אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות (Page 2)

השבת אבידה בצ'יק

שאלה: מצאתי שני צ'קים ברחוב, על שניהם לא היה כתוב שם המוטב, אלא רק שם בעל הצ'ק [על כל צ'ק שם אחר], הסכום וחתימתו, למי צריך אני להשיבם. או שמא אף רשאי אני ליטלם לעצמי. תשובה. יש להכריז ככל דין אבידה שיש בה סימן, ואם יבוא מי שיתן סימנים [כגון על היות שני הצ'קים הללו יחדיו] ויתבעם, הרי צריך להחזירם לו. ואין לחשוש שמא העבירם לאחרים. ואם לא יבוא מי שיתן סימנים, אין להחזירם לבעל הצ'ק, אלא יהא מונח עד שיבוא אליהו. ...

קרא עוד

הערמה על חברת ביטוח

שאלה: אני תושב חו"ל, רכבי המבוטח בחברת ביטוח כאן זקוק לטיפולים בסכום רב, הוצע לי על ידי חברי לגרסו, ולהצהיר לחברת הביטוח על גניבתו, מבקש אני לשאול, אם אין בזה איסור גזל. תשובה. איסור גמור לעשות זאת, הן משום איסור גזל, והן משום שקר והשחתת המידות. מקורות. כתב הרמב"ם (פ"א מגזילה ה"א): כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנא' (ויקרא יט יא) "לא תגזול", ואין לוקין על לאו זה, שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חיי ...

קרא עוד

שומת חפץ חדש

שאלה: חפץ שניזוק בחנות, וערכו כפי שנמכר בחנות שונה מהעלות של השגתו על ידי המוכר. כיצד שמין את הנזק האם לפי הערך שנמכר באותה חנות  או כפי הערך העלות של המוכר? תשובה: א.      השאלה מה היו העלויות  של הניזק בהשגת החפץ אין לה משמעות בדיני שומת הנזק, משום שלעולם אין שאלת השומא נידונת כפי כמה עלה לניזק להשיג את החפץ, וכמו שאין חילוק אם השיג את החפץ בממון או שקבלו במתנה,  אלא השומא היא לפי מה שוויו של החפץ והיינו ...

קרא עוד

תפיסת כסף של מוכר דירה שיש לו חוב לקבלן

שאלה: ראובן פנה לקבלן לקנות דירה, בחר דירה ושילם מקדמה. אח"כ נודע לו שיש דירה נוספת ששמעון קנה אותה מהקבלן, אולם הליך הקניה "תקוע". סוכם על דעת כל הצדדים, שראובן יקנה את הדירה משמעון, והדירה שבחר בתחילה תבוטל. לאחר תקופה פנה שמעון לראובן עם דרישה שעדיין לא סיים לשלם לו על הדירה. מאחר שהמקדמה ששולמה לקבלן לא הועברה לשמעון. הקבלן מודה בכך, אולם טוען ששמעון חייב לו כספים לכן הוא מעכב את הכסף אצלו. שמעון מודה ב ...

קרא עוד

תביעה ייצוגית בערכאות

שאלה: אבקש לדעת האם יש איסור להכלל בתביעה ייצוגית בערכאות. תשובה. באופן שפסיקת תשלום הממון אינה נגזרת ממספר השותפים לתביעה, וגם אילו אחד מהקבוצה יודיע על אי רצונו להכלל בתביעה, התביעה תמשיך להתנהל כסדרה ופסק הדין יישאר על מכונו. פשוט שאין מניעה להיות חלק מן המקבלים. הרחבת הדברים. בשנת 2006 נחקק חוק תובענה ייצוגית, כשמטרת החוק לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויו ...

