אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס (Page 2)

בענין הפגיעה בחפים מפשע בשעת המלחמה

כבוד ידידי היקר איש חי ורב פעלים.... באשר ביקש ממני מע"כ שבמסגרת עבודתו בארה"ב ובאירופה נפגש עם רבים מחוגי הממשל וההשכלה, ולפעמים עומד הוא חסר אונים ואין בפיו מענה בענין הפולמוס שנתעורר ברחבי העולם בענין ההרוגים הרבים בקרב האוכלוסיה הערבית במלחמת מצוה להצלת ישראל מיד הקמים עליהם בימי בין המצרים בשנת תשס"ו, ורבים משונאי ישראל מצאו בזה מקום לנגח את עם ה' ואת תורתנו הקדושה, והרוצחים המחבלים בכונה תחלה מסתתרים ...

קרא עוד

בעניני חמץ שעבר עליו הפסח

א בני חו"ל המוכרים את החמץ שלהם שבארץ ישראל, ובמוצאי יו"ט כאשר הרב קונה את החמץ בחזרה מן הנכרי עדיין נמצאים במקומות מסויימים בחו"ל בעיצומו של חג. ואף במקומות הנמצאים בזמן השוה לאר"י (TIME ZONE) הלא מצווים הם ביו"ט שני של גלויות , כיצד יעשו ולא יכשלו בבל יראה כאשר החמץ חוזר לרשותם, וכיצד ינצלו מחמץ שעבר עליו הפסח. הן ראיתי בספרי גדולי הזמן שנתקשו בשאלות אלה עיין במנחת שלמה (ח"ב סימן נ"ח אות י"ד) שכתב דלגבי ה ...

קרא עוד

חמץ שקיבל עליו אחריות ועבר עליו הפסח

כבוד הרה"ג... במה שהעיר כבו' בחמץ שנמכר ע"י המרכולים הגדולים לממכר מצרכי מזון שלכאורה לא מהני, וכיון שהמכירה לא מהני ממילא יש חשש גדול לאיסור חמץ שעבר עליו הפסח. ויסוד הדבר לדברי כ"ת, דעפ"י ההסכמים שבין יצרני המזון הגדולים במשק ורשתות השיווק מצרכי המזון שנמכרים ע"י הרשתות בחנויותיהם אינם של הרשתות אלא בבעלות היצרנים כגון אוסם תלמה וכדו' עד שהם נמכרים לצרכנים. וכל המצרכים שבסופו של דבר לא נמכרו חוזרים ליצרני ...

קרא עוד

ברכת האילנות בשיח נמוך

כבוד ידי"נ הרה"ג המצויין ירא ושלם בתורה ובכל מדה נכונה רבי אפרים אריה צבי הלוי שווארץ שליט"א מכתבו קיבלתי לנכון ונהניתי מאוד מדבריו, הנני במענה קצר על שאלתו. האם אפשר לברך ברכת האילנות על עץ פסיפלורה שהוא כעין שיח קטן או שמא אף שמברכים על פריו בפה"ע, מ"מ לענין ברכת האילנות אין זה אילן, ואין מברכים אלא על עץ גבוה כרוב האילנות. הנה לא מצינו בדברי הפוסקים שיחלקו בהלכה זו בין עץ לעץ ולכאורה כל שפריו פרי העץ שפי ...

קרא עוד

בן חוץ לארץ המספר ביום טוב שני סיפור יציאת מצריים לבנו בן ארץ ישראל

כבוד חתני אהובי יקיר לבבי הרה"ג ר' בנימין ביינוש נ"י עברתי על דבריך ושמחתי עליהם כעל כל הון בראותי אותך מפלפל בתורה כאחד הגדולים אשר בארץ. "אם חכם בני ישמח לבי גם אני" (משלי כ"ג ט"ו). והנני בקצירת האומר להעיר על הדברים ולבאר את הנלענ"ד לגופן של דברים. שאלת בבן ארץ ישראל המתארח בימי החג אצל אביו בחוץ לארץ האם אביו מקיים על ידו את מצות "והגדת לבנך" בליל יו"ט שני של גלויות, וכאשר הבן הזה שואל "מה נשתנה" האם יש ...

