אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות (Page 5)

ברית מילה בשבת כשהנוכחים יחללו שבת

שאלה: הוזמנתי לערוך ברית מילה בשבת, מבירור קל שערכתי נראה שמשפחת הנימול אינה שומרת שבת, ויש חשש גדול שבני המשפחה יחללו שבת עבור הגעתם לברית. מה עלי לעשות? תשובה. דעת מורנו הגאב"ד שליט"א דמאחר והחילול שבת אינו נגרם מעצם מעשה המילה, הרי אמרו חז"ל שאין אנו צריכים לעשות תקנה לרשעים, ומותר אתה למול את הרך ביום השמיני. מקורות. בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סי' ג) כתב לדון לענין מוהל שהוזמן לערוך ברית בשבת, וחושש שמא מחמת ...

קרא עוד

שבעת ימי שמחה בנישואי גרוש עם רווקה

שאלה: אני מוזמן לסדר קדושין לבחור המתקרב לתורה שהינו גרוש, המתחתן עם בחורה רווקה בעלת תשובה שאינה בתולה, האם יברכו שבע ברכות במשך שבעה ימים, או רק יום א'? תשובה. אם לא גרו יחדיו קודם לכן, יש מקום להקל להם לברך ז' ברכות (באופנים שמברכים את כל הז' ברכות, או ברכה אחריתא לבד) במשך ז' ימים. ובפרט שכיום הרי הם מתקרבים לדת ישראל, ומשום תקנת השבים, יש להתחשב בזה. אך אם גרו כאיש ואשה גם קודם לנישואין, אין להם לברך ז ...

קרא עוד

ברית בשבת לבן מעוברת שנתגיירה

שאלה: אשה מעוברת שנתגיירה כדת וכדין, ילדה בן זכר בשבת קודש. הוזמנתי למולו, האם למול אותו בשבת, או רק ביום ראשון. תשובה. שאלה זו נחלקו בה גדולי האחרונים, ורבים מהם נקטו למולו בשבת, אך מ"מ מחמת חומר איסור חילול שבת, קשה להורות כן למעשה. וכן הורה למעשה מורנו הגאב"ד שליט"א. מקורות. בגמרא ביבמות (עח.) אמר רבא: נכרית מעוברת שנתגיירה - בנה אין צריך טבילה, אמאי אין צריך טבילה? וכי תימא משום דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק ...

קרא עוד

אם סומכים על ישראל שטעם איסור

שאלה: אדם טיגן בצלים במחבת בשרית בת יומא (נקיה), לאחר מכן לקח בצלים אלו ועירבבם ברוטב שמנת ואפה את הכול בתנור בתבנית העשוי מחרס. לפי הנפסק בשו"ע הדין הוא שגם האוכל וגם התבנית אסורים. אך אותו אדם קודם שהבחין בטעותו טעם מן התבשיל לתומו והיה טעמו רגיל ללא טעם בשר. והשאלה האם יש להתיר את התבשיל כיון שאין בו טעם בשר? תשובה: דעת הפוסקים האחרונים שאין לסמוך בזמנינו על טעימה כדי לקבוע שאין בתבשיל טעם של דבר מסוים, ...

קרא עוד

זכות התורם כסף למוסד להביע דעה

שאלה: האם כשנוצר ויכוח במוסד או בבית כנסת, יש לתורמים זכות להביע דעה בנושא השנוי במחלוקת? תשובה: אין סמכות לתורמים להביע דעה. לאחר שהתקבלה תרומתם הכסף שייך למוסד, ורק בעלי המוסד יכולים להחליט בנושאים השונים. הרחבת הדברים: כתב הרמב"ם (מתנות עניים פ"ח הלכה ו'): "מי שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה, ואם לדבר מצוה מותר לשנותה, אע"פ שלא נשתקע שם בעליה מעליה אלא אומרים זו המנורה או נר של פלוני, ואם נשתקע ...

קרא עוד

גילוח בתער בגרון ובצוואר

שאלה: האם איסור גילוח בתער – בסכין הוא רק על הלחיים או גם על הגרון והצוואר. תשובה. בצוואר העורף אין איסור כלל לגלח בתער. ובגרון, יש מהפוסקים שהחמירו שלא לגלח בתער, וכ"כ הרמ"א. אך למעשה נהגו להקל. רק יזהר מאד שלא יעלה כלפי מעלה והצדדים למקום הפאות. מקורות. עיין מאירי (מכות כ:) וז"ל: וכן מעשים בכל יום שאף אותם שנהגו שלא לספר בתער כלל, מספרים הם השפם ותחתית הזקן המתחבר לצואר בלא שום פקפוק, אלא שגדולי המחברים כ ...