קרא עוד

אם יש ענין לשלם כדי לצאת ידי שמים

שאלה: במקום שיש ספק בדין האם הוא חייב או לא, הדין הוא המוציא מחבירו עליו הראיה, האם יש מקום לומר שבכדי לצאת ידי שמים הוא חייב לשלם? תשובה: במקרים אלו אין אפילו חיוב צאת ידי שמים. מקורות: כתב בשו"ת בנין עולם (אבה"ע סימן כג) כי במקרה כזה אין כל חיוב לצאת ידי שמים. והוכיח כן מהמבואר בסימן עה סי"ח במקום שלשניהם טענת שמא פטור אפילו לצאת ידי שמים, וביאר שם הש"ך, כיון שאין הנתבע פושע שאינו יודע כשהתובע עצמו לא יוד ...

קרא עוד

קנית עליה מכספי מעשר

שאלה: האם מותר לקנות עליה לתורה או פתיחת ההיכל והגבהת ספר תורה בבית הכנסת ממעות מעשר כספים ? תשובה: הרוצה לקנות עליה לתורה בבית הכנסת פתיחת ההיכל או הגבהת ספר תורה ממעות מעשר כספים רשאי לעשות כן, אם יכוון בשעת הקניה שאת הכסף הוא יתן ממעשר כספים. מקורות: הנה הטורי זהב ביו"ד הלכות צדקה סימן רמט ס"ק א' כתב וזה לשונו "לענין לקנות מצות בבית הכנסת במעות מעשר נ"ל דאם בשעת קניית המצות היה דעתו על זה שרי דהא המעות ל ...

קרא עוד

זיוף שטר שאבד

שאלה: ראובן הלוה כסף לשמעון, ועשו שטר המוכיח על הענין כמקובל. אולם עם הזמן ראובן איבד את השטר. ושאלתו היא כי מאחר שהוא חושש שמא שמעון יכחיש את ההלואה, האם מותר לו לזייף שטר כדי למנוע משמעון אפשרות להכחיש. תשובה: אין זה ראוי לשקר ולזייף שטר חדש, גם במחיר הפסד, כלומר, גם אם יש חשש שחבירו יכפור בהלוואה. מקורות: ראשית עלינו להבהיר, כי למרות שמדת האמת גדולה מאד, כפי שאנו רואים הרבה בדברי חז"ל, מ"מ אין איסור מפור ...

קרא עוד

תשלום פיצויים בפיטורים

שאלה: אבקש לדעת האם גם על פי ההלכה יש חיוב למעסיק לשלם פיצויי פיטורין, והאם חיוב זה שייך בעובד שמקבל שכרו לפי איכות וכמות העבודה ולא לפי שכר חודשי. תשובה: בחובת תשלום פיצויים, הראו האחרונים מקור מדברי ספר החינוך שכתב שכשם שאמרה תורה לתת הענקה לעבד בשחרורו, כך ראוי לתת הענקה לכל שכיר בצאתו עמו. אולם גם בלא זה, בדברים הללו אנו הולכים אחר מנהג המדינה. אולם, מאחר וקביעת הפיצויים נעשית מכח המנהג, לפיכך רק כאשר נ ...

קרא עוד

הבטיח מתנה לחברו אם יכול לחזור בו

שאלה: אדם שהבטיח מתנה לחבירו האם יש בזה כלשהי אם הוא מתחרט ואינו רוצה לתת? תשובה: בפשטות ודאי שיש בזה משום מחוסר אמנה כמבואר בב"מ מט,א ונפסק בשו"ע סימן רד ס"ח אם הבטיח מתנה מועטת ולא קיים יש בו משום מחוסר אמנה. אולם חידש מצאנו בדברי הגאון רבי יצחק אלחנן בספרו נחל יצחק (סימן עח סעי' ב' ענף ט' אות ו') שהקשה על דברי הרשב"ם בב"ב נג,א ד"ה מתנה שכתב הטעם למה בכל קנין צריך המקנה לומר לקונה לך משוך וקני או לך חזק ו ...

