אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "קריאת מגילה"

אם נכון לקרוא בלחש עם שליח ציבור הקורא את המגילה

הנה יש לעיין במי שיש מגילה כשרה תחת ידו אם נכון שיקרא בלחש ביחד עם הש"צ את המגילה או שמא עדיף לשמוע ולשתוק. דהנה בסימן תר"צ סעיף ד' איתא דמי שאין בידו מגילה כשרה לא יקרא עם הש"צ, ובט"ז ס"ק ד' וכן במג"א ס"ק ו' ביארו דיש חשש שמא העומד לצדו ישמע ממנו ולא מן הש"צ ולא יצא יד"ח. ולכאורה חשש זה קיים אף במגילה כשרה שהרי צריך כונת שומע ומשמיע. אך באמת אם יקרא בלחש באופן שחבירו העומד על ידו לא ישמע כלל אין כל חשש והפ ...

קרא עוד
לתחילת הדף