אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פרשת במדבר"

פרשת במדבר – ולא יבאו לראות כבלע את הקדש

"וכלה אהרן ובניו לכסות את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסוע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד" (ד' ט"ו). "ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו" (ד' כ'). הנה נחלקו הראשונים בלאו זה ד"ולא יבאו לראות כבלע את הקדש" בתרתי, בביאור האיסור, ואם נמנה הוא במנין הלאוין שבתורה. בתרגום אונקלוס כתב "ולא יעלון למחזי כד מכסן ית מני קודשא ולא ימותון" (פסוק כ') וכ"ה בתרגום יונתן ותרגום ירו ...

קרא עוד

פרשת במדבר – איסור תלמוד תורה בנכרים

"תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" (דברים ל"ג ד'). "ואמר רבי יוחנן נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם" (סנהדרין נ"ט ע"א). "ואמר רבי אמי אין מוסרין דברי תורה לנכרי, שנאמר (תהלים קמ"ז) לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום" (חגיגה י"ג ע"א). א הרי לן שתי מקורות שונים באיסור ללמד תורה לנכרים, חדא מתורת משה למדנו, וחדא מדברי קבלה. וכבר הקשו התוס' בחגיגה למ"ל הא ד"לא עשה כן ...

קרא עוד
לתחילת הדף