קרא עוד

צו ירושה לילדים

שאלה: האם ניתן להוציא צו ירושה כשהילדים עדיין פחות מגיל 18, ואם כן איך? תשובה: יש לחלק את התשובה לשניים. אם הילדים הם מעל גיל 13, נגשים לבית הדין הרבני האזורי, ומבקשים להוציא צו ירושה. זה פשוט וקל. אולם אם הילדים עדיין פחות מגיל 13 והבנות גם הן פחות מגיל 12, כלומר, עפ"י ההלכה הם עדיין "קטנים" שאין להם יכולת להקנות, לא ניתן להוציא צו ירושה עד שיגדלו. ביאור הענין: כידוע, עפ"י ההלכה בנות אינן יורשות כלל. אולם ...

קרא עוד

שיעור הפאות וארכם – לנוהגים כדעת השלחן ערוך

שאלה: ספרדי הנוהג כדעתו של מרן השלחן ערוך, עד היכן מותר לו לקצר את פאותיו, האם עד סוף האוזן, או שדי גם עד העצם שמול חור האוזן. כמו כן, אבקש לדעת מהו שיעור עובי הפאה שיש צורך להשאירה. תשובה: נהגו להקל לגלח את השער מסוף העצם שמצד הנקב שבאוזן. לשאלתך השניה, מדברי מרן השו"ע משמע שהאיסור הוא על כל רוחב הפאה, ולא כמו שיש שמרשים לעצמם לגלח [מעט] מן הצדדים. וגם למי שחולק, הרי יש איסור דרבנן בזה. והעובי שיש לשייר, י ...

קרא עוד

ניעור שלג מהבגדים בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לנער את השלג מעל הבגדים. תשובה: שלג שירד על הבגד, כל זמן שהשלג רך מותר לנערו מעל הבגד, [כדין נוצות], אך יזהר לנערו בנחת, ואם השלג נמס בתוך הבגד והבגד הוא שחור וחדש, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס. מקורות והרחבת הדברים: הנה בגמרא (שבת דף קמז, א) המנער טליתו בשבת - חייב חטאת. ולא אמרן אלא בחדתי, ...

קרא עוד

שינוי השם לגר

שאלה:  גר שמתגייר האם חובה לשנות את שמו, או שהוא יכול להשאר עם שמו. ומה המקור לקריאת שם בברית של גר. תשובה: בפשטות הגר יכול להשאר עם שמו הגויי, ואין בכך איסור. אולם ראה במקורות. מקורות: דעת המהרש"ם (ח"א קצט) שהגר יכול להשאר עם שמו, אוין בכל כל איסור. ואולם דעת המהר"ם שיק (יו"ד קסט) שאין לו להשאר גם שמו שהיה לו בגויותו. וראה ש שהאריך עד כמה חשוב להקרא בשמות יהודיים, ויש חשש איסור דאורייתא בשם גויי, מחמת הפסו ...

קרא עוד

סעודת ברית לפני הברית

שאלה: אני עומד לערוך ברית לבני בעז"ה. מכמה שיקולים, אני רוצה שהסעודה תתחיל בנטילת ידים ומנות ראשונות, אח"כ נעשה עצירה בסעודה ונקיים את ברית המילה, ואח"כ נמשיך בסעודה למנה העיקרית, האם זה אפשרי? תשובה: א. נוהגים לערוך את סעודת הברית, במעמד הברית, מיד לאחר הברית. ב. מלשון השו"ע נראה שאפשר לערוך את הסעודה במשך כל יום הברית, ואפילו שלא במעמד הברית. ג. אפשר ליטול ידים ולהתחיל הסעודה, ובמהלך הסעודה לקיים מצוות המ ...

קרא עוד

אשה ששהתה בבית גוים האם דינה כשבויה

שאלה: בן לניצול שואה ששהתה משך תקופה ארוכה בבית של גויים ששם קיבלה מחסה מפני מגרמנים. האם דינה כשבויה, ולכן כהונתו של בנה מוטלת בספק או לא. תשובה: נראה שאין דינה כשבויה ובנה כשר לכהונה. הרחבת הדברים: אם השאלה היא, האם בנה הכהן מותר בגרושה כדין חלל, התשובה היא ברורה: לא. שהרי חז"ל תיקנו כי שבויה אע"פ שודאי יש לה מדאורייתא חזקת כשרות לכהונה, בכל זאת תיקנו שתאסר מספק. אבל עכ"פ מדאורייתא ודאי כשרה היא, דהיינו ב ...

