אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס (Page 3)

סוכה בתנאי שדה קרב

בדבר חיילים במוצב ברפיח ששאלו כיצד לנהוג בעמדת ירי שהחיילים מתייצבים בו לאחר התראה כדי להגן על המוצב ומפקד המוצב נתן להם רשות לסכך את העמדה לשעה מועטת כדי לאכול בו כזית ראשון בתנאי שתיכף יפרקו את הסכך לאחר אכילתן כדי שלא לפגוע בהסוואה של העמדה, ושאלתם האם לסכך את העמדה לפני התקדש החג שמא יצטרכו להתייצב בו בשעת צאת הכוכבים. הנה יש בזה שתי שאלות, האם סוכה זו אף אם תיעשה תהיה כשרה או פסולה, והאם מותר לבנות סוכ ...

קרא עוד

שינה בסוכה בשנה ראשונה

כבוד האברך היקר... במה ששאל אם לישון בסוכה היות ונשא את אשת נעוריו רק לפני כשלש חדשים ושמע שמרן כ"ק האדמו"ר מצאנז זצ"ל בעל הדברי יציב הורה למעשה דבשנה ראשונה אין לישון בסוכה. הנה בשו"ת דברי יציב למו"ר זצוק"ל או"ח ח"ב סימן רע"ד חידש דחתן בשנה ראשונה פטור מן הסוכה כיון שחייב לשמח את אשתו ובכלל מצות השמחה גם תשמיש כמו שהביא מפירוש הטור על התורה. ולענ"ד כתלמיד הדן לפני רבותיו בקרקע קשה לומר כן דא"כ למה אין הלכה ...

קרא עוד

בדין הולכי דרכים ומשמשי החולה בסוכה

כבוד ידי"נ הרב הגאון המצויין מורה מובהק ר' יוסף דוד ויינגרטן שליט"א דיין מובהק בביד"צ דרכי תורה ומחשובי הרבנים בבית מדרשינו הנה אמרו "שאלת חכם חצי תשובה" (מגדל עוז הל' תשובה פ"ה), ודבריו המאירים הם תשובה שלימה, ובכל זאת הנני במענה קצר על שאלותיו. א משמשי חולה האם חייבים בליל א' של חג. כת"ר העיר שלכאורה זה תלוי בטעם שמשמשי החולה פטורים, דלשיטת הלבוש והגר"ז והמשנ"ב בס"ק ז' דפטורים משום דעוסק במצוה פטור מן המצ ...

קרא עוד

בסוכה שאין לה שיעור אלא בצירוף השטח שעל גבי מעקה

באחד שמדד את שטח סוכתו בערב החג ומצא שכל רוחב הסוכה 60 ס"מ אלא שאורכה גדול מרוחבה, והסוכה בנויה במרפסת שיש לה מעקה וגובה המעקה 60 ס"מ ועל המעקה יש משטח ברוחב 20 ס"מ שאפשר לשבת עליו ולהשתמש בו, ונפשו בשאלתו האם סוכה זו כשרה למצוה ולברכה. והשבתי לו דודאי כשרה סוכה זו גם לברך עליה משום שיש כאן ג' ספיקות וצדדים לחומרא, ואם בס"ס לחומרא נקטו רבים מן הפוסקים דמברכין (עיין משנ"ב סימן תפ"ט ס"ק ל"ח ובשעה"צ שם ס"ק מ"ה ...

קרא עוד

בענין קשירת הסכך לדפנות הסוכה

ה' תשרי תשס"ה כבוד ידי"נ ויקיר לבבי הרב הגאון המצויין מורה הוראה ומרביץ תורה הרב יוחנן יעקוב'ס שליט"א רב ומו"צ בבית שמש כנהר שלום וכנחל שוטף במה ששאל לדעתי על מש"כ הגאון הגדול הגרי"י פישר זצ"ל בשו"ת אבן ישראל (ח"ח סי' מ"ד) להחמיר דאם קשר את הסכך לסוכה הסוכה פסולה. ותמך הגאון יתדותיו על דברי המג"א בסי' תרכ"ז סק"ב שכתב בשם האגודה שהביא מן התוס' דאין לסכך בנסרים הקבועים במסמרים משום דהוי קבע, וכת"ר נטה להקל בז ...