קרא עוד

קיבל כסף לקנות דבר מסוים וקנה דבר אחר

שאלה:  אדם קיבל במתנה כסף לקנות דבר מסוים, האם מותר לו לקנות בכסף זה דבר אחר. תשובה: לכתחילה אין ראוי להשתמש בזה למטרה אחרת אולם בדיעבד לאחר שקנה אינו צריך להחזיר את הכסף. מקורות: מצאנו כמה תשובות בפוסקים בענין זה, בשו"ת חות יאיר סימן רלב נשאל בפלוני עשיר שנדר לשלוח לקרובו ת"ח בכל ע"ש יין לקידוש, והת"ח רוצה לקנות יין לקידוש במעות שלו אם מותר לו לקנות במעות העשיר דברים אחרים, ועיי"ש שהביא מחלוקת ר"מ ורבנן אם ...

קרא עוד

השבת אבידה בחפץ שהוחלף

שאלה: בני חזר מהבית ספר עם נעליים שלא שלו, מתברר שבבית הספר הביאו מתקני קפיצה שצריך להוריד את הנעלים בכניסה. לאחר מכן בטעות הוא לבש נעלים שדומות לנעלים שלו, אך למעשה הם אינם שלו. מבירור עם הנהלת הבית ספר אין ילד אחד שהתלונן על החלפת נעלים, וכן פרסמנו מודעות ושלחנו פתקים על הדבר. האם יכול הילד ללבוש את הנעלים? מה קורה במקרה שהילד שם לב שלקחו לו את הנעלים ונשאר במקום זוג אחד האם מותר לקחתם? תשובה: בשאלה זו, נ ...

קרא עוד

תפיסת כסף שנתקבל בטעות עבור חוב שחייב הנותן לאחר

שאלה. לפני תקופה הופקד אצלי בחשבון הבנק סכום ע"ס 3900 ש"ח ממוסדות .... מסתבר [לא ע"פ ידיעה] שטעות זו קרתה, לאחר שקיבלתי מהם כמה משכורות בשנה שעברה, עבור עבודה שעבדתי עבורם, ולכאורה פשוט שעלי להחזיר להם את הכסף, ככל דין השבת אבידה. אלא שאחד מקרובי משפחתי עובד עבור המוסד הנ"ל גם עתה, והוא לא קיבל משכורות מזה כמה חודשים, השאלה האם אני יכול להעביר את הכסף הזה לאותו קרוב כנגד אחת המשכורות המגיעות לו, או לא. אציי ...

קרא עוד

חלוקת ביצים ואפרוחים בין בעל תרנגול ובעל תרנגולת

שאלה: לראובן תרנגול ולשמעון תרנגולת. ראובן ושמעון הניחו את התרנגול והתרנגולת בכלוב אחד. לימים, הטילה התרנגולת ביצים, או שנולדו אפרוחים. למי שייכים האפרוחים והביצים? תשובה: א.      במקרה שהביצים אינם ביצי רביה, הדין פשוט וברור שהביצים שייכות רק לבעל התרנגולת. ב.      נראה שביצי רביה, או אפרוחים, אף אם ברור שבאו מתרנגול מסוים, לכל היותר נדון כמו זיתים ללא גושיהן במקרה שמתייאש מהם, וממילא כל היוצא מהם הוא לבעל ...

קרא עוד

ניזוק קל ושוב ניזוק מאחר נזק גדול יותר

שאלה. לפני כחודש ניזוקתי ברכבי מאחור ע"י אדם אחד נזק קל, והוסכם בינינו שמחמת מצבו הכלכלי אני אתקן את הנזק, ובעוד כמה זמן כשירווח לו, הוא ישלם ע"כ. אלא שלאחר זמן קצר, קודם שתיקנתי את הנזק, ניזוק הרכב שוב מאדם נוסף בנזק חמור, כשע"י התיקון של השני תוקן גם הנזק של הראשון. האם מותר לי לגבות את דמי התיקון של הראשון אף שכבר תוקן ע"י השני. תשובה. ראשית יש להקדים כי בדיני ממונות לעולם אין לפסוק את הדין ללא שמיעת שני ...