קרא עוד

טעות בשם האב בכתובה

שאלה: מה דין מקרה ששם אבי האשה 'סעדיה שלמה', ובעיון בכתובה רשום בטעות 'משה' האם אפשר לתקן את זה לבד או שיש צורך בכתובה חדשה? תשובה: יש לגשת לרב ולכתוב כתובה חדשה. הרחבת הדברים: אמנם יש לדון אם כתובה זו פסולה או לא. בגט מבואר בשו"ע (אבה"ע סי' קכט סעי' ט') מבואר שאם שינה שם אבי המגרש הגט פסול. אולם דעת העבודת הגרשוני (סי' נה) כי בשינה שם האב כשר בדיעבד, אלא שכל האחרונים חלקו עליו ולא סכמו על היתר זה. יחד עם ז ...

קרא עוד

השבת אבידה בצ'יק

שאלה: מצאתי שני צ'קים ברחוב, על שניהם לא היה כתוב שם המוטב, אלא רק שם בעל הצ'ק [על כל צ'ק שם אחר], הסכום וחתימתו, למי צריך אני להשיבם. או שמא אף רשאי אני ליטלם לעצמי. תשובה. יש להכריז ככל דין אבידה שיש בה סימן, ואם יבוא מי שיתן סימנים [כגון על היות שני הצ'קים הללו יחדיו] ויתבעם, הרי צריך להחזירם לו. ואין לחשוש שמא העבירם לאחרים. ואם לא יבוא מי שיתן סימנים, אין להחזירם לבעל הצ'ק, אלא יהא מונח עד שיבוא אליהו. ...

קרא עוד

ראיית פני הכלה בחופה

שאלה: אתמול השתתפתי בחתונה והרב המסדר קידושין הקפיד שהעדים יראו את פני הכלה בשעת הקדושין, שאלתי האם יש להקפיד על כך או שיש להשאיר את פניה מכוסות?  תשובה: נחלקו הפוסקים אם צריכים העדים להסתכל בפני החתן והכלה כדי שידעו מי המקדש ואת מי הוא מקדש, ולמעשה  מנהג הספרדים לגלות את פני הכלה ולהסיר הצעיף שעל פניה בשעת הקדושין, אך מנהג אשכנז שאין לגלות פני הכלה. ומיהו ראוי שהעדים ילכו לראות את כיסוי ההינומא ואז יראו פנ ...

קרא עוד

הערמה על חברת ביטוח

שאלה: אני תושב חו"ל, רכבי המבוטח בחברת ביטוח כאן זקוק לטיפולים בסכום רב, הוצע לי על ידי חברי לגרסו, ולהצהיר לחברת הביטוח על גניבתו, מבקש אני לשאול, אם אין בזה איסור גזל. תשובה. איסור גמור לעשות זאת, הן משום איסור גזל, והן משום שקר והשחתת המידות. מקורות. כתב הרמב"ם (פ"א מגזילה ה"א): כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנא' (ויקרא יט יא) "לא תגזול", ואין לוקין על לאו זה, שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חיי ...

קרא עוד

שומת חפץ חדש

שאלה: חפץ שניזוק בחנות, וערכו כפי שנמכר בחנות שונה מהעלות של השגתו על ידי המוכר. כיצד שמין את הנזק האם לפי הערך שנמכר באותה חנות  או כפי הערך העלות של המוכר? תשובה: א.      השאלה מה היו העלויות  של הניזק בהשגת החפץ אין לה משמעות בדיני שומת הנזק, משום שלעולם אין שאלת השומא נידונת כפי כמה עלה לניזק להשיג את החפץ, וכמו שאין חילוק אם השיג את החפץ בממון או שקבלו במתנה,  אלא השומא היא לפי מה שוויו של החפץ והיינו ...

קרא עוד

תפיסת כסף של מוכר דירה שיש לו חוב לקבלן

שאלה: ראובן פנה לקבלן לקנות דירה, בחר דירה ושילם מקדמה. אח"כ נודע לו שיש דירה נוספת ששמעון קנה אותה מהקבלן, אולם הליך הקניה "תקוע". סוכם על דעת כל הצדדים, שראובן יקנה את הדירה משמעון, והדירה שבחר בתחילה תבוטל. לאחר תקופה פנה שמעון לראובן עם דרישה שעדיין לא סיים לשלם לו על הדירה. מאחר שהמקדמה ששולמה לקבלן לא הועברה לשמעון. הקבלן מודה בכך, אולם טוען ששמעון חייב לו כספים לכן הוא מעכב את הכסף אצלו. שמעון מודה ב ...