קרא עוד

קביעת שיעור אכילה ביום הכיפורים

ער"ה תשע"א כבוד ידי"נ הרה"ג ר' משה פלג שליט"א רב מרכז רפואי שערי צדק במה ששאל לדעתי בנוגע לשיעורים ביוה"כ האם נכון להורות דשלש ביסקוויטים ממין מסוים הוי פחות מכשיעור כיון שבבדיקה שנערכה מצאו שאם ירסקם היטב אפשר לדוחסם לתוך כוס של גרם שהוא פחות מכותבת. הוראה זו בטעות יסודה דלהדיא מבואר במשנה בעוקצין פ"ב מ"ח "פת ספוגנית משתערת בכמות שהיא". ומה שאמרו (סימן תפ"ו ברמ"א) דאין חללי האויר מצטרפין לשיעור אינו אלא בח ...

קרא עוד

אם החולה עצמו צריך לדקדק לאכול הקל הקל

כבוד הרב הגאון המרביץ תורה לעדרים רבי שרגא נויברגר שליט"א רב שלום עד בלי ירח! קבלתי לנכון את הקונטרס היקר והנפלא "שש אנכי", והנני מודה לו ע"כ. ואכפיל ברכת מזל טוב למעכ"ת לרגל נישואי בנו היקר. יה"ר שיזכה לראות ולרוות רב נחת מכל יוצ"ח. הנני בהערה קצרה אגב עיון בדברי תורתו. הביא מע"כ את דברי האור שמח בפי"ד ממאכ"א הי"ד דנקטו חז"ל לשון מאכילין אותו הקל הקל, משום דהחולה עצמו אינו צריך לדקדק בכך אלא אוכל מכל הבא ל ...

קרא עוד

שליח ציבור שאינו מתענה ביום הכיפורים

כ"ו אלול תש"ס לידי"נ ויקיר לבבי בר אוריין ובר אבהן הרב חיים מילר שליט"א רמות בדבר שאלתו בבעל תפילה קבוע לימים נוראים אדם חשוב עד למאוד שלא עלינו חלה ורופאיו ציוו עליו לאכול ביום הכיפורים להחיות נפשו, האם רשאי הוא לעבור לפני התיבה ביוה"כ. שאלה זו במחלוקת היא שנויה בין גדולי האחרונים, דהנה בסימן תקס"ו נשנו שתי הלכות בזאח"ז בסעיף ה' איתא דמי שאינו מתענה לא יהיה ש"צ בימי התענית, ובס"ו מבואר די"א דמי שאינו מתענה ...

קרא עוד

חולה האוכל לשיעורים ביום הכיפורים האם צריך לברך בכל אכילה ואכילה

צום גדליה תשע"א במה ששאל לדעתי בחולה האוכל ביוה"כ פחות מכשיעור, האם צריך לברך על כל אכילה ואכילה או שמא פוטר את כל האכילות בברכה אחת וכן בשתיה. וכבו' ציין למכתבו של בעל האדר"ת שנדפס בקובץ המועדים (מכון ירושלים) על ראש השנה ויוה"כ שנסתפק בזה ונטה לומר דכיון שאסור לאכול בין אכילה לאכילה שמא הוי הפסק. ראשית אומר, דלכאורה פשוט שאי"צ לברך על כל שתיה ושתיה דזה פשוט דתשעה דקות פחות משיעור עיכול הוא, וכיון שאין כאן ...

קרא עוד

צום יום הכיפורים בחולי סכרת

כבוד מכובדי ד"ר משה גרג'ואר הי"ו מכתבו קבלתי וקראתיו בתשומת לב. כתב כבודו דכל החולים בסכרת נעורים יכולים להתענות תוך כדי בדיקות דם תכופות במשך היום לודא שאין שינויים דרסטיים ברמת הסוכרים בדם. הנני בזה לחוות דעתי בענין. ברור לי כשמש שחולים רבים בסכרת נעורים אכן יכולים לצום ביוה"כ, ואני מכיר אישית רבים מאלה שבהוראתי צמים תוך כדי פיקוח ומעקב ע"י הרופאים המכירים אותם ומדריכים אותם לאורך כל השנה. בדרך כלל מורה א ...