קרא עוד

מזגן המרעיש לשכן

שאלה: שכן הגר בקומה התחתונה הניח מזגן מתחת לחלון החדר שינה .האם אני יכול לעכב עליו מפני שהדבר מפריע ע"י רעש ואויר חם הנפלט ממנו .אשמח אם תשיבו לי על ענין זה תשובה: דברים אלו תלויים במנהג המדינה, ובזמן הזה נראה שלדעת כולם אין מקום למנוע מהשכן להתקין מזגן בחצר המשותפת, מאחר וכך הוא המנהג, והוא חלק מצרכי הדיירים, ובכלל שימוש מקובל של שותפין, ויש לו זכות על עצם השימוש, והרי זה כעושה בתוך שלו. וכל שהתקינו במקום ...

קרא עוד

מחיר על מוצר שנכתב בטעות

שאלה: יש לי חנות מכשירי כתיבה וילקוטים אתמול משפחה דתיה קנתה אצלי דברים, הם קנו תיק שבעיקרון עולה 79 ש"ח וכשעשיתי את החשבון הם הראו לי שיש מדבקה על התיק של 39. אמרתי להם שזה טעות ולא יכול להיות, הם התחילו לצעוק עלי שזה החוק ואסור לי לקחת יותר ואני גנב והם ילשינו עלי ועוד ועוד צעקות אמרתי להם לי זה עולה יותר מ60 שקל אז איך אני אמכור ב40, הם אמרו לא מענין וממש נוצרה קטטה. בסופו של דבר בגלל שנוצר בלאגן ויתרתי ...

קרא עוד

נזק ברכב שחנה במקום אסור

שאלה: שלום, חניתי את הרכב במקום שהיה אסור לחנות ורכב חולף פגע בי והזיק לי את הרכב, הפוגע אומר שהוא לא צריך לשלם כיון אני אשם שחניתי במקום אסור, אבל אני טוען שמה זה קשור אליו הוא היה צריך להיזהר ולא לפגוע. סיכמנו שנשאל רב ומה שהוא יחליט נעשה. תשובה: ראשית יש להבהיר, כי שאלה זו אינה פשוטה, וכל פרט משנה את דינה. אין בחניה במקום אסור בכדי לפטור את הפוגע מתשלום, אלא שהעיקר תלוי אם הדבר משונה מדרכו של עולם, וכגון ...

קרא עוד

קיזוז הוצאות ממעשר כספים

שאלה: שלום וברכה! יש לי כמה שאלות בנושא מעשרות: 1)נסיעות. אני מקבלת החזר נסיעות בגובה של 270 ש"ח, ומוציאה בפועל על הנסיעות כ-700 ש"ח מכיוון שאני נוסעת ברכב, כאשר רוב הנסיות הן למקום העבודה. האם אני יכולה לקזז את ההפרש של 430 ש"ח מהסכום שחייב במעשר? כלומר, אם המשכרות 5000 ש"ח, לתת מעשר מסכום של 4570 ש"ח? 2) מפקידים לי דרך התלוש שקופת גמל חלק שלי וחלק של המעביד. החלק שלי חייב במעשר, השאלה האם גם חלק של המעביד ...

קרא עוד

פיצויי פיטורין לעובד שמעל בתפקידו או נתפס שגנב מממונו של מעבידו

שאלה: ראובן עבד כמנהל מכירות בחנות שבבעלות שמעון במשך 27 שנה במסירות וכשרון רב. בשנה האחרונה, חשד שמעון בראובן שהוא גונב כסף מהקופה. כדי לאמת את החשד, התקין שמעון מצלמה נסתרת בחנות. למצער, ראובן צולם בשעת שהוא גונב מהקופה. עקב כך, החליט שמעון לפטר את ראובן, וגם הודיע לו בכתב שהוא אינו משלם לו פיצויים. שמעון טוען להגנתו, שהוא בכלל לא גנב מהקופה, ושמעון זייף את הצילום באמצעים טכנולוגיים, במטרה למצוא עילה לפטר ...

