אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "יום כיפור"

שמחה בראש השנה ויום כיפור

הנה נחלקו רבותינו הגאונים והראשונים אם מותר להתענות בראש השנה כמבואר ברא"ש (ר"ה פ"ד סימן י"ד) ובמרדכי (שם סימן תש"ח) ובכל בו (סימן ס"ה) ועוד ראשונים, ושלש מחלוקות בדבר: א. י"א דמותר ואף מצוה להתענות בר"ה, דהימים ימי תשובה וכפרה. כ"כ בכל בו שם. ב. י"א דאסור להתענות בר"ה, וכמ"ש הרא"ש בשם רב האי גאון, הרי"ץ גיאות, ומר שר שלום גאון, וכך הביא מהראבי"ה. וכך הביאו הרא"ש והמרדכי בשם רב נחשון גאון. ג. ובשם רב נטורנא ...

קרא עוד

אם החולה עצמו צריך לדקדק לאכול הקל הקל

כבוד הרב הגאון המרביץ תורה לעדרים רבי שרגא נויברגר שליט"א רב שלום עד בלי ירח! קבלתי לנכון את הקונטרס היקר והנפלא "שש אנכי", והנני מודה לו ע"כ. ואכפיל ברכת מזל טוב למעכ"ת לרגל נישואי בנו היקר. יה"ר שיזכה לראות ולרוות רב נחת מכל יוצ"ח. הנני בהערה קצרה אגב עיון בדברי תורתו. הביא מע"כ את דברי האור שמח בפי"ד ממאכ"א הי"ד דנקטו חז"ל לשון מאכילין אותו הקל הקל, משום דהחולה עצמו אינו צריך לדקדק בכך אלא אוכל מכל הבא ל ...

קרא עוד

שליח ציבור שאינו מתענה ביום הכיפורים

כ"ו אלול תש"ס לידי"נ ויקיר לבבי בר אוריין ובר אבהן הרב חיים מילר שליט"א רמות בדבר שאלתו בבעל תפילה קבוע לימים נוראים אדם חשוב עד למאוד שלא עלינו חלה ורופאיו ציוו עליו לאכול ביום הכיפורים להחיות נפשו, האם רשאי הוא לעבור לפני התיבה ביוה"כ. שאלה זו במחלוקת היא שנויה בין גדולי האחרונים, דהנה בסימן תקס"ו נשנו שתי הלכות בזאח"ז בסעיף ה' איתא דמי שאינו מתענה לא יהיה ש"צ בימי התענית, ובס"ו מבואר די"א דמי שאינו מתענה ...

קרא עוד

חולה האוכל לשיעורים ביום הכיפורים האם צריך לברך בכל אכילה ואכילה

צום גדליה תשע"א במה ששאל לדעתי בחולה האוכל ביוה"כ פחות מכשיעור, האם צריך לברך על כל אכילה ואכילה או שמא פוטר את כל האכילות בברכה אחת וכן בשתיה. וכבו' ציין למכתבו של בעל האדר"ת שנדפס בקובץ המועדים (מכון ירושלים) על ראש השנה ויוה"כ שנסתפק בזה ונטה לומר דכיון שאסור לאכול בין אכילה לאכילה שמא הוי הפסק. ראשית אומר, דלכאורה פשוט שאי"צ לברך על כל שתיה ושתיה דזה פשוט דתשעה דקות פחות משיעור עיכול הוא, וכיון שאין כאן ...

קרא עוד

חולה שצריך לאכול ביום כיפור שחל בשבת האם צריך קידוש

"חולה שאכל ביום הכפורים ונתיישב דעתו בענין שיכול לברך צריך להזכיר של יום הכפורים בברכת המזון שאומר יעלה ויבא בבונה ירושלים" (שו"ע סימן תרי"ח סעיף י'). אמנם המגן אברהם ס"ק י' הביא משבלי הלקט שחולק על דעת הטור וכתב בשם מהר"א כץ דאין החולה מזכיר לא יוה"כ ולא שבת, דכחול הוא לגביו. ומ"מ כתב דיש לנהוג למעשה כשיטת הטור כיון שאין כאן אלא הזכרה בעלמא, אבל לענין קידוש כתב דלא יקדש כיון דיש בזה חשש ברכה לבטלה. (ונראה ...

קרא עוד

בפסק הגר"ח לגבי חולה שיש בו סכנה ביום הכיפורים

הנה ידועים דברי הגרי"ז (על הרמב"ם פ"ב ה"ח משביתת עשור) בשם אביו הגדול שפסק למעשה דחולה שיב"ס שצריך לאכול ביוה"כ יאכל כדרכו ולא פחות פחות מכשיעור, "והנה אאמו"ר הגאון זצ"ל הי' מורה ובא בכל חולה שיש בו סכנה כגון מכה של חלל וכדומה שיאכילו אותו ביוה"כ כל צרכו ולא פחות מכשיעור, ואמר הטעם דכיון שהוא כבר חולה שיש בו סכנה הרי יוה"כ נדחה לו לכל המועיל יותר לרפואתו שבכלל זה גם חיזוק גופו, וכיון דשיעור שלם יותר טוב להח ...