קרא עוד

חולה הניזון דרך הוריד

בענין אדם שהוציאו לו בניתוח כמעט את כל המעיים עקב נמק והוא ניזון באופן מוחלט ע"י עירוי דרך הוריד, ונפשו בשאלתו האם הזנה זו יש לה דין אכילה לגבי ברכת הנהנין, מאכלות אסורות, יום הכיפורים וכדו' שאר דיני תורה. הנה עם התקדמות הרפואה והטכנולוגיה בדורות האחרונים יש דרכים שונות להזין את הגוף ולספק לו צרכיו שלא בדרך אכילה, כגון אינפוזיה, החדרת מזון לקיבה דרך צינורית (צנתר או PEG), החדרת צינורית דרך הגרון (זונדה), או ...

קרא עוד

חצי שיעור לפיקוח נפש וחצי שיעור באיסור האם מצטרפים

כבוד הרה"ג ר' יצחק שלמה בלוי שליט"א רב שלום עד בלי ירח. מכתבו היקר קבלתי לנכון ונהניתי מדבריו היקרים. העיר כב"ת על מה שתמהתי בדברי הביאור הלכה בסימן תרי"ח דמי שצריך לאכול פחות משיעור ביוה"כ לפקח נפשו ואכל שיעור שלם חייב כרת, ותמהתי דכיון שמחצית השיעור אוכל הוא כדי לפקח נפשו, איך יתחייב כרת על פחות משיעור של אכילת איסור, (עיין לעיל סימן א'). וכתב כבו' בשם אביו הגאון מוהרי"מ שליט"א רב העיר אשקלון, דשאני אכילת ...

קרא עוד

אכילה במיעוט הנאה ביום הכיפורים

כבוד ידי"נ הרב הגאון המפו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ר' אליהו שלזינגר שליט"א רב שכונת גילה, ירושלים רב שלום עד בלי ירח. מכתבו הגיעני בעיצומן של ימי החג ומשום טרדת הימים נבצר ממני להשיבו דבר אף שנהנתי עד למאוד מדבריו המאירים והנני מודה לו מקרב לב. ובגוף השאלה בחולה שצריך לאכול ביוה"כ ויכול לאכול בשר שמן או לחם יבש כיצד ינהג. ומע"כ הביא את מה שנחלקו בשאלה זו הגר"י העליר בעל עמודי אור והאור שמח אם חייב הוא ל ...

קרא עוד

שלא כדרך אכילה ביום הכיפורים

כבוד ידי"נ וידיד ה' זקן שקנה חכמה הרבה הרה"ג ר' שלמה לורנץ שליט"א (ז"ל) כנהר שלום וכנחל שוטף! הנני מתנצל על איחור תשובתי מעוצם טרדותי, ועל עתה באתי. העיר מע"כ בשאלה גדולה לגבי חשיב"ס שצריך לאכול ביוה"כ ונפסקה הלכה בסימן תרי"ח סעיף ו' שיאכל פחות פחות מכשיעור אם אפשר, ולמה לא פסקינן שיאכל שלא כדרך אכילה דאינו אלא איסור דרבנן, וחצי שיעור הלא אסור מה"ת. מע"כ הביא משו"ת כת"ס או"ח סימן קי"א ומשו"ת חת"ס ח"ו סי' כ" ...

קרא עוד

האם מותר לבריא לאכול ביום הכיפורים משום פקוח נפש דחולה שיש בו סכנה

כבוד ידי"נ מורה מובהק מגזע אראלים ותרשישים הגה"צ מוה"ר סיני הלברשטאם שליט"א רב שיכון ה' בני ברק רב שלום עד בלי ירח. במה ששאל לדעתי בחשיב"ס זקן ותשוש בביה"ח שלפי דעת הרופאים צריך לאכול ביוה"כ כדי לפקח נפשו, אך מרוב זקנה ותשישות אין דעתו צלולה כ"כ והוא מסרב לאכול והדרך היחידה לשכנע אותו לאכול היא כשאומרים לו שאין היום יוה"כ, אך שוב מסרב הוא לאכול אא"כ יאכל אחר עמו, האם יש היתר לאדם אחר לאכול כדי שיאכל ולא יסת ...