קרא עוד

תרגום ומכירת ספרי תנ"ך

שאלה: אבקש לדעת האם מותר לתרגם את התנ"ך לספרדית, כאשר המטרה היא מסחרית, למכירה בחו"ל, כשהספרים יוצעו למכירה בכל דוכני הספרים, וודאי שגם עכו"ם יקנו. תשובה. גם אם יש מקום להקל לענין עצם התרגום, הנה באופן שעיקר הקונים יהיו אינשי דלא מעלי, דהיינו עכו"ם, יש לאסור משום איסור מסירת התורה לעכו"ם. מקורות. במסכת סופרים (א, ז) אמרו חז"ל על היום בו תרגמו חכמים את התורה ליוונית עבור תלמי המלך "והיה היום קשה לישראל כיום ...

קרא עוד

תביעה ייצוגית בערכאות

שאלה: אבקש לדעת האם יש איסור להכלל בתביעה ייצוגית בערכאות. תשובה. באופן שפסיקת תשלום הממון אינה נגזרת ממספר השותפים לתביעה, וגם אילו אחד מהקבוצה יודיע על אי רצונו להכלל בתביעה, התביעה תמשיך להתנהל כסדרה ופסק הדין יישאר על מכונו. פשוט שאין מניעה להיות חלק מן המקבלים. הרחבת הדברים. בשנת 2006 נחקק חוק תובענה ייצוגית, כשמטרת החוק לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויו ...

קרא עוד

שימוש בכלי לא טבול בשעת הדחק

שאלה: בחורים החוזרים בתשובה שגרים בבית ההורים, האם יש דרך להקל להם לאכול בכלים שבבית שאינם טבולים. תשובה: מי שנכנס לבית חברו ומגישים לו אוכל או כוס שתיה וכדו' והמשקה נמצא בכלי הטעון טבילה והוא יודע בבירור שחברו לא הטביל כליו, לכתחילה בודאי שאין לאכול. אך בשעת הדחק נראה להקל, ובפרט בחורים החוזרים בתשובה שגרים בבית ההורים וההורים אינם מסכימים שהבנים יטבלו את הכלים. ובמיוחד במקרה שיגרם מריבה ועגמת נפש. וטעם הה ...

קרא עוד

הנאה מאוכל שהובא בשבת

שאלה: אני משרת בצבא, הוריו של אחד החברים שלי שאינו שומר תורה ומצוות מגיעים אליו באופן קבוע בשבת לבקרו, ומביאים לו תופינים וממתקים. מידי פעם הוא מציע לי ממה שהובא לו, האם רשאי אני לאכול מהם? תשובה. לצערנו, הוריו של אותו חבר עוברים במעשיהם על ג' איסורים: א. איסור תחומין. ב. איסור הוצאה מרשות לרשות. ג. איסור הבערה – בהדלקת הרכב ובנסיעה. אי לכך, בשבת עצמה, אסור ליהנות מהאוכל שהובא בשבת. אולם, במוצאי שבת, אין מנ ...

קרא עוד

שימוש במכשיר יבוש לניגוב ידים אחר נטילת ידים

שאלה: לאחרונה החל שימוש גובר, בעיקר בתחנות דלק ובמסעדות, במכשיר ליבוש ידים מהיר. בניגוד למכשיר שהיה קיים בעבר שבו אויר חם זרם מהמכשיר והמשתמש כיוון את ידיו תחתיו כרצונו, המכשיר החדש מעוצב באופן שהמשתמש מעביר את ידיו בין שני לוחות פלסטיק שדרכם מוזרם אויר בלחץ גבוה, האויר מייבש את הידים. המכשיר מעוצב כך שיש להעביר את הידים מלמעלה למטה וממטה למעלה כמה פעמים במשך כעשר שניות, עד שהאויר מעיף את טיפות המים מעל היד ...

קרא עוד

אם יש ענין לשלם כדי לצאת ידי שמים

שאלה: במקום שיש ספק בדין האם הוא חייב או לא, הדין הוא המוציא מחבירו עליו הראיה, האם יש מקום לומר שבכדי לצאת ידי שמים הוא חייב לשלם? תשובה: במקרים אלו אין אפילו חיוב צאת ידי שמים. מקורות: כתב בשו"ת בנין עולם (אבה"ע סימן כג) כי במקרה כזה אין כל חיוב לצאת ידי שמים. והוכיח כן מהמבואר בסימן עה סי"ח במקום שלשניהם טענת שמא פטור אפילו לצאת ידי שמים, וביאר שם הש"ך, כיון שאין הנתבע פושע שאינו יודע כשהתובע עצמו לא יוד ...

