אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פורים"

שיכור שהזיק בפורים

שאלה : בחור התארח בסעודת פורים ותוך כדי שכרותו קיפץ על הכיסא של מארחו והכיסא נשבר האם הוא חייב בהיזק או שהיזק בימי הפורים פטורים עליו . תשובה : המזיק פטור בתנאי שלא מדובר בהיזק מרובה , ומהו היזק מרובה?  זה נתון לשיקול הדעת האם המנהג לפטור על נזק בשיעור כזה או לא  . ומכל מקום ראוי להחמיר ולשלם . מקורות : הסיבה לפטור שיש לדון בהם הם שניים  א. מדין שיכור שהוא אנוס ב. מדין  הזיק מתוך שמחה של מצווה . ונדון תחילה ...

קרא עוד

מתנות לאביונים ושמחת פורים

"חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים" (שו"ע תרצ"ד ס"א). כתב הט"ז בסק"א בשם הב"ח דאפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב, כמו שחייב הוא בד' כוסות משא"כ בשאר צדקה שהעני פטור ממנה". והפר"ח תמה בהלכה זו ואף דלגבי משלוח מנות כתב אף הוא שהעני חייב בה לגבי מתל"א ס"ל לפטור, וצ"ע ביסוד הדברים. ונראה עפ"י מה שיש לעיין ביסוד מצות מתנות לאביונים האם מצות צדקה היא, ונצטווינו לתת צדקה ביום זה כדי להקל על העניים בשמחת פו ...

קרא עוד

בשאלת הפורים בהר שמואל וגבעת זאב

לכבוד ידי"נ הגאון המצויין איש אשר רוח בו, רוח חכמה וגבורה הרב מרדכי יצחק שווארץ שליט"א מחשובי הרבנים בגבעת זאב רב שלום עד בלי ירח. הן שאל מעכ"ת לדעתי בענין מקרא מגילה במקום משכנו בגבעת זאב. זה שנים שנוהגים לקרוא שם בי"ד כדין ערי הפרזות, אך לדברי כ"ת אין לקבוע בזה דין מנהג כיון ששכונה זו יחסית חדשה ומעולם לא ישבו גדולי תורה על המדוכה לקבוע הלכה בענין זה, אלא שהמוני העם נהגו לקרוא בי"ד כרוב העולם. השאלה התעור ...

קרא עוד

חיוב השתיה והשכרות בפורים

חיוב השמחה בו נצטוינו בימי הפורים כמפורש במגילת אסתר (ט יט וכב) "לעשות אותם ימי משתה ושמחה", גדול יותר משאר החגים והמועדים, וכמאמר חכמינו במסכת מגילה (ז' ע"ב) 'אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'. בהמשך מסופר שם על רבה ורבי זירא שעשו סעודת פורים ביחד, והתבסמו, ואז קם רבה ושחט את רבי זירא. למחרת ימי הפורים ביקש רבה רחמים על רבי זירא והחייה אותו. כעבור שנה כשהגיעו שוב ימי ה ...

קרא עוד
לתחילת הדף