קרא עוד

חולה שיש בו סכנה האם יש קפידא שיאכל כל הנצרך בבת אחת ללא הפסק

ר"ח אלול תש"נ כבוד ידי"נ הגאון רבי חיים יעקב שווארץ שליט"א רב ביה"ח לניאדו ומו"צ דק"ק קרית צאנז נתניה במה ששאל לדעתי בחשיב"ס הצריך לאכול ביוה"כ אם יש קפידא שיאכל את הכמות הנצרכת באכילה אחת (דהיינו בב"א או עכ"פ ללא הפסקה) ולא באכילות נפרדות ולא ירבה באכילות, או שמא אין בכך קפידא ואין הדבר תלוי אלא בשיעור אכילתו ולא במעשי האכילה. לענ"ד דאין בזה קפידא מדלא מצינו דין זה בפוסקים שצריך לדקדק בכך ולצמצם את חומר הע ...

קרא עוד

מיעוט הנאה באכילת פיקוח נפש

כ"ג תשרי תשמ"ט לכבוד ידי"נ הרב הגאון המובהק מוה"ר שמואל אליעזר שטרן שליט"א (כעת רב מערב בני ברק) רב שלום ושפע ברכה. קראתי בעיון רב את מאמרו הבהיר בקובץ תורת משה בענין אכילה לחולה ביוה"כ שהמציא לי ונהניתי הן מכל הטוב שבו וגם להשוות את הדברים עם מה שכתבתי בענין המחלוקת שבין בעל אור שמח ובעל העמודי אור בחולה שיב"ס שצריך לאכול ביוה"כ אם צריך למעט בהנאת אכילה, והנני בכמה הערות על דברי מעכ"ת: א.       במה שהביא כ ...

קרא עוד

חולה האכול ביום כיפור האם חייב לברר מצבו ע"י בדיקות כדי למנוע אכילה שלא לצורך

אלול תשע"ב כבוד ידי"נ ויקיר לבבי ד"ר הלל שטיינר הי"ו הנני במענה קצר על שאלתו. מי שיש חשש שיש לו מחלת כליות או לב וספק פקו"נ הוא, והלכה פשוטה דספק פקו"נ דוחה את יוה"כ ומותר לו לאכול ולשתות ביוה"כ לפי הצורך. אך אפשר לברר את מצבו הרפואי ע"י בדיקות רפואיות. בחשש למחלת כליות ע"י בדיקות דם ובחשש לבעיות לב ע"י בדיקת מאמץ וכדו' האם מחוייב הוא לעשות בדיקות אלה על מנת למנוע אכילה ושתיה שלא לצורך ביוה"כ, או שמא כיון ש ...

קרא עוד

חולה האוכל ביום כיפור האם יש ענין שיאכל מאכל שאינו טעים

חולה שיש בו סכנה החייב לאכול ביוה"כ ויש לפניו שני סוגי מאכל, אחד טעים וערב לחיכו, ואחד שאין בו טעם טוב ומשובח אך עכ"פ הוי ראוי למאכל, איזה מהם יאכל. הנה נחלקו בזה שנים מגדולי האחרונים בספריהם, האור שמח והעמודי אור, זה מחמיר וזה מיקל, וכיון שלענ"ד נראה בזה גדרים חדשים אמרתי אשיחה וירווח לי, ונחזי אנן איזהו דרך ישכון בו אורה של הלכתא דא. א העמודי אור סימן ל' אות ט' וכן בסימן ס"ד כתב לחדש דיש תוספת חומר באיסור ...

קרא עוד

בהוראת הגר"י סלנטר בימי המגיפה

כבוד ידי"נ הגאון המצויין... במה שרצה לחדש דכאשר מחלת השפעת שכיחה ורבים החולים יש להקל בצומות לפי מה שידוע שפסק הגר"י סלנטר בימי מגפת החולירע שאף הבריאים יאכלו ואף נהג בעצמו היתר ובעיצומו של יוה"כ עלה על הבימה ואכל לעיני כל ההמון, ואף ביו"כ החמור נהג כן במקום שיש חשש פקו"נ, וחידש כת"ר דק"ו בשאר הצומות דאף החולה שאב"ס פטור מן הצום כמבואר בסימן תקנ"ד ס"ו. ולענ"ד אין מקום לחידוש זה מחדא ותרי טעמי, ואבאר. הנה כל ...

