אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות (Page 3)

להשתמש בתכניות מהנדס לאדם אחר

שאלה: האם מותר להשתמש בתכניות מהנדס שלקוח שילם עליהם תשלום מלא להשתמש לאדם נוסף שמעונין באותו תכנית בדיוק וזה מתאים לצרכיו? תשובה: באופן עקרוני ידוע הכלל שקבעו חכמים "זה נהנה וזה לא חסר". אולם, מבואר בפוסקים שבאופנים מסוימים יש לחייב את הנהנה, הן באופן שמלכתחילה מזמין התוכניות עשה זאת ע"מ שאחרים ישתמשו עם זה וישתתפו עמו בעלויות [וכעין חצר העומדת להשכרה]. והן באופן שהוכח שגם לשני נח בהוצאה זו, ואם היו עושים ...

קרא עוד

מסחר בחברה הסוחרת בדבר עבירה

שאלה: קבוצות אנשים המשקיעה כסף במסחרים שונים (הם נקראים venture capitalists) ומקבלים אחוזים מההצלחה של המסחר. האם מותר להשקיע במסחר שעושה דברים שהם כנגד הלכה אבל מותר מחוק המדינה? האם יש חילוק אם המסחר ניהל ע"י יהודים או אינם יהודים? תשובה: שלום רב, כפי שהבנתי, השאלה היא אם מותר להשקיע בחברה העוסקת בהלוואות בריבית וכן בהימורים, וכיו"ב. ראשית, מאחר וכפי הנראה משאלת כב', מדובר בחברה בע"מ, הרי כבר האריכו הפוסק ...

קרא עוד

מעשר כספים ממלגת לימודים

שאלה: אדם המקבל מלגת לימודים לצורך לימוד מסוימים, האם צריך לעשר מעשר כספים מכסף זה? תשובה: כסף זה פטור ממעשר כספים. ביאורים: הנה בחיוב מעשר כספים נחלקו בזה ראשונים ואחרונים אם בכלל חיוב הוא אבל אין כאן המקום לדון בזה כי גם לדעות שפטור אם נהג כן כמה פעמים נחשב לנדר ואין המקום לדון בזה אבל יש לדון בזה בענייננו כשהמקבל כסף לצורך מטרה מסויימת אם חייב לעשר כספים מכסף זה והנה בספר חוט שני (קרליץ) שבת חלק א' עמ' ש ...

קרא עוד

שלח עם שליח מעטפה עם תשלום חוב והמקבל מצא בה פחות מהסכום שנשלח

שאלה: אדם שהיה חייב אלף ש"ח שכר לימוד בבית ספר עבור בתו, האבא הניח הכסף במעטפה ושלחם עם בתו בכדי שתמסור למזכירה, באותה שעה ישבה במשרד אשה שהיתה ממלאת מקום של המזכירה, היא אכן קיבלה את המעטפה והניחה בתוך המגירה, למחרת כשבדקה המזכירה את המעטפה ראתה בתוכה רק ארבע מאות ש"ח. עתה המנהל תובע את האבא על שש מאות ש"ח החסרים, ואילו האבא טוען בטענת ברי שהוא הניח את האלף ש"ח בתוך המעטפה ונתנה לבתו, וכיון שגם הבת ברי לה ...

קרא עוד

האם חייב עובד לגלות ללוקח שבעל העסק מרמה אותו

שאלה: אדם הגיע למוסך בכדי לתקן בעיה שאירע במכונית, בעל המוסך בדק ואמר לבעל הרכב שיש בעיה רצינית והשלום על התיקון הוא 7000 ש"ח, בעל הרכב הסכים והשאיר את הרכב לתיקון. אחד הפועלים במוסך שגם בדק את הרכב יודע שהבעיה היא קלה ביותר ולא עולה על כמה מאות שקלים, ורק בעל המוסך שהינו אדם רמאי, רצה לנצל את תמימותו של בעל הרכב ולהרוויח על ידו סכום גדול. ועתה נפשו בשאלה האם חייב להגיד זאת לבעל הרכב ולגלות לו על הרמאות של ...

קרא עוד

השכרת דירה לגוי

שאלה: ברצוני לרכוש דירה להשקעה בחוץ לארץ, וברצוני לדעת, האם יש איסור בכך, או עדיפות לרכוש את הדירה להשקעה בארץ ישראל. וכן האם יש איזו שהיא בעיה להשכירה לגוי? תשובה: ראשית, בודאי שהמשקיע וקונה דירה בא"י, מקיים מצות יישוב ארץ ישראל ומעלות רבות נוספות. אך אין איסור להשקיע בחו"ל. ובדבר שאלתך האם מותר להשכיר את הדירה לגוי: א. מותר להשכיר בית לגוי בחו"ל, אף שיש לחשוש שמא יכניס את הע"ז לבית. ב. גם בארץ ישראל, אין ...

קרא עוד

שומר שמסר לשומר

שאלה: ראובן רגיל לשלוח לשמעון בדים עם ציציות כדי שיכין אותם ללבישה, לאחר שמכין כמות מסוימת, שולח אותם ראובן בחזרה לשמעון ע"י אחד מתוך קבוצה מסיימת שנוסעים כל יום וגרים בשכנות לראובן, בכל פעם הוא מוסר אותם לראשון מתוך הקצובה שהוא פוגש. באחת מהפעמים ראובן טוען כי לא קיבל את הסחורה, ואילו שמעון טוען שהוא שלח אותם ביד אחד מהם כרגיל אלא שאינו זוכר למי מסר אותם. כל אנשי הקבוצה נשאלו ואינם זוכרים כי קיבלו מידי שמע ...

