקורות: פולמוס גדול מצינו בדברי הפוסקים האחרונים, בדבר נישואין אזרחיים - אם יש להם תוקף על פי דין תורה, ונפק"מ בכך, אם צריכה ממנו גט קודם שתנשא לאדם אחר. יש שצידדו לומר, דאף על פי שלא נישאו כדת משה וישראל מ"מ יש תוקף לנישואין אלו, וזאת, ע"פ האמור בגיטין (פא ...

קרא עוד

בן חוץ לארץ שהתגייר בארץ ישראל לענין יו"ט שני

שאלה: אדם שגר בחוץ לארץ, ובא לארץ לתקופה קצרה בין היתר כדי להתגייר. ואכן התגייר כדת וכדין. וחל פסח בתקופה שהוא בארץ, האם עליו לשמור יום טוב שני? תשובה: לכאורה יש לו להחמיר לשמור גם יום טוב שני. הרחבת הדברים: לכאורה מצד אחד, כיון שדעתו לחזור למקומו נותנים לו מחומרי מקום שיצא משם שו"ע סי' תצו סעי' ג'. שכן גם בהיותו בארץ ישראל נחשב הוא כבן חו"ל. מאידך י"ל דכיון שמעולם לא נתחייב בשמירת יו"ט שני שהרי בהיותו במקו ...

קרא עוד

זכות התורם כסף למוסד להביע דעה

שאלה: האם כשנוצר ויכוח במוסד או בבית כנסת, יש לתורמים זכות להביע דעה בנושא השנוי במחלוקת? תשובה: אין סמכות לתורמים להביע דעה. לאחר שהתקבלה תרומתם הכסף שייך למוסד, ורק בעלי המוסד יכולים להחליט בנושאים השונים. הרחבת הדברים: כתב הרמב"ם (מתנות עניים פ"ח הלכה ו'): "מי שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה, ואם לדבר מצוה מותר לשנותה, אע"פ שלא נשתקע שם בעליה מעליה אלא אומרים זו המנורה או נר של פלוני, ואם נשתקע ...

קרא עוד

צו ירושה לילדים

שאלה: האם ניתן להוציא צו ירושה כשהילדים עדיין פחות מגיל 18, ואם כן איך? תשובה: יש לחלק את התשובה לשניים. אם הילדים הם מעל גיל 13, נגשים לבית הדין הרבני האזורי, ומבקשים להוציא צו ירושה. זה פשוט וקל. אולם אם הילדים עדיין פחות מגיל 13 והבנות גם הן פחות מגיל 12, כלומר, עפ"י ההלכה הם עדיין "קטנים" שאין להם יכולת להקנות, לא ניתן להוציא צו ירושה עד שיגדלו. ביאור הענין: כידוע, עפ"י ההלכה בנות אינן יורשות כלל. אולם ...

קרא עוד

שינוי השם לגר

שאלה:  גר שמתגייר האם חובה לשנות את שמו, או שהוא יכול להשאר עם שמו. ומה המקור לקריאת שם בברית של גר. תשובה: בפשטות הגר יכול להשאר עם שמו הגויי, ואין בכך איסור. אולם ראה במקורות. מקורות: דעת המהרש"ם (ח"א קצט) שהגר יכול להשאר עם שמו, אוין בכל כל איסור. ואולם דעת המהר"ם שיק (יו"ד קסט) שאין לו להשאר גם שמו שהיה לו בגויותו. וראה ש שהאריך עד כמה חשוב להקרא בשמות יהודיים, ויש חשש איסור דאורייתא בשם גויי, מחמת הפסו ...

