אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "בית המקדש"

כאילו הוא החריבו

"צום הרביעי וצום החמישי צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח' י"ט). הנה יש לתמוה על פסוק זה, הלא תחילתו תפילה, תקוה, והבטחה על עתיד זוהר שבו ימי הצום והאבל יהיו לימי שמחה ואורה, ומה ענין רישא לסיפא, שבו דברי מוסר ותוכחה "האמת והשלום אהבו? "כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו" (ירושלמי יומא ה' ע"א). דבריהם ז"ל נוקבים עד עומקא דתהומא ר ...

קרא עוד

זמן עמידת בתי המקדש הראשון והשני

הדעה הרוווחת בית המקדש הראשון עמד ארבע מאות ועשר שנים ובית המקדש השני ארבע מאות ועשרים הדעה הרווחת שבית המקדש הראשון עמד ארבע מאות ועשר שנים ובית המקדש השני ארבע מאות ועשרים שנים מבוססת על דברי הגמרא במסכת יומא[1]  אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב[2] 'יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה', יראת ה' תוסיף ימים - זה מקדש ראשון, שעמד ארבע מאות ועשר שנים ולא שימשו בו אלא שמונה עשר כהנים גדולים, ושנות ...

קרא עוד

פרשת תרומה – במצות בנין בית המקדש

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" (כ"ה ח' - ט'). א כתב הרמב"ם בספה"מ (מ"ע כ') וז"ל "שצונו לבנות בית עבודה, בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו יהיה ההליכה והעליה לרגל והקיבוץ בכל שנה כמו שיתבאר, והוא אומרו יתעלה 'ועשו לי מקדש' ולשון ספרי (דברים פ"ב) שלשה מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק, ...

קרא עוד
לתחילת הדף