קרא עוד

רכש עבור חבירו וקיבל מתנה

שאלה: הנני מלמד בת"ת בנתיבות. נשאלתי לאחרונה ע"י תלמיד כך: חבר בקש ממני לקנות לו חפיסת שוקולד ושילם על כך מראש.כשהגעתי לחנות היה מבצע על השוקלד 1+1 דהיינו משלמים עבור אחד ומקבלים את השני בחינם. שאלתי- למי שייך השוקולד השני?אשמח לקבל מראה ציון לסוגיה בכדי ללמוד יחד את הנושא ולהגדיל תורה . יישר כח ! תשובה: מאחר והשליח רכש את השוקולד בממונו של המשלח,והמבצעים מיועדים לכלל האוכלוסיה, ולא ניתנו לשליח בדוקא, השוקו ...

קרא עוד

תשלום על הוצאת תב"ע

שאלה: חלק מבעלי דירות בבנין משותף, פנו לאדריכל במשותף במטרה להוציא תב"ע חדשה להרחבת דירתם. שאר בעלי הדירות בבנין, לא פנו לאדריכל ולא שילמו עבור הוצאת התב"ע, אך הוסכם בין כל בעלי הדיות בבנין, שמי שירחיב את דירתו בפועל, בהתאם לתב"ע החדשה שהוצאה - ישא בתשלום עלות הוצאת התב"ע ביחד עם מי שכבר שילם. ראובן, שהיה אחד מבעלי הדירות, שבזמנו השתתף בתשלום הוצאת התב"ע [כיון שהוא הרחיב את דירתו בהתאם לתב"ע], מכר את דירתו ...

קרא עוד

שלח ביד קטן חפץ להשאילו לאביו וניזוק

שאלה. אדם שלח את בנו הקטן לשאול מקדחה משכנו, והשכן עשה כדבריו ושלחו ביד בנו הקטן של השואל, ובדרכו נשבר בידי הקטן, האם חייב השואל בתשלומים, או שאינו נחשב שואל עד שיגיע לידו. תשובה: ראשית, יש לציין, שאין בזה משום הכרעת הלכה, שכן בדיני חו"מ, אין לפסוק בלא שמיעת ב' הצדדים. אך כפי הנתונים המבוארים במכתבך, נראה דאין מקום מן הדין לחייב את השואל במה ששלח את בנו הקטן ליטול מיד המשאיל את המקדחה, אלא שמ"מ ראוי לפנים מ ...

קרא עוד

שכירות פועל בלא לקצוב את שכרו

שאלה: שאלה מצויה היא כששוכרים נערה לשמש כבבייביסיטר על הילדים, ולאחר מכן כשחוזרים ההורים משלמים לנערה סכום כלשהוא כפי המקובל או כפי התנהגות הילדים דהיינו אם ישנו והיו רגועים או שהיו ערים, וכלל לא שואלים את  הנערה מה לדעתה היא צריכה לקבל, ולכאורה אם בדעת הנערה היה איזה סכום שהיא תקבל, ולבסוף ההורים נותנים פחות מזה והנערה מחמת אי נעימות מתייבשת לומר את דעתה, האם יש בזה איסור? תשובה: מעיקר הדין מבואר בשו"ע שפו ...

קרא עוד

עדות בבית משפט לטובת האבא

שאלה: בעל תשובה שאביו מנהל תביעה משפטית ורוצה שבנו יעיד כנגד הנתבע עדות שהיא שקר ואם לא ישמע לאביו אביו יפגע ממנו קשות וינתק עמו כל קשר, האם מותר לבן לילך להעיד כדי למנוע את ניתוק הקשר עם אביו. תשובה: אסור לבן להעיד עדות שקר אף בערכאות של גויים אף שאביו מצוה עליו לעשות זאת, ואם עושה כן הרי הוא בנידוי עד שישלם מה שהוציאו בית המשפט מאותו אדם מחמת עדותו. ואמנם נסיון כיבוד אב ואם פעמים קשה עד מאוד עד כדי שמצינו ...