קרא עוד

אשה ששהתה בבית גוים האם דינה כשבויה

שאלה: בן לניצול שואה ששהתה משך תקופה ארוכה בבית של גויים ששם קיבלה מחסה מפני מגרמנים. האם דינה כשבויה, ולכן כהונתו של בנה מוטלת בספק או לא. תשובה: נראה שאין דינה כשבויה ובנה כשר לכהונה. הרחבת הדברים: אם השאלה היא, האם בנה הכהן מותר בגרושה כדין חלל, התשובה היא ברורה: לא. שהרי חז"ל תיקנו כי שבויה אע"פ שודאי יש לה מדאורייתא חזקת כשרות לכהונה, בכל זאת תיקנו שתאסר מספק. אבל עכ"פ מדאורייתא ודאי כשרה היא, דהיינו ב ...

קרא עוד

טעות בשם האב בכתובה

שאלה: מה דין מקרה ששם אבי האשה 'סעדיה שלמה', ובעיון בכתובה רשום בטעות 'משה' האם אפשר לתקן את זה לבד או שיש צורך בכתובה חדשה? תשובה: יש לגשת לרב ולכתוב כתובה חדשה. הרחבת הדברים: אמנם יש לדון אם כתובה זו פסולה או לא. בגט מבואר בשו"ע (אבה"ע סי' קכט סעי' ט') מבואר שאם שינה שם אבי המגרש הגט פסול. אולם דעת העבודת הגרשוני (סי' נה) כי בשינה שם האב כשר בדיעבד, אלא שכל האחרונים חלקו עליו ולא סכמו על היתר זה. יחד עם ז ...

קרא עוד

תפיסת כסף של מוכר דירה שיש לו חוב לקבלן

שאלה: ראובן פנה לקבלן לקנות דירה, בחר דירה ושילם מקדמה. אח"כ נודע לו שיש דירה נוספת ששמעון קנה אותה מהקבלן, אולם הליך הקניה "תקוע". סוכם על דעת כל הצדדים, שראובן יקנה את הדירה משמעון, והדירה שבחר בתחילה תבוטל. לאחר תקופה פנה שמעון לראובן עם דרישה שעדיין לא סיים לשלם לו על הדירה. מאחר שהמקדמה ששולמה לקבלן לא הועברה לשמעון. הקבלן מודה בכך, אולם טוען ששמעון חייב לו כספים לכן הוא מעכב את הכסף אצלו. שמעון מודה ב ...

קרא עוד

אם יש ענין לשלם כדי לצאת ידי שמים

שאלה: במקום שיש ספק בדין האם הוא חייב או לא, הדין הוא המוציא מחבירו עליו הראיה, האם יש מקום לומר שבכדי לצאת ידי שמים הוא חייב לשלם? תשובה: במקרים אלו אין אפילו חיוב צאת ידי שמים. מקורות: כתב בשו"ת בנין עולם (אבה"ע סימן כג) כי במקרה כזה אין כל חיוב לצאת ידי שמים. והוכיח כן מהמבואר בסימן עה סי"ח במקום שלשניהם טענת שמא פטור אפילו לצאת ידי שמים, וביאר שם הש"ך, כיון שאין הנתבע פושע שאינו יודע כשהתובע עצמו לא יוד ...

קרא עוד

נישואים עם קראים

שאלה: בחורה יהודיה רוצה להנשא עם בחור שהוריו קראים, הוא חתם בבית הדין על חברות ושאין לו קשר עמהם, האם תהיה השלכה לגבי הילדים? תשובה: לאחר שהבחור קיבל חברות, והדבר אושר ע"י ביה"ד. לא תהיה כל מניעה לילדים להנשא כולל לכהנים. מקורות: ענין כשרותם של הקראים הובא ברמ"א אבה"ע סי' ד' סעי' לז: "הקראים אסור להתחתן בהם, וכולם הם ספק ממזרים, ואין מקבלים אותם אם רוצים לחזור (ב"י מצא כתוב בתשובת ר' שמשון)". הספק ממזרות אצ ...