קרא עוד

טבילת כוס של אליהו

שאלה: האם כוס של אליהו הנביא שאין שותין ממנו צריך טבילה. תשובה: לכאורה אין צריך טבילה דרק כלי סעודה חייבין בטבילה כמבואר בעבודה זרה ע"ה ע"ב, ואף דכתבו הפוסקים דגם כלי שבו מכינים את האוכל חייב בטבילה אף שאין אוכלים בו כגון סירים ומחבתות, וכן מבואר ביו"ד סימן ק"כ ס"ד במחבר לגבי פדיליאש שצולין עליו בשר וסעיף ז' ברמ"א לגבי רחיים של פלפלין ומשפכות עי"ש, אין זה אלא בכלים אלה שהם צרכי סעודה דהיינו הכנת האוכל, אבל ...

קרא עוד

בדיקת חמץ בחדר בבית מלון

שאלה: מי שנכנס להתארח בבית מלון בחול המועד פסח האם צריך לבדוק חדרו מן החמץ והאם יברך. תשובה: לכאורה פשוט דצריך לבדוק דמקום שמכניסין בו חמץ הוא ואם לא בדק לפני המועד בודק במועד כמבואר בפסחים דף י' ע"ב ובשו"ע סימן תל"ה שבודק בברכה. אמנם יש מקום לטעון דחדרי בית מלון הוי כמקום שאין מכניסין בו חמץ דלעולם אין משכירין חדר לאורח אא"כ מנקים אותו באופן יסודי ביותר, ואחד מאלף לא מצאנו שאדם יתארח בבית מלון וימצא שאריות ...

קרא עוד

השלכת חמץ לפח אשפה

במה ששאל לדעתי על מש"כ הגרב"צ אבא שאול באור לציון ח"ג דאין לזרוק חמץ למכולות אשפה בער"פ כאשר לא יפנו את החמץ לפני זמן איסורו משום דמכולות אלה נחשבים כמקום המושכר ועל הדיירים מוטלת חובת הביעור בחמץ שנמצא שם. והעיר מעכ"ת ממה שנחלקו הפוסקים בסימן תל"ז ס"א בשוכר אם נתחייב לבדוק ע"י קבלת מפתח אף אם לא עשה קנין המועיל בשכירות או שמא אין עליו חובת בדיקה אא"כ עשה גם קנין, ומעכ"ת דן דלכאורה אין כאן קנין אא"כ נאמר דע ...

קרא עוד

הקנאת המצה לאורח

שאלה: במה ששאל על מה שראה בשמי בהגדה של פסח מנחת אשר דאין בעל הבית צריך להקנות את המצה לאורח משום דעצם נתינת המצה על מנת שיאכלנה הו"ל הקנאה גמורה, ותמה מע"כ דמנ"ל שבעה"ב מתכוין להקנות את המצה לאורח ושמא מתכוין הוא להאכילו משלו. והביא את דברי הרא"ש (קידושין פ"ק סימן כ') דהמשאיל לאיש טבעת כדי לקדש את האשה, אף ששאלה לא קניא קדושיה קידושין דאמדינן דעתיה דבודאי מתכוין הוא להקנות את הטבעת לחבירו בכל דרך וענין הנצ ...

קרא עוד

חיוב הסיבה לאדם שקשה להשתמש ביד ימין

שאלה: בחור שנפגעה יד ימינו בתאונת דרכים וכשהוא מיסב על צד שמאל יש לו רעד ביד ימינו וקשה לו להכניס את המצה לפיו, וכאשר הוא ניסה בעבר לשתות ביד ימין כשהוא מיסב על צד שמאל נשפך היין. אם לא יסב כלל יגרם לו בושת פנים כי כל הנוכחים ישאלו מדוע אינו מיסב ונפשו בשאלתו אם ראוי שיסב הסיבת ימין.  תשובה: נראה אכן שרשאי הוא להסב על צד ימינו, ולא זו בלבד שהוא רשאי לעשות כן אף אפשר שגם מצוה עליו לעשות כן, דהנה שני טעמים אמ ...