קרא עוד

השקעה בחברה המפרסמת פרסומים שאינם ראויים

שאלה: האם אפשר להשקיע בבורסה סכום לא משמעותי בחברת אופנה שמפרסמת תמונות לא צנועות, מצד אחד אני רק משקיע על מנת לקבל רווחים, אין לי שליטה בחברה, ואני לא אחראי על הפרסומות שלה. מצד שני בתחושה שלי מרגיש לי לא ראוי. האם יש בעיה הלכתית, האם ראוי ליהמנע? תשובה: שאלה יפה שאלת, אם נחדד את השאלה, נראה מדבריך שהחברה אינה מוכרת דברים אסורים, אלא רק בפרסומים שלהם מופיע תמונות שאינן ראויות. כיון שכן, חושש אתה לאיסור תור ...

קרא עוד

הזיקו זה את זה ברשות הרבים

שאלה: לכבוד הרבנים שלום, מבקש אני לדעת דינם של שנים שנפגשו בצומת ועשו תאונת דרכים, שניהם מודים שהיה זה באשמת שניהם, אך אחד ניזוק באופן חמור, והשני קל. ובאו לשאול האם חובתם לשלם מחצה מדמי כל התיקון, או שמא כ"א יתקן את שלו ושלום על ישראל. תשובה. כדרכי, הנני להבהיר שתשובה זו אינה אלא לדעת את יסוד ההלכה, אך לעצם הדין אין לדיין לפסוק אלא אחר שמיעת ב' הצדדים, כדכתיב "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק". ולענין התשובה לשאל ...

קרא עוד

שותף שהתעסק בשותפות נגד דעת שותפו

שאלה: שלום וברכה, אני וחברי שותפים בחברה מסוימת לתקופה של שלש שנים, בזמן השותפות החליט חברי להשקיע מכספי השותפות בקרן מסוכנת, אולם אני התנגדתי, ובכל זאת חברי השקיע ובסוף הרויח. שאלתי היא: האם חברי חייב לשלם לי חצי מהרווחים היות וההשקעה היתה מכספי השותפות, או שלא מגיע לי משום שהתנגדתי, והוא, שהשקיע מכספי השותפות נקרא גזלן. תשובה: ראשית, נדון זה, כשאר דיני ממונות שבין איש לרעהו, אינו יכול להיות מוכרע ע"י תשוב ...

קרא עוד

שמירה בטעות

שאלה: היינו אחרי טיול וקבלתי מהקבוצה לשמור על הסיר כשהגעתי הביתה חשתי בריח נוראי מהסיר פתחתי את הסיר ונגלה לעיני סיר מלכולך ברמה גבוהה שאילו הייתי מודע לך לא הייתי מקבל על זה שמירה לא יכלתי להכניס את הסיר הביתה אלא הנחתי בחצר ובלילה הסיר נגנב (מדובר בסיר ענק שמחירו החל מ600 ש"ח) השאלה האם אני חייב מדין פשיעה או שאינני כלל שומר תשובה: קבלת שמירה בטעות אינה מחייבת  בתנאי  שהטעות נובעת ממצב שבו לא היה יכול השו ...

קרא עוד

דמי תייוך בעיסקה שהתבטלה

שאלה: רכשתי דירה לצורך עסק והתברר לי לאחר שחתמתי זכרון דברים שהדירה לא יכולה לשמש לצורך העסק בגלל תנאים חיצוניים שלא הייתי מודע להם בשעת החתימה ייתכן אף שהמוכר הטעה אותי בזה עכשיו המתווך רוצה את תשלום דמי התיווך כי מבחינתו היתה עיסקה כי אפי' העוברו ציקם אף שלא נחתם חוזה של ממש האם אכן אני צריך לשלם לו כשהעיסקה התבטלה עוד לפני חתימת החוזה ? כשלכאורה אולי זה מקח טעות ? תשובה: ראשית, בדיני ממונות שבין אדם לחבי ...

קרא עוד
לתחילת הדף