אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס (Page 4)

מי שכבר קרא בתורה האם חוזר וקורא לציבור

ער"ח סיון תשע"ג כבוד הרה"ג המצויין ר' אליהו מאיר קוטנר שליט"א רב בביצ'ווד אוהיו, ארה"ב רב שלום עד בלי ירח. מכתבו קיבלתי והנני במענה קצר מעומס העבודה. שאל כבודו אם מותר למי שכבר קרא בתורה לחזור ולקרוא כדי להוציא ציבור ידי חובתם, והעיר דלפי השיטות שקריה"ת חובת הפרט הוא ולא חובת הציבור שמא אינו יכול לעשות כן כיון שכבר יצא. והנה כלל גדול אמרו (ר"ה כ"ט ע"א) דכל הברכות אעפ"י שיצא מוציא אחרים ידי חובתן, וביארו הרא ...

קרא עוד

מכירת ספרים לגוי

כבוד ידי"נ הגה"ח מחשובי המשפיעים הרב משה סמסנוביץ שליט"א משגיח בכולל בית אבא במה ששאל לדעתי אודות ספרו היקר והחשוב שתורגם לספרדית במטרה לקרב את המוני הצעירים מבני ישראל הרחוקים מחיי תורה ומצוות. כדי שספר זה יגיע לצעירים אלה אין דרך אלא למסור את הפצת הספר לחברת הפצה נכרית, אלא שברור שספרים רבים ירכשו ע"י גויים, ונמצא אליה וקוץ בה דאם רוצים אנו שספרים אלה יגיעו למירב היהודים בהכרח יגיעו גם לגויים רבים. ושאל כ ...

קרא עוד

תלמוד תורה למי שבא להתגייר

בענין תלמוד תורה לגר באמצע תהליך גיורו שמצד אחד צריך להודיע לו מקצת מצוות קלות וחמורות וקשה לצמצם שלא ילמדנו אלא הלכתא בלא טעמא בלבד דלפעמים יתעניין הגר לידע את עיקרי תורת ישראל וענייניה. וכבר האריכו בזה האחרונים ודעת רובם דכל זמן שלא טבל דינו כגוי ממש וכ"כ הגרעק"א בשו"ת סימן מ"א דאין ללמד תורה אפילו גר שמל ולא טבל, ולא כדברי מהרש"א בשבת דף ל"א ע"א דמותר ללמד תורה לגוי שבא להתגייר ואפילו לפני מילתו והדברים ...

קרא עוד

אם מותר ללמד כיתה כשיש בין התלמידים גויים

י"ט כסלו תשנ"ט כבוד ידי"נ הגאון הגדול מוה"ר ר' שמואל אליעזר שטרן שליט"א (כעת ראש ישיבת חוג חתם סופר ורב מערב בני ברק) נעימות בימינך נצח. בדבר המורה שבא ונפשו בשאלתו היות ונודע לו שאחד מתלמידיו בבית הספר הוא גוי שנולד מאם נוכריה, והלא אסור ללמד תורה לגוי, מה יעשה ולא יכשל בחטא והלא בודאי אינו יכול להוציאו מכיתתו. הנה יש לעיין בשאלה זו משני צדדים: א. מצד האיסור שעל הגוי שאסור לו ללמוד תורה כמבואר בסנהדרין נ"ט ...

קרא עוד

עוד בענין תכלת בזמן הזה

כבוד האברך היקר והמופלא הרה"ג ר'... ני"ו  יקרתו הגיעני במועדו ועקב רב טרדותי לא יכולתי להשיבו דבר עד עתה. ראשית אודה למע"כ על דבריו המחכימים והבהירים, שהחכמתי מהם. אך דעתי להלכה עומדת במקומה, ואבאר. כתב כבו' דאף אם אכן יש מבוכה בקשר לסימני חלזון התכלת, אבל יש סבירות עצומה שהפורפורא הוא חלזון התכלת, שהרי נמצאו במקומות שונים בא"י מצבורים עצומים של קונכיות פורפורא, ולפי כל הסימנים הארכיאולוגיים שימשו חלזונות א ...

קרא עוד

תכלת בזמן הזה

לשאלת רבים וטובים בענין מצות התכלת בזמן הזה הנני לכתוב את הנלענ"ד בענין נכבד זה. הנה לאחרונה טוענים רבים שחלזון הפורפורא היא חלזון התכלת של ימי קדם, ולענ"ד לא ראיתי כל ראיה והכרח שאכן מין זה הוא חלזון התכלת, כפי שיבואר להלן. ראשית אומר דכל עוד לא נתברר בירור גמור שאכן ידענו מהי התכלת. אין כל חובה או אף מצוה ללבוש מין זה. ויודע אני שהמצדדים בחידוש התכלת טוענים דלו יהא ספק, למה לא נחמיר בספיקא דאורייתא. אך בא ...