קרא עוד

יום כיפור – הקל הקל תחילה

הן שלש הלכות בהלכות חולה שיש בו סכנה שמהן למדנו דאף דכל איסורי תורה נדחין מפני פיקוח נפש, מ"מ נצטווינו למעט באיסור וכשאפשר להציל את הנפש באיסור מועט אסור לעבור בעבירה רבה להצילו. א. ביומא פ"ג ע"א "תנו רבנן מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו הקל הקל". הרי דחולה שיב"ס שצריך לאכול ואין בפניו אלא מאכלות אסורות בלבד צריך לדקדק לאכול הקל הקל תחילה. ב. שם פ"ב ע"א אמרו "תנו רבנן עוברה שהריחה בשר קודש או בשר חזיר תוחבין ל ...

קרא עוד

חולה הניזון דרך הוריד

בענין אדם שהוציאו לו בניתוח כמעט את כל המעיים עקב נמק והוא ניזון באופן מוחלט ע"י עירוי דרך הוריד, ונפשו בשאלתו האם הזנה זו יש לה דין אכילה לגבי ברכת הנהנין, מאכלות אסורות, יום הכיפורים וכדו' שאר דיני תורה. הנה עם התקדמות הרפואה והטכנולוגיה בדורות האחרונים יש דרכים שונות להזין את הגוף ולספק לו צרכיו שלא בדרך אכילה, כגון אינפוזיה, החדרת מזון לקיבה דרך צינורית (צנתר או PEG), החדרת צינורית דרך הגרון (זונדה), או ...

קרא עוד

אכילה במיעוט הנאה ביום הכיפורים

כבוד ידי"נ הרב הגאון המפו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ר' אליהו שלזינגר שליט"א רב שכונת גילה, ירושלים רב שלום עד בלי ירח. מכתבו הגיעני בעיצומן של ימי החג ומשום טרדת הימים נבצר ממני להשיבו דבר אף שנהנתי עד למאוד מדבריו המאירים והנני מודה לו מקרב לב. ובגוף השאלה בחולה שצריך לאכול ביוה"כ ויכול לאכול בשר שמן או לחם יבש כיצד ינהג. ומע"כ הביא את מה שנחלקו בשאלה זו הגר"י העליר בעל עמודי אור והאור שמח אם חייב הוא ל ...

קרא עוד

האם מותר לבריא לאכול ביום הכיפורים משום פקוח נפש דחולה שיש בו סכנה

כבוד ידי"נ מורה מובהק מגזע אראלים ותרשישים הגה"צ מוה"ר סיני הלברשטאם שליט"א רב שיכון ה' בני ברק רב שלום עד בלי ירח. במה ששאל לדעתי בחשיב"ס זקן ותשוש בביה"ח שלפי דעת הרופאים צריך לאכול ביוה"כ כדי לפקח נפשו, אך מרוב זקנה ותשישות אין דעתו צלולה כ"כ והוא מסרב לאכול והדרך היחידה לשכנע אותו לאכול היא כשאומרים לו שאין היום יוה"כ, אך שוב מסרב הוא לאכול אא"כ יאכל אחר עמו, האם יש היתר לאדם אחר לאכול כדי שיאכל ולא יסת ...

קרא עוד

חולה האכול ביום כיפור האם חייב לברר מצבו ע"י בדיקות כדי למנוע אכילה שלא לצורך

אלול תשע"ב כבוד ידי"נ ויקיר לבבי ד"ר הלל שטיינר הי"ו הנני במענה קצר על שאלתו. מי שיש חשש שיש לו מחלת כליות או לב וספק פקו"נ הוא, והלכה פשוטה דספק פקו"נ דוחה את יוה"כ ומותר לו לאכול ולשתות ביוה"כ לפי הצורך. אך אפשר לברר את מצבו הרפואי ע"י בדיקות רפואיות. בחשש למחלת כליות ע"י בדיקות דם ובחשש לבעיות לב ע"י בדיקת מאמץ וכדו' האם מחוייב הוא לעשות בדיקות אלה על מנת למנוע אכילה ושתיה שלא לצורך ביוה"כ, או שמא כיון ש ...

קרא עוד

אדם שקבעו לו ניתוח למחרת יום כיפור

במי שלא עלינו מצאו לו גידול ממאיר וקבעו לו ניתוח למחרת יום הכיפורים, וכיון שלילה לפני הניתוח כבר ציוו עליו לצום נמצא שיהיה בצום עד אחרי הניתוח ליום המחרת וכיון שהאיש הוא חולני ותשוש משום מחלתו, נפשו בשאלתו כיצד לנהוג, האם יאכל וישתה ביום הכיפורים או שמא ידחה את הניתוח לזמן אחר. הנה בבירור עם רופאו נתברר שמצד עצם מצבו יכול הוא לצום ואין בכך כל סכנה, אך בתוספת של צום ליום המחרת יש חשש סכנה, ונראה דאם אפשר לדח ...

קרא עוד
לתחילת הדף