קרא עוד

זיוף שטר שאבד

שאלה: ראובן הלוה כסף לשמעון, ועשו שטר המוכיח על הענין כמקובל. אולם עם הזמן ראובן איבד את השטר. ושאלתו היא כי מאחר שהוא חושש שמא שמעון יכחיש את ההלואה, האם מותר לו לזייף שטר כדי למנוע משמעון אפשרות להכחיש. תשובה: אין זה ראוי לשקר ולזייף שטר חדש, גם במחיר הפסד, כלומר, גם אם יש חשש שחבירו יכפור בהלוואה. מקורות: ראשית עלינו להבהיר, כי למרות שמדת האמת גדולה מאד, כפי שאנו רואים הרבה בדברי חז"ל, מ"מ אין איסור מפור ...

קרא עוד

הבטיח מתנה לחברו אם יכול לחזור בו

שאלה: אדם שהבטיח מתנה לחבירו האם יש בזה כלשהי אם הוא מתחרט ואינו רוצה לתת? תשובה: בפשטות ודאי שיש בזה משום מחוסר אמנה כמבואר בב"מ מט,א ונפסק בשו"ע סימן רד ס"ח אם הבטיח מתנה מועטת ולא קיים יש בו משום מחוסר אמנה. אולם חידש מצאנו בדברי הגאון רבי יצחק אלחנן בספרו נחל יצחק (סימן עח סעי' ב' ענף ט' אות ו') שהקשה על דברי הרשב"ם בב"ב נג,א ד"ה מתנה שכתב הטעם למה בכל קנין צריך המקנה לומר לקונה לך משוך וקני או לך חזק ו ...

קרא עוד

קיבל כסף לקנות דבר מסוים וקנה דבר אחר

שאלה:  אדם קיבל במתנה כסף לקנות דבר מסוים, האם מותר לו לקנות בכסף זה דבר אחר. תשובה: לכתחילה אין ראוי להשתמש בזה למטרה אחרת אולם בדיעבד לאחר שקנה אינו צריך להחזיר את הכסף. מקורות: מצאנו כמה תשובות בפוסקים בענין זה, בשו"ת חות יאיר סימן רלב נשאל בפלוני עשיר שנדר לשלוח לקרובו ת"ח בכל ע"ש יין לקידוש, והת"ח רוצה לקנות יין לקידוש במעות שלו אם מותר לו לקנות במעות העשיר דברים אחרים, ועיי"ש שהביא מחלוקת ר"מ ורבנן אם ...

קרא עוד

אנדרוגינוס שנותח

שאלה: בחורה שנולדה כאנדרוגינוס כלומר, גם כזכר וגם כנקבה. לאחר לידתה עשו לה ניתוח והיא נשארה נקבה, האם יש לה בעיה להתחתן? תשובה: ראשית , כדאי לציין, כי בכל מקרה כזה, אסור לעשות ניתוח לקבוע את מינו של הילוד ללא להתייעץ עם רב הבקיא בעניינים אלו. לניתוח כזה לפעמים יש הלכשות הלכתיות ברורות, ולפעמים יש בזה גם איסור דאורייתא. לעצם השאלה במקרה כזה יש לומר לבחור כי אסור לו להנשא לה. ישנה מחלוקת בגמרא (יבמות פב,ב) אם ...

קרא עוד

נוסח הכתובה לאינה בתולה

שאלה: כשנישאתי,נכתב בכתובתי שהנני בתולה,אך מאחר ולא הייתי בתולה (נאנסתי בגיל צעיר) רציתי לוודא,האם יש צורך לשנות זאת בכתובה. הבנו שכשיש "שקר" בכתובה,זה עלול לגרום להפך שלום בית. תודה רבה. תשובה: שלום רב. לא ברור מפנייתך האם בעלך היה מודע למצב או לא, או עכ"פ אם בעלך מודע לכך היום. אם בעלך היה מודע למצב בזמן הנישואין. אין כל צורך לשנות כלום בכתובה. אולם אם הוא לא היה מודע לכך, מן הראוי לומר לו, הן בגלל הנישוא ...

קרא עוד

שם של מאומץ בכתובה.