קרא עוד

אשה שקשה לה לאכול מרור

שאלה: אשה אחת שאינה יכולה לאכול חסה ובכל פעם שניסתה בשנים קודמות לאכול חסה הקיאה, וכפי הנראה זו נטיה גנטית כי גם רוב בני משפחתה מגיבים כך לאכילת חסה. ועתה היא מעוברת ואינה מסוגלת לאכול חזרת (תמכא) משום חריפותה ולפי הרגשת לבה תסתכן ע"י אכילת תמכא. ושאלתה בפיה, האם יכולה היא בשעת דחק גדול כזה לברך על אכילת כלשהו, או שמא פטורה היא לגמרי מלאכול מרור. תשובה: כבר ביארתי במק"א דאין לברך על אכילת מרור פחות מכזית, ד ...

קרא עוד

מצות שהונחו תחת המיטה

שאלה: חבילות מצות מצוה שהיו ארוזות והונחו במזוודה מתחת למטה שישנו עליה, האם מותר להשתמש בהם. תשובה: אבאר בקיצור את הברור לענ"ד המצות אלה ראויות אף לכתחלה למצוה, ויאכלו ענוים וישבעו ויקיימו מצות ה'. הנה מקור הלכה זו בפסחים דף קי"ב ע"א "אוכלין ומשקין תחת המטה אפילו מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן". והלכה זו מצינו גם בירושלמי תרומות (פ"ח ה"ג) "אסור דלא למיתן בר נש פריטין גו פומיה ותבשילא תותי ערסא". ולכאור ...

קרא עוד

אכילת מצה קודם פסח

שאלה: ראובן נוהג בביתו שלא לאכול מר"ח ניסן מצה ושאלתו האם מותר לו לאכול מצת חמץ רגילה, או שגם מצה זו היא בכלל המנהג ואסורה באכילה. תשובה: שאלה זו תלויה בג' דברים הצריכים ביאור א) טעם האיסור של אכילת מצה קודם הפסח ב) א. מתי זמן האיסור מעיקר הדין ג) איזה מצה נאסרה קודם הפסח ונבארם בעזהי"ת להלן: משנה פסחים (צ"ט:) ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך וכו' ובגמ' פליגי רב הונא ורב פפא בחידוש המשנה. דר"ה ס"ל ...

קרא עוד

אם נכון לקרוא בלחש עם שליח ציבור הקורא את המגילה

הנה יש לעיין במי שיש מגילה כשרה תחת ידו אם נכון שיקרא בלחש ביחד עם הש"צ את המגילה או שמא עדיף לשמוע ולשתוק. דהנה בסימן תר"צ סעיף ד' איתא דמי שאין בידו מגילה כשרה לא יקרא עם הש"צ, ובט"ז ס"ק ד' וכן במג"א ס"ק ו' ביארו דיש חשש שמא העומד לצדו ישמע ממנו ולא מן הש"צ ולא יצא יד"ח. ולכאורה חשש זה קיים אף במגילה כשרה שהרי צריך כונת שומע ומשמיע. אך באמת אם יקרא בלחש באופן שחבירו העומד על ידו לא ישמע כלל אין כל חשש והפ ...

קרא עוד

בישול בסיד ובמגנזיום

כבוד יקירי אהובי האברך המופלא הרה"ג ר' חנניה שפרן הי"ו. הנני למלא בקשתו ולהעלות על הכתב הנלענ"ד בענין חימום אוכל בשבת ע"י ערכה מיוחדת המבוססת ע"י ריאקציה כימית בין אבקת מגנזיום ומי סודיום. א כפי שכתב כבודו בטוב טעם יש לדון כאן בכמה צדדים, האם יש בזה חשש דאורייתא או חשש דרבנן, ונבאר. כתב רש"י בשבת ל"ט ע"א בטעם שאין איסור בישול בחמה דאין דרך בישול בכך, ולפי דבריו יש שנקטו דאם בזמן מן הזמנים יהיה דרכם של בנ"א ...