קרא עוד

שומת חפץ משומש

שאלה: נשאלתי על בחור שקיבל חליפה יד שניה בחינם ומסרה לבדיקת שעטנז, הבודק איבד את החליפה ומוכן לשלם. איך לשום את החליפה, וכמה לשלם? תשובה אפרט במקצת את צדדי השאלה. בהיזק של חפץ משומש לעיתים קרובות קיים הפרש גדול בין הערך שיש לחפץ בשוק שהוא נמוך בהרבה מערכו המקורי, לבין ערכו של החפץ בעיני בעליו , ולכן ייתכן מצב שהחליפה אינה שווה במחיר שוק אלא רבע ממחירה המקורי ולעיתים, אין לה כלל שוק של חפצים משומשים בעוד שלב ...

קרא עוד

עריכת חוזה שיש בו ריבית

שאלה: האם מותר לעו"ד לערוך חוזה מכר או הסכם מזונות בין בעל לאשה הכולל קנסות ותשלום ריביות במקרה של איחור בתשלום, או שיש בזה משום סיוע לדבר עבירה. תשובה: איסור ריבית, מהחמורים שבתורה, עד שאמרו חז"ל שהמלוה בריבית, לא יקום בתחית המתים. והמלוה בריבית נכסיו מתמוטטין. וכתב מרן בשלחן ערוך (יו"ד סימן קס): צריך ליזהר ברבית, וכמה לאוין נאמרו בו. ואפי' הלוה הנותנו והערב והעדים עוברים. ע"כ. ובש"ך שם (ס"ק א) הוסיף בשם ה ...

קרא עוד

נטילת הלואה בהיתר עיסקא עבור חברו

שאלה: האם שימוש בכרטיס אשראי של אדם אחר לקניה בקרדיט, כאשר המשתמש מחזיר לבעל הכרטיס את התשלום שגובה ממנו חברת האשראי, יש בזה בעיה של ריבית?   תשובה: אכן כן, ברכישת מוצרים עבור אדם אחר באמצעות כרטיס אשראי בריבית, אף שהרוכש עצמו אינו עובר על איסור ריבית, מאחר ויש היתר עיסקא לחברת האשראי, מכל מקום אחר שכבר נרכש המוצר, והשליח מעבירו לרשות המשלח ונוטל את הסך ששילם כולל דמי הריבית, שניהם עוברים בזה על איסור ריבית ...

קרא עוד

יועץ שטעה

שאלה: במקצועי, אני יועץ משכנתאות, לפני זמן קצר בא אלי אדם וביקש לעשות משכנתא, והשגתי לו את המשכנתא שהיתה נראית לי הטובה ביותר, אולם אחר שחתם וקיבל את המשכנתא, נזכרתי שהיה באפשרותי להכניס סעיף נוסף להסכם, ועל ידי כך לקבל משכנתא בתנאים טובים יותר, כך שבפועל נגרם ללקוח הפסד מצטבר של כחמישים אלף ₪. ומבקש אני לדעת האם יש עלי חוב כל שהוא כלפי הרוכש וכלפי שמים. יש לציין, שעדיין לא קיבלתי את דמי הייעוץ, ובכלל השאלה ...

קרא עוד

השבת גניבה ממוסד ציבור

שאלה: בעל תשובה שלפני שנים רבות בהיותו בצבא גנב לבנות חבלה ושאר חומרי חבלה, ובינתיים נאבדו ואינו יודע מקומם, האם יש דרך לתשובתו? תשובה: הנה לענ"ד נראה שודאי גם כלפי "גוף ציבורי" יש חיוב השבה. וע"כ, לכתחילה אם יש באפשרותו לשלוח מכתב לקצין תחזוקה ולהעלות על הכתב את השאלה הנ"ל, נראה שכל תשובה שתתקבל, הן אם ימחלו על מעשיו, ובין אם יורהו אחרת, יש לזה תוקף הלכתי של מחילה. ואם אינו יכול לעשות כן, נראה שיתרום דבר ה ...

קרא עוד

מעשר כספים ממתנות חתונה

שאלה: מאיזה סכום מכספי החתונה צריך לתת מעשר כספים? האם רק הסכום שקבלו כמתנות בחתונה, פחות עלות המנות? או שיש הוצאות נוספות שאפשר לנכות מסך מתנות החתונה, כמו העברת ציוד וכד' (ריהוט הבית בצרכים בסיסיים, מקרר, עלות העברת דירה, כלי אוכל וכיו"ב)? תשובה: אפשר לנכות את הסכום הכולל של הוצאת החתונה, אבל אין לנכות הוצאות אחרות שאינן קשורות לחתונה עצמה. מקורות: עיקר דין מעשר כספים התבאר במסכת תענית (דף ט, ב), שם דרשו ...

קרא עוד

פירוק שותפות בלהקה

שאלה: שלשה אנשים שפתחו להקה, הופיעו יחד, הוציאו דיסקים יחד. לאחר תקופה הודיעו שניים מחברי הלהקה, שאינם מעוננים להמשיך ולעבוד עם האדם השלישי. אותו אדם שלישי נפגע קשות מההודעה הפוגעת, ולא הגיב לדברים. לאחר זמן הכניסו השניים אדם אחר במקומו, והמשיכו להופיע תחת אותו שם. השאלה האם יכול אותו אדם לתבוע מהם שיפסיקו להופיע תחת אותו שם. והאם יכול לתבוע מהם תביעה ממונית כל שהיא. תשובה: שמה של להקה הוא דבר השווה כסף, וי ...

קרא עוד
לתחילת הדף