קרא עוד

כשרותו של תרנגול המשי

לכבוד הרה"ג מרביץ תורה ומזכה רבים... כת"ר ביקשני לחוות דעתי בענין כשרותו של תרנגול המשי(SILKIE) . הנתונים שמסר לי כת"ר הם כדלקמן: תרנגול המשי הוא תרנגול קטן (בגובה ומשקל) מתרנגול רגיל. צבע עורו הוא סגול שחור. לזכר יש חמש אצבעות ברגל (לעומת ארבע שיש לתרנגול רגיל). גופו מכוסה בפלומה שער ולא בנוצות רגילות, ויש לו כיסוי נוצות גם על רגליו. כמו כן צבע הכרבולת שלו (כחול שחור) וגם המראה שלה שונה מכרבולת רגילה. יש ל ...

קרא עוד

כשרות מין הבקר הקרוי ז'בו

בדבר מה ששאל לדעתי הענייה על מה שרעשה כל הארץ כאשר נתגלה שמקצת בשר הבקר שיובא לארץ ישראל מדרום אמריקה הוא מן הזן הקרוי ז'בו שיש לו חטוטרת על גבו, וכמה מגדולי הפוסקים העירו שלפי דברי החזון איש ביו"ד סי' י"א אין לאכול בשר זה. הנה כתב השו"ע יו"ד סי' פ' ס"א "חיה טהורה חלבה מותר ודמה אסור וטעון כיסוי. וחכמים נתנו סימנים מפי השמועה בקרנותיה, אם הם מפוצלות ודאי חיה טהורה היא, ואם אינם מפוצלות צריך שיהיו בהם שלשה ס ...

קרא עוד

תביעת רופא בערכאות

שאלה: בדבר אחד שהתלונן אצל רופאו על כאבי בטן עזים, לאחר שנבדק ולא נמצא דבר שולח לביתו, למחרת שוב פנה לרופא בתלונה על כאבים קשים מנשוא והרופא הפנה אותו לבדיקת אולטרא סאונד, בקופת החולים נקבע לו תור בעוד שבועיים, לתדהמתו אמרו שהרופא לא כתב שהמקרה דחוף. כאשר חזר לרופא והתלונן על כאבים עזים, אמר לו זה שאכן אין המקרה דחוף ובבדיקות שערך לא מצא דבר. מספר שעות אחר כך הובהל בבהילות בליל שבת קודש לבית החולים ובניתוח ...

קרא עוד

נחש שנמצא בחצר

כבוד ידי"נ ואהוב לבי האברך המופלא בתורה ביראה ובכל מדה נכונה הרה"ג ר' ישראל רייכנברג שליט"א מחשובי הלומדים בבית מדרשנו. הנה ראיתי את מה שכתב (קובץ דרכי הוראה ד') בדבר השאלה בנחש ארסי שנמצא בחצר בית ואחד השכנים הזמין לוכד נחשים כדי לצודו ושילם מכיסו, האם שאר השכנים חייבים להשתתף בהוצאות, והסיק מע"כ דאכן כולם צריכים להשתתף, ואכן ברור שכראוי הורה כי לו נאה כי לו יאה, ורציתי להוסיף בזה ביאור. הנה כל דבריו מושתת ...

קרא עוד

מי שאינו יכול לברך מתי מותר לו לאכול בלי ברכה

במה ששאל לדעתי במי ששוכב בבית החולים לאחר ניתוח ואינו שולט מ"ר ומשו"כ אינו יכול לברך ברכות הנהנין האם מותר לו לאכול ולשתות בלי ברכה ובאיזה תנאים. הנה כבודו לא פירט בשאלתו למה לדעתו אינו רשאי לברך. האם זה משום שסמוך לו יש שקית ובו מ"ר, דאי משום הכי יכול לכסותו, ואם אין כל איח, וגם אין השקית נראית אין מניעה מלברך. אך אפשר דכונתו דכיון דאינו שולט על צרכיו אפשר שמטיל שתן בשעה שמברך, ולכאורה נראה דודאי אין לברך ...

קרא עוד

נר חנוכה במוצאי שבת בבית מלון

שאלה: אנו מתכוונים לשהות בשבת חנוכה בבית מלון. האם במוצאי שבת יש להדליק נרות במלון, מיד בצאת השבת, או שמא כשמגיעים הביתה בהמשך הערב? וכן האם בבית הכנסת בתפילת ערבית יש להדליק נרות? תשובה: שאלה זו נידונה על-ידי פוסקי זמנינו בנוגע למשפחה המתארחת לשבת אצל משפחה אחרת. דעת ה'חזון איש' זצ"ל שעדיף להדליק נרות בבית, ולכן צריך להזדרז לעזוב את דירת המארחים ולשוב הביתה (ופעם אחת אפילו הורה שיש לעשות שליח שידליק עבורו ...

קרא עוד
לתחילת הדף