קרא עוד

אדם שקבעו לו ניתוח למחרת יום כיפור

במי שלא עלינו מצאו לו גידול ממאיר וקבעו לו ניתוח למחרת יום הכיפורים, וכיון שלילה לפני הניתוח כבר ציוו עליו לצום נמצא שיהיה בצום עד אחרי הניתוח ליום המחרת וכיון שהאיש הוא חולני ותשוש משום מחלתו, נפשו בשאלתו כיצד לנהוג, האם יאכל וישתה ביום הכיפורים או שמא ידחה את הניתוח לזמן אחר. הנה בבירור עם רופאו נתברר שמצד עצם מצבו יכול הוא לצום ואין בכך כל סכנה, אך בתוספת של צום ליום המחרת יש חשש סכנה, ונראה דאם אפשר לדח ...

קרא עוד

חולת אלצהיימר ביום כיפור

בחולת אלצהיימר השוכחת מדי פעם איזה יום הוא, אך מלבד תופעת השכחה הקשה מבינה היא כל דבר וענין ויודעת לשמור על עצמה, ושאלו בני ביתה, האם חייבים הם לעמוד על גבה כל היום ולהפרישה מאיסור אכילה ושתיה ביוה"כ. הנה לכאורה פשוט דאשה זו אינה מוגדרת כשוטה עפ"י הלכה דהלא יודעת להבחין בין טוב לרע ואינה מאבדת את ממונה, וכל שאין בו סימני השטות שמנו חכמים בחגיגה (ג' ע"ב) אין בו דין שוטה ולא אמרו שם אלא היוצא יחידי בלילה, הלן ...

קרא עוד

שטיפת הפה ביום כיפור

חולה שסובל מיובש קיצוני בפיו, ובקומו כל בוקר פיו יבש לחלוטין ואינו מסוגל לפתוח פיו, לדבר, ולהזיז את לשונו עד ששוטף את פיו במים, ושאל אם מותר לו ללחלח את פיו עם ממחטה לחה, כדי להקל על צערו, וכדי שיוכל להתפלל. הנה כתב המחבר בסימן תרי"ג ס"ד "מי שהוא איסטניס ואין דעתו מיושבת עליו עד שיקנח פניו במים מותר", אך הרמ"א חלק עליו וכתב "ונהגו בזה להחמיר ואפילו ברחיצת העינים שהיא קצת רפואה נהגו להחמיר ואסור לרחוץ פיו בי ...

קרא עוד

לקיחת תרופות ביום כיפור

לשאלת רבים אם מותר לבלוע כדורים תרופתיים ביוה"כ אף בחולה שאב"ס. נראה דכל שבכלל חולה הוא ואין בו גזירת שחיקת סממנים יש מקום להתיר לבלוע תרופות ואבאר טעמי ונימוקי. אף שמה"ת אין איסור באוכלין שאין ראויים לאכילה אם משום דהוי שלכא"כ ופטור כמ"ש בפסחים כ"ד ע"ב ואם משום דנבילה שאינה ראויה לגר דלא שמה נבילה כמבואר בעבו"ז ס"ז ע"ב. מ"מ איסור דרבנן יש כידוע מדברי הרא"ש פסחים פ"ב סימן א' משום דאחשביה, ולא רק במאכ"א אלא ...

קרא עוד

קידושי חרש

כבוד ידי"נ ויקיר לבבי הגאון הרב יצחק רלב"ג שליט"א ראש מחלקת הנישואין ברבנות ירושלים רב שלום עד בלי ירח.  הנני במענה קצר בדבר שאלתו בעניין קידושי חרשים. מאז ועד עתה נהגו שלא לברך בקידושי חרש ברכת אירוסין בשם ומלכות, וכך הם הנחיות הרבנות בארץ ישראל. ויש מן הארגונים הדואגים לזכויות החרשים ורווחתם שפנו בתלונה שיש בכך לפגוע בכבודם ומעמדם כאילו מתייחסים אנו אליהם כנחותים וכחסרי דעת כאשר לאמיתו של דבר ברור היום שח ...