שאלה: הנני בן מאומץ להורי שגידלוני, ובכתובתי נכתב צבי בן... שם האב הביולוגי... דמתקרי צבי בן... שם האב המאמץ, ואחר שמצאתי בפוסקים שמאומץ אף על פי שיודע מי הוריו האמיתיים אם מתבייש שידעו אחרים מזה, כותב בכתובה רק שם אביו המאמץ, ועל כן חוששני מאיזה פסול בכתובה, האם אכן כך? תשובה: לפי הבנתי כולם סבורים שאביך המאמץ הוא אביך הביולוגי, וכך אתה גם נקרא כשאתה עולה לתורה. ואם כך נראה שיש לכתוב בכתובה כפי שכתבו לך. ו ...

קרא עוד

חופה שגם האשה נתנה טבעת לבעל

שאלה: ביום ראשון הייתי בחתונה של חברה טובה שאנחנו יחד בתהליך של התקרבות, לפני החתונה החבר שלה התעקש שהיא גם תענוד לו טבעת מתחת לחופה, אני אמרתי לה שאסור ושלא תעשה את זה אבל לה היה קשה לריב על זה, והיא כן קנתה טבעת ונתנה לו. הרב שקידש לא אמר מילה על זה. רציתי לדעת האם יש בזה בעיה? תשובה: ככל הנראה נתינת הטבעת ע"י הכלה לחתן נעשה באופן שאין בזה בעיה הלכתית. אם כי, זה לא מומלץ לכתחילה. מקורות: בשו"ת אגרות משה ( ...

קרא עוד

יחוד עם ילדים מאומצים

שאלה: מה דין יחוד עם ילדים מאומצים? תשובה: שיטת רוב הפוסקים להחמיר ולאסור יחוד אף אם ילדים מאומצים, אומנם אם אפשר לדאוג שבאופן קבוע יהיה מפתח לכמה מבני הבית, ומידי פעם אכן יכנסו בלי הודעה מראש יש להקל שהרי זה כפתח פתוח לרשות הרבים. מקורות והרחבת הדברים: הלבוש [אבן העזר סי' כב סעי' א] כתב שהטעם שאין איסור יחוד לאדם עם בנו ובתו זה משום "שאין דרכה לבוא עימו בהרגל עבירה", ועל סמך דבריו כתב הציץ אליעזר (ח"ו סי' ...

קרא עוד

יחוס של הנולד מגוי

שאלה: לכבוד הרב שליט"א, נשאלתי שאלה מבעל תשובה (הנקרא ראובן) שאביו עכו"ם ואמו יהודית, וגם אביו של אמו הוא עכו"ם, אך אביו של אם אמו היה יהודי גמור. סבא זו של ראובן היה לוי (כפי עדות של אמו). מה דין של ראובן: לוי או ישראל? האם זה כמו עכו"ם הבא על בת לוי או כיון שהיא אינה בת לוי, רק אמה היתה בת לוי, הדין שונה. ועוד, האם יש נאמנות לאנשים שאינם שומרי תו"מ על יחוס כזה? תשובה: דינו של האיש הזה ישראל גמור. הרחבת הד ...

קרא עוד

מגורי גרושים באותה שכונה

שאלה: שלום רב, נשאלתי על ידי אדם מסורתי שהתגרש כבר לפני כמה שנים, ולאחרונה העירו לו שיש בעיה עם זה שהוא וגרושתו גרים באותה שכונה. האדם גר בדירה שלו כבר הרבה שנים מגדל שם ילדים וקשה לו לקבל שהוא יצטרך לעבור דירה, טענתו היא שהוא כלל לא רואה את אשתו לשעבר, כלל לא בקשר איתה, ומה בכך שהם גרים במרחק הליכה זה מזה? האם יש להקפיד על דין זה? האם יש מקום להתיר לו כיון שהוא כבר השתקע במקום? והאם יש לו להקפיד על דינים מ ...