קרא עוד

הפרשת חלה מעיסה ואין בדעתה לאפות את כל העיסה

שאלה: אשה הלשה עיסה גדולה שיש בה שיעור חלה. ברצונה להפריש חלה על כל העיסה ואחר כך לחלק את הבצק לככרות ולאפות חלק מן הככרות בערב שבת זו ואת השאר להקפיא ולאפות בערב שבת הבאה, האם מותר לעשות כך? תשובה: מאחר ויש בזה מחלוקת אחרונים, יש חיוב להפריש חלה, אכן לא יברך על הפרשה זו. מקורות והרחבת הענין: א.      במשנה (חלה פ"א משנה ז) מבואר "נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה, נשים שנתנו קמח לנחתום לעשות להם שאור, אם אין ב ...

קרא עוד

להפסיק בתפילה להרגעת התינוק

בס"ד שאלה: באיזה שלבים של התפילה מותר להפסיק כדי להרגיע תינוק או ילד קטן שבוכה? למשל, אם אשה השכיבה את התינוק לשינת הבוקר ואז התחילה להתפלל שחרית, ובאמצע תפילתה שומעת שהתינוק בוכה, האם מותר לה ללכת להרגיע אותו אם היא באמצע ברכות ק"ש או העמידה? תשובה: אשה המטופלת בילדים פטורה מלהתפלל במידה וזה מפריע לטיפולה בילדים, אכן כשהיא מתפללת ויש תינוק או ילד המפריעים לכוונתה, תרמוז להם שלא יפריעו, ואם רמזה להם ללא הוע ...

קרא עוד

ביטול הנבואה בזמן הזה

שאלה: בלימוד עם סטודנטים של הגמרא במסכת מגילה דף יד, שבזמן הנבואה היו כפליים כיוצאי מצרים נביאים בעם ישראל, הבנו שהנבואה אינה תופעה יוצאת דופן שרק בודדים זוכים לה, אלא היא מציאות רחבה בעם ישראל, שהרבה מאד יהודים יכולים לזכות לה. נשאלתי, אם כך, בעצם, למה הנבואה פסקה מעם ישראל בסוף תקופת התנ"ך, האם באופן פתאומי כבר לא היו עוד אנשים צדיקים שהיו ראויים לזכות לנבואה? תשובה: בספר עמוס פרק ח מבואר שביטול הנבואה הו ...

קרא עוד

דין המתפלל שמונה עשרה עם השליח ציבור

שאלה: מי שבא מאוחר לבית הכנסת ומתפלל שמו"ע עם הש"ץ, ואומר קדושה עמו, האם יאמר גם לעומתם ברוך יאמרו [במקום דנוהגים דהקהל לא אומרים אותו], תשובה: צריך לומר את כל תיבות הקדושה, גם את התיבות שאין היחיד אומרם, מאחר והוא מתפלל עם הש"ץ אינו נקרא יחיד ולכן אומרם. מקורות: בשולחן ערוך (או"ח סימן קט סעיף ב) פסק "אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר, וכן יאמר עמו מלה ...

קרא עוד

נישואים עם קראים

שאלה: בחורה יהודיה רוצה להנשא עם בחור שהוריו קראים, הוא חתם בבית הדין על חברות ושאין לו קשר עמהם, האם תהיה השלכה לגבי הילדים? תשובה: לאחר שהבחור קיבל חברות, והדבר אושר ע"י ביה"ד. לא תהיה כל מניעה לילדים להנשא כולל לכהנים. מקורות: ענין כשרותם של הקראים הובא ברמ"א אבה"ע סי' ד' סעי' לז: "הקראים אסור להתחתן בהם, וכולם הם ספק ממזרים, ואין מקבלים אותם אם רוצים לחזור (ב"י מצא כתוב בתשובת ר' שמשון)". הספק ממזרות אצ ...

קרא עוד

היכן רחמי ה' בציווי מחיית עמלק ומדיין?

שאלה: ישנם עמים שעם ישראל הצטווה להשמידם ללא השארת זכר, ולהרוג בהם אף את הנשים והטף. כגון עמלק, וכן מדין. איך אפשר להבין את זה שהקב"ה שהוא רחום וחנון מצווה להרוג נשים וילדים חפים מפשע? תשובה: פתיחה: יש הבדל בין הריגה במלחמה לבין הריגה בבית משפט כעונש. הריגה בבית משפט באה אחרי משפט ספציפי לאדם מסויים, ורק אם ניתן להוכיח שצדק הוא שייהרג, הוא נהרג. במלחמה העיקרון המוסרי אינו עונש אלא מלחמה על דבר שראוי להלחם ב ...

קרא עוד
לתחילת הדף