קרא עוד

כתיבת ספר תורה

ט' כסלו תשס"א כבוד ידי"נ הגאון רבי אריה דביר שליט"א רב שלום עד בלי ירח. הנני מודה לו מקרב לב על מכתבו ועל הערותיו המחכימות במה שכתבתי בענין מצות כתיבת ספר תואה, והנני בקצירת האומר. א. במה שהעיר דגם התורת חיים ביסס דבריו, דאם נתן ספר תואה שלו לאחרים צריך לכתוב לו אחר, על דברי הרמב"ם בפ"ג ממלכים, אכן כן הדבר, וזה מחזק את מסקנתי בסוף סי' א' דגם הרמב"ם מודה דעיקר גדר מצוה זו איננה עצם הכתיבה אלא שיהיה לו ספר תו ...

קרא עוד

בענין החובה לבכר ישראל על פני גוי במשא ומתן

כ"ז תמוז תשע"ג כבוד הרה"ג ר' יצחק שקופ שליט"א שיקאגו ארה"ב שאל כת"ר בנוגע לראובן, שיש לו חברת נדל"ן שבסיסה בניו יורק ויש לה בנייני משרדים בכל רחבי ארה"ב. את הבניינים בעיר שיקגו מסר ראובן לחברת ניהול מקומית גדולה. חברת הניהול העסיקה את חברתו של שמעון שתספק שירותי ייעוץ בעניני אנרגיה. חודשים אחדים לפני שנגמר החוזה לאספקת השירותים, ניסה שמעון, שעד עתה לא הכיר את ראובן, ליצור קשר עם ראובן, על מנת שיוכל להפגש ול ...

קרא עוד

בדין יורד לאומנות חברו

כ"ז תמוז תשע"ג כבוד הרה"ג ר' יצחק שקופ שליט"א שיקאגו ארה"ב מכתבו קיבלתי, בנוגע לראובן, חבר בקהילתו, שהתקשר לאחרונה לחברה המוכרת שירותים בתחומים פיננסים וטכנולוגיים והגיע אתם להסכם שלפיו הוא יביא להם לקוחות ויקבל כתמורה דמי תיווך. לאחר שהגיע להסכם עם החברה פנה ראובן לידידים ומכרים בקהילה בבקשה שיתקשרו עם החברה שלו. שמעון שגם הוא חבר בקהילה שנים רבות ולו מומחיות גדולה בשטחים אלו, הינו בעל חברה המספקת שנים רבו ...

קרא עוד

אם יש חשש מראית עין בישיבת עסקים במסעדה שאינה כשרה

בהיותי ביוהנסבורג נשאלתי באסיפת רבני העיר לדעתי לגבי אנשים שעובדים בחברות גדולות ובבנייני המשרדים יש מסעדה המשרתת את ציבור העובדים, ומסעדה זו אינה כשרה. האם מותר לעובדים המדקדקים בכשרות ובכל דקדוקי ההלכה להיכנס למסעדה זו ולאכול את האוכל שלהם שהביאו מביתם, או לאכול שם פירות וירקות ולשתות מים וכדו', דברים שאין בהם כלל חשש איסור, או שמא יש בזה איסור מצד מראית עין. וכיוצא בדבר מקובל היום בעולם העסקים שעורכים פג ...

קרא עוד

צער בעלי חיים בשב ואל תעשה

י"ג תמוז תשע"א כבוד הרב הגאון הגדול ר' ברוך רפפורט שליט"א חבר בי דינא רבא דיוהנסבורג במה ששאל לדעתי באנשים שיש להם בביתם כלבים לצרכי שמירה, אם הכלב חלה ונפל למשכב האם מצוה על בעליו לקחתו לווטרינר (רופא חיות) ולטפל בו. ויסוד השאלה אם יש איסור צער בע"ח גם בשוא"ת או שמא אין איסור אלא במצערו בידיים אך אין מצוה על האדם למנוע צער מבעה"ח. ונטה כת"ר לומר דאין בזה איסור אלא בקו"ע ולא בשוא"ת, אך מטעם בל תשחית נטה לומ ...

קרא עוד
לתחילת הדף