אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "ברכות"

היושב בביתו ושותה מים מזמן לזמן מתי צריך לברך

הן נשאלתי פעמים הרבה בלומדים היושבים בבית המדרש או מי שיושב בביתו ורגילין לשתות מים כל כמה זמן האם צריכים לברך על כל שתיה ושתיה או שמא יברכו ברכת שהכל בשתייתם הראשונה וברכת בנ"ר בגמר שתייתם לפני יציאתם לביתם. ושאלה זו כפולה ומכופלת, בין לגבי ברכה ראשונה ובין לגבי ברכה אחרונה. דהנה לכאורה פשוט דכיון שזה הרגלו ודרכו אין כאן היסח הדעת, ועד כאן לא נחלקו אלא בגדרי היסח הדעת דהיינו גמר סעודתו, סילוק השלחן, הב לן ...

קרא עוד

ברכת שהכל בשותה מים למנוע התייבשות

במה שמזהירים רופאי זמנינו מחשש איבוד נוזלים ולפי דבריהם יש חשיבות גדולה בריבויי שתיית מים ובפרט כששוהים בחוץ ומתאמצים כגון בטיולים וכדומה ורבים אכן נוהגים לשתות בזמנים קצובים אף כשאינם מרגישים צמאון, ושאל האם לברך שהכל דהלא אמרו דרק השותה מים לצמאו מברך שהכל נה"ב (ברכות מ"ה ע"א, תוס' שם ושו"ע סימן ר"ד סעיף ז'). נראה דחייב לברך דלא באו אלא למעט חנקתיה אומצא שבו אין המים תכלית בפנ"ע אלא אמצעי לבלוע מאכלו, אבל ...

קרא עוד

ברכה על קרמבו

נשאלתי בענין ברכת הממתק הקרוי קרמבו שבתחתיתו ביסקויט ועליו מעין קרם מצופה שוקולד. מחד גיסא כל שיש בו מחמשת המינים ברכתו מזונות, אך מאידך ברור כשמש שהביסקוויט טפל לחלוטין לקרם שעל גביו, והקרם עיקר והמזונות טפל. אמנם מבואר להדיא דכל שאחד מחמשת המינים מעורב בו לשם טעם אף אם טפל הוא ברכתו מזונות, ולפי"ז לכאורה יש לברך מזונות על מעדן זה. אך מאידך גיסא מבואר בשני סעיפים שבשו"ע דרקיקין ששמים עליהם מרקחת מברכים על ...

קרא עוד

השותה לרפואה ואוכל סוכר כדי שיוכל לשתות

כבוד ידי"נ ויקיר לבבי גדול בתורה ומדותיו תרומיות הרה"ג ר' שמואל מאיר אנשין שליט"א ראש ישיבה בקהל עדת ירושלים בדבר ששאל במי שמרבה בשתיית מים כל בוקר על אף שאינו צמא כלל, וסיבת מנהגו זה כדי לרפא את הצרבת הקשה שסובל ממנה. ולפעמים לאחר שכבר שתה כמה כוסות קשה לו להמשיך ולשתות אא"כ יאכל קצת סוכר כדי למתק את פיו, ושאל אם צריך לברך באכילת הסוכר או שמא כיון שאין לו ענין באכילת הסוכר אלא כדי להקל על שתיית המים הוי לי ...

קרא עוד

ברכת בצק שנילוש במי פירות

שאלה: שלום! רציתי לדעת  מה הדין בבצק שנילוש רק במי פירות, האם ברכתו מזונות, לדעת המחבר? ולדעת הרמ״א? תשובה: תשובה: פת שנילושה כולה במי פירות, בלי מים כלל, ברכתה בורא מיני מזונות לכל הדעות. אלא, שיש ליזהר מקביעת סעודה, שכל שקובע סעודה על פת כזו ברכתה המוציא, וחייב בברכת המזון. מקורות: הנה שורש הלכה זו בסימן קס"ח סעיף ז', שם הביא השו"ע ג' שיטות מהי פת הבאה בכיסנין. והשיטה השניה שהביא השו"ע היא שיטת הרמב"ם דעי ...

קרא עוד

ברכה בגילוי ראש

שאלה: באחד המפגשים עם הסטודנטים הגשנו כיבוד, אחד הסטודנטים רצה לברך על האוכל וכשהצענו לו לכסות את הראש לפני שהוא מברך הוא התנגד ואמר שלברך לא אכפת לו אבל לכסות את הראש הוא לא מעוניין. האם יש למנוע ממנו לברך ללא כיסוי ראש, או שעדיף שיברך אף ללא כיסוי ראש. תשובה: נראה שאם יש חשש שאם יציעו לברך בכיסוי ראש, לא יברך כלל, עדיף שיברך בלי כיסוי ראש מאשר לא יברך כלל. מקורות: מבואר בשו"ע אורח חיים - סימן צא סעיף ג: " ...

קרא עוד

פרשת יתרו – ברכה שאינה צריכה

"לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (כ' ז'). "כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא" (ברכות ל"ג ע"א). ברכה לבטלה הנה נחלקו רבותינו הראשונים אם ברכה לבטלה איסור דאורייתא היא או איסור דרבנן. דעת הרמב"ם בשו"ת (פאר הדור סימן ק"ה) דהוי מה"ת, וכך דייקו האחרונים מדבריו בהלכות ברכות (פ"א הט"ו) "כל המברך ברכה שא"צ הרי זה נושא שם לשוא והרי זה כנשבע לשוא וכו'". וכך כתב המגן אברהם סימן רט"ו סק"ו. ומאידך דעת התוס' בר"ה (ל ...

קרא עוד
לתחילת הדף