אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "נכרי"

נכרי ששבת חייב מיתה

"ויום ולילה לא ישבתו" (בראשית ח' כ"ב). א בסנהדרין (נ"ח ע"ב) מבואר דמלבד ז' מצוות שנצטוו בהן בני נח בשב ואל תעשה ישנן מצוות נוספות שנצטוו בקום ועשה, ואחד מהם דאסור לשבות ממלאכה ביום השבת ואם שבת חייב מיתה וילפינן זאת מקרא ד"יום ולילה לא ישבותו", עוד מבואר שם דלאו דוקא ביום השבת אלא הוא הדין בשאר ימי השבוע, יעו"ש. וז"ל הרמב"ם (פ"י מהל' מלכים ה"ט) "וכן עכו"ם ששבת אפילו ביום מימות החול אם עשה אותו לעצמו כמו שבת ...

קרא עוד

פרשת במדבר – איסור תלמוד תורה בנכרים

"תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" (דברים ל"ג ד'). "ואמר רבי יוחנן נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם" (סנהדרין נ"ט ע"א). "ואמר רבי אמי אין מוסרין דברי תורה לנכרי, שנאמר (תהלים קמ"ז) לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום" (חגיגה י"ג ע"א). א הרי לן שתי מקורות שונים באיסור ללמד תורה לנכרים, חדא מתורת משה למדנו, וחדא מדברי קבלה. וכבר הקשו התוס' בחגיגה למ"ל הא ד"לא עשה כן ...

קרא עוד
לתחילת הדף