קרא עוד

חיתון זוג שגר ביחד

שאלה: זוג סטודנטים שגרו תקופה ארוכה יחד, ורוצים להתחתן האם יש מניעה מלחתן אותם? תשובה: אין להמנע מלערוך חופה לזוג שגר יחד. נימוקים: מצב זה של מגורים יחד לפני החתונה קיים לצערנו בכל מקום בעולם ומעולם לא שמענו שיעכבו משום כך נישואין, וכשאין מניעה הלכתית לעכב נישואין מסיבה זו, אין כל סיבה לעכב שהרי ממילא זה לא יובן ע"י הזוגות בודאי יכול הדבר להביא לריחוקם. כדאי להוסיף, כי נחלקו הפוסקים בגדר האיסור בנושא המגורי ...

קרא עוד

חליצה למי שהניח זרע בבנק הזרע

שאלה: מי שמת ללא בנים ולאחר מותו השתמשו בזרעו שהניח בחייו, ונולד ממנו בן. האם חייבת אשתו בחליצה. תשובה: הדבר הוא ספק ומחלוקת בין הפוסקים, ומספק אין מקום להתירה ללא חליצה. מקורות: עיין שו"ת נודע ביהודה (קמא, אבה"ע סט) שהקשה מדוע אשה צריכה להמתין עד שתתיבם ג' חודשים מיום מות בעלה כדי לראות שהיא עדיין לא מעוברת, הרי עפ"י דברי התוס' (יבמות לז,א) אפשר שהזרע נקלט רק לאחר ג' ימים א"כ הרי היא צריכה להמתין 3 חודשים ...

קרא עוד

שומר שמסר לשומר

שאלה: ראובן רגיל לשלוח לשמעון בדים עם ציציות כדי שיכין אותם ללבישה, לאחר שמכין כמות מסוימת, שולח אותם ראובן בחזרה לשמעון ע"י אחד מתוך קבוצה מסיימת שנוסעים כל יום וגרים בשכנות לראובן, בכל פעם הוא מוסר אותם לראשון מתוך הקצובה שהוא פוגש. באחת מהפעמים ראובן טוען כי לא קיבל את הסחורה, ואילו שמעון טוען שהוא שלח אותם ביד אחד מהם כרגיל אלא שאינו זוכר למי מסר אותם. כל אנשי הקבוצה נשאלו ואינם זוכרים כי קיבלו מידי שמע ...

קרא עוד

טעות בשם האב בכתובה

שאלה: בכתובה שלנו יש טעות בשם הפרטי של אבא של בעלי, ורק השם משפחה כתוב נכון. מה עושים? האם הכתובה פסולה? ומה זה אומר שהכתובה פסולה? איך מתקנים? צריך להתחתן מחדש? אנחנו נחשבים לא נשואים? תשובה: במקרה שהשם של אביו של החתן אינו תואם את המציאות כלל. (וגם אינו קרוי בשם זה ע"י אנשים אחרים). הכתובה פסולה. יש לכתוב כתובה חדשה, ולצורך זה ליצור קשר עם הרב המקומי כדי שיכתוב לכם כתובה חדשה. כמובן שאין לזה כל קשר לעצם ה ...

קרא עוד

נוסח הכתובה לבחורה שאינה בתולה

השאלה: לפני כ-10 חודשים נישאתי בשע"ט ובשמחה. קיבלתי כתובה מהרבנות ולא בדקתי את הנוסח וממש במעמד החתימה גיליתי שבכתובה כתוב "בתולתא שפירתא" למרות שזה לא היה המצב - אשתי כבר לא הייתה בתולה. התיעצתי במקום עם הרב שערך את החופה והקידושין והוא אמר שזה לא מעכב ואכן חתמתי. כשהקריא את הכתובה השמיט הרב את המילים בתולתא ופשוט אמר "אמר לה לכלה" ואת שמה. תשובה: לכתחילה ראוי שלא לכתוב לשון 'בתולתא שפירתא' לכלה שאינה בתול ...

קרא עוד
לתחילת הדף