קרא עוד

בישול בסיד וגדר מלוח כמבושל

כבוד הרה"ג המצויין ר'... בדבר שאלתו האם מותר להשתמש בשבת בהמצאה חדשה שבו מרתיחים אוכל ע"י סיד רותח, וענינו כך, כאשר סיד בא במגע עם מים נוצרת תגובה כימית שבו הסיד רותח ומגיע לדרגות חום גבוהות. ויש מיכל שבו אוכל מבושל והמיכל הזה מוכנס לכלי בעל שתי דפנות, בחלל הפנימי יש סיד ובחלל החיצוני מים, ובפתיחת הכלי נשפכים המים לתוך החלל הפנימי שבו הסיד, והאוכל שבמיכל הפנימי מתחמם באופן מיידי, ונשאלת השאלה אם מותר לפתוח ...

קרא עוד

היושב בביתו ושותה מים מזמן לזמן מתי צריך לברך

הן נשאלתי פעמים הרבה בלומדים היושבים בבית המדרש או מי שיושב בביתו ורגילין לשתות מים כל כמה זמן האם צריכים לברך על כל שתיה ושתיה או שמא יברכו ברכת שהכל בשתייתם הראשונה וברכת בנ"ר בגמר שתייתם לפני יציאתם לביתם. ושאלה זו כפולה ומכופלת, בין לגבי ברכה ראשונה ובין לגבי ברכה אחרונה. דהנה לכאורה פשוט דכיון שזה הרגלו ודרכו אין כאן היסח הדעת, ועד כאן לא נחלקו אלא בגדרי היסח הדעת דהיינו גמר סעודתו, סילוק השלחן, הב לן ...

קרא עוד

ברכת שהכל בשותה מים למנוע התייבשות

במה שמזהירים רופאי זמנינו מחשש איבוד נוזלים ולפי דבריהם יש חשיבות גדולה בריבויי שתיית מים ובפרט כששוהים בחוץ ומתאמצים כגון בטיולים וכדומה ורבים אכן נוהגים לשתות בזמנים קצובים אף כשאינם מרגישים צמאון, ושאל האם לברך שהכל דהלא אמרו דרק השותה מים לצמאו מברך שהכל נה"ב (ברכות מ"ה ע"א, תוס' שם ושו"ע סימן ר"ד סעיף ז'). נראה דחייב לברך דלא באו אלא למעט חנקתיה אומצא שבו אין המים תכלית בפנ"ע אלא אמצעי לבלוע מאכלו, אבל ...

קרא עוד

ברכה על קרמבו

נשאלתי בענין ברכת הממתק הקרוי קרמבו שבתחתיתו ביסקויט ועליו מעין קרם מצופה שוקולד. מחד גיסא כל שיש בו מחמשת המינים ברכתו מזונות, אך מאידך ברור כשמש שהביסקוויט טפל לחלוטין לקרם שעל גביו, והקרם עיקר והמזונות טפל. אמנם מבואר להדיא דכל שאחד מחמשת המינים מעורב בו לשם טעם אף אם טפל הוא ברכתו מזונות, ולפי"ז לכאורה יש לברך מזונות על מעדן זה. אך מאידך גיסא מבואר בשני סעיפים שבשו"ע דרקיקין ששמים עליהם מרקחת מברכים על ...

קרא עוד

השותה לרפואה ואוכל סוכר כדי שיוכל לשתות

כבוד ידי"נ ויקיר לבבי גדול בתורה ומדותיו תרומיות הרה"ג ר' שמואל מאיר אנשין שליט"א ראש ישיבה בקהל עדת ירושלים בדבר ששאל במי שמרבה בשתיית מים כל בוקר על אף שאינו צמא כלל, וסיבת מנהגו זה כדי לרפא את הצרבת הקשה שסובל ממנה. ולפעמים לאחר שכבר שתה כמה כוסות קשה לו להמשיך ולשתות אא"כ יאכל קצת סוכר כדי למתק את פיו, ושאל אם צריך לברך באכילת הסוכר או שמא כיון שאין לו ענין באכילת הסוכר אלא כדי להקל על שתיית המים הוי לי ...

קרא עוד

שמיעת הבדלה בטלפון

כבוד תלמידי אהובי, יקיר לבבי מורה הוראה מובהק הרה"ג ר' יוחנן בורגר שליט"א בדבר שאלתו באברך שיש לו דודה זקנה שלא זכתה לזש"ק והיא גרה לבדה ואין לה מי שיוציא אותה יד"ח בהבדלה. אשה זו מתביישת לבקש משכנים להוציא אותה יד"ח בביתם, והיא מבקשת ממנו להוציא אותה יד"ח בטלפון. אברך יקר זה שואל אם מחוייב הוא לנסוע לביתה כל מוצש"ק להוציא אותה ידי חובתה או שמא יעשה בקשתה ויתקשר אליה בטלפון כאשר הוא מבדיל בביתו. לדברי האברך ...

קרא עוד

צום עשרה בטבת ושאר צומות שחלו בשבת

"בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה " (יחזקאל כ"ד ב'). "וחילוק יש ביניהם שארבעת הצומות הם נדחין לפעמים כשחלו בשבת חוץ מעשרה בטבת שאינו חל לעולם בשבת אבל הוא חל לפעמים ביום ששי ומתענין בו ביום ואפילו היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר מפני שנאמר בו (יחזקאל כ"ד ב') בעצם היום הזה כמו ביום הכפורים ושאר הצומות אינן חלין לעולם ביום ששי" (אבודרהם סדר תפילת התעניות ...

קרא עוד

אמלתרא בנר חנוכה

ב' אייר תשס"ז כבוד ידי"נ הגאון הגדול המפורסם מוה"ר יצחק נתן קופרשטוק שליט"א (זצ"ל) מח"ס הנפלא מאורות נתן רב שלום עד בלי ירח. ענותנותו תרבני לעיין בדבריו היקרים והנני במענה קצר לרוב טרדותי. ראשית אודה למעכ"ת על דבריו היקרים והבהירים שהם תמיד למשיב נפש ולעונג לבב, כה יתן ה' וכה יוסיף למעכ"ת כח ועוז להגדיל תורה ולהאדירה. במה שרצה לחדש דבנר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה מהני אמלתרא להכשירו כמו שמצינו בעירובין ג ...

קרא עוד

האם צריך להדליק מבחוץ ממש

במה ששאל במי שדר בבית שבו בקומת הכניסה יש "לובי" עם קיר זכוכית שקופה, האם צריך הוא להדליק דוקא מבחוץ וכדי לעשות כן צריך הוא להוציא הוצאות לקנות תיבת זכוכית ולהדליק בחנוכיה קטנה של פח, או שמא יכול הוא להדליק מבפנים מאחורי קיר הזכוכית והנר נראה מבחוץ ברה"ר ממש כאילו היה מדליקו בחוץ כי גם אז היה הנר מאחורי תיבת זכוכית, ובפנים יוכל להדליק בחנוכיית כסף גדולה ומהודרת שיש בה גם הידור מצוה. הנה לענ"ד אין קפידא שהחנ ...

קרא עוד

נר חנוכה ונר שבת באור החשמל

במה ששאל לדעתי אם אפשר לברך על הדלקת נר שבת ונר חנוכה במאור החשמל. בשאלה זו כבר דנו האחרונים מאז שהשימוש באור החשמל הפך להיות נחלת הכלל. יש הסוברים שיוצא יד"ח, יש שחילקו בין נר שבת לנר חנוכה, (ובשו"ת כוכבי יצחק לש"ב הג"ר יצחק שטרנהל זצ"ל בסימן ה' הביא בשם מרן הגר"א קוטלר זצ"ל שיוצאים יד"ח נ"ש בחשמל עי"ש), אך רוב האחרונים נקטו שאין לברך לא בנר שבת ולא בנר חנוכה אלא שנחלקו בטעם הדברים, ואבאר. בשו"ת בית יצחק י ...

קרא עוד

הדלקת נר חנוכה במטוס

כבוד הרב היקר וכו' במה ששאלת בענין הנמצא במטוס באחד מלילות החנוכה בטיסה ארוכה ולא יגיע לישוב עד אור הבוקר כיצד ינהג בנר חנוכה, וכתבת שנחלקו שני רבנים חשובים במקום מושבך בארה"ב אם ראוי להדליק נר חנוכה ולכבותו מיד, שהרי אין צוות המטוס מאפשר להבעיר אש במטוס, ולדעת הרב האחר ידליק נר ולא יכבנו דאם יכבנו לא קיים מצותו אלא יאמר לצוות המטוס שאם זה רצונם שיכבו את הנר, ושאל מה דעתי בזה. אען ואומר, עד שאתה שואלני אם י ...

קרא עוד

המדליק לאחר הזמן אם צריך שיעור

לידי"נ הרב הגאון המופלג אוצר כל כלי חמדה רבי אשר ליכטנשטיין שליט"א רמת שלמה. במה שהעיר במבואר במשנ"ב סי' תרע"ב סק"ה דהמדליק לאחר הזמן של שקיעת החמה לא צריך שיעור חצי שעה אלא עד סוף זמן שתכלה רגל ויכול להדליק ולברך כמבואר בלשון השו"ע דאם לא הדליק מיד יכול להדליק ולברך עד שתכלה רגל, והקשה מאי שנא ממי שאין לו מספיק שמן שתדלק עד שתכלה רגל שאינו יכול לברך ומאי שנא תחילת הזמן שאינו מעכב בברכה מסוף הזמן שמעכב. לכא ...

קרא עוד

בגדר השיעור באתרוג

בסוכה ל"ד ע"ב נחלקו במשנה ר' מאיר ור' יהודה בשיעור אתרוג, לשיטת ר"מ הוי כאגוז ולשיטת ר"י הוי כביצה. ובגמ' (שם ל"א ע"ב) מבואר דיסוד שיעור זה הוי משום גמר פרי דבפחות מהכי לא הוי גמר פרי. ולהלכה נפסק כשיטת ר"י דשיעור אתרוג כביצה כמבואר בשו"ע סימן תרמ"ח סעיף כ"ב עי"ש. ויש לעיין בגדר זה, האם הוי כפשוטו, דאין כאן גדר שיעור כשאר שיעורי תורה שהם הלכה למשה מסיני, דבאתרוג אין גדר מסויים של שיעור בנפחו, אלא דכיון שכתי ...

קרא עוד

סוכה שדפנותיה יריעות

כבוד הרה"ג המצויין מח"ס חשובים מאד הרב משה הררי שליט"א מכתבו קיבלתי לנכון והנני במענה ובהתנצלות על איחור תשובתי. שאל מעכ"ת על דעתי בענין סוכת נחלים שדפנותיה עשויות יריעות, וכתב לפקפק בכשרותן של סוכות אלה משלשה טעמים: א. משום שהיריעות נעות קצת ברוח מצויה. ב. משום דברי השו"ע בסימן תר"ל סעיף י' דאם עושה דפנות הסוכה מיריעות של פשתן טוב לארוג במחיצות קנים בפחות מג' כדי שאף אם יתנתקו היריעות ישאר דופן ע"י לבוד. ו ...

קרא עוד

סוכות במקומות ציבוריים

כבוד תלמידי אהובי האברך היקר והמופלא הרה"ג ר' עקיבא דרשוביץ שליט"א רב שלום עד בלי ירח במה ששאל לדעתי במה שכתב ת"ח אחד להחמיר בסוכות שעושים במקומות ציבוריים כגון בתי מלון, בתי מדרשות וכדומה שאינם סגורים מכל צד אלא פתוחים לכל עובר ושב, שלפי שיטת הרמ"א (סימן תר"מ ס"ד) שהעושה סוכה במקומות שיש גנבים ולסטים סוכה זו פסולה אף לאכילה כיון שאינה ראויה לשינה, ה"ה בסוכות אלה כיון שרוב בנ"א לא יסכימו לישון בסוכה זו מפני ...

קרא עוד